Now Reading
Sisodwa isibalo sezingelosi, asikwazi ukwanda futhi asinciphi
Dark Light

Sisodwa isibalo sezingelosi, asikwazi ukwanda futhi asinciphi

“Mdumiseni nina zingelosi zakhe zonke, nimdumise nina mabandla akhe onke.” amaHubo 148:2. “Azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayakudla ifa lokusindiswa na?” KumaHeberu 1:14. IGama lesiGriki, okubizwa ngalo ingelosi lithi: angelos, elingahunyushwa ngolukaMthaniya ngelithi ‘umbiki’ noma ‘ummemezeli’. Izingelosi zadalwa ngaphambi kosuku lwesikhombisa ngesonto lokuqala emhlabeni: “Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho wonke.” uGenesise 2:1.

Uma iBhayibheli likhuluma ngezingelosi lizibiza ngomoya. Kucacile eZwini ukuthi ekuqaleni ngokudalwa kwezinto zonke, yonke into yadalwa yaba yinhle: “UNkulunkulu wabona konke akwenzileyo; bheka, kwakukuhle kakhulu…” uGenesise 1:31a. Lokhu kuchaza ukuthi nezingelosi zadalwa nguNkulunkulu ekuqaleni, zaba zinhle (esikhathini esizayo sizocubungula indaba yokuhlubuka kwengxenye yezingelosi ezaqala ukuba zimbi).

Izingelosi ezingcwele nezingahlubukanga kuNkulunkulu zibizwa, izingelosi ezikhethiweyo: “Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiweyo ukuba ulonde lezo zinto ngokungazinqumeli, ungenzi lutho ngokukhetha.” I Timothewu 5:21. Kubalulekile ukuzwisisa ukuthi izingelosi azidalwanga ngenhloso yokuthi zizale, zande. Cha, isibalo sezingelosi simisiwe nguMdali, asinakho ukuguqulwa ukuba sikhule, noma sincishiswe njengesibalo sabantu. Abantu bayazala, bayakwazi ukufa futhi. Akunjalo ezingelosini: “Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini.” NgokukaMathewu 22:30. Kulokhu kubalulekile kakhulu ukuzwisisa ukuthi kukhona umehluko omkhulu phakathi komoya womuntu, nengelosi esebenzela UNkulunkulu oyithumelayo.

Ingelosi iyinceku kaNkulunkulu, kodwa umoya womuntu ofileyo usendaweni eyodwa vo phakathi kwezimbili: Usesihogweni, uma lo muntu ufele ezonweni zakhe esesemzimbeni wakhe emhlabeni; noma, umoya womufi usezulwini uma lowo muntu ofileyo wabe ethethelelwa izono zakhe esesemzimbeni wakhe emhlabeni. Izingelosi zibona ubuso bukaNkulunkulu: “Bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini: Izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini.”

NgokukaMathewu 18:10. Izingelosi zasezulwini njalo zenza intando kaNkulunkulu ngendlela enokulalela okuphelele: “…mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini.” NgokukaMathewu 6:10b. Izingelosi ezingcwele zinokuphila okungunaphakade: “Kepha labo abazakuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyonkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa, kabendiswa; ngokuba bangebuye bafe, banjengezingelosi; bangabantwana bakaNkulunkulu bengabantwana bokuvuka.” NgokukaLuka 20:35,36. “…yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke, ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla…” KwabaseKolose 1:15,16a.

Izingelosi ziyizidalwa ezikwazi ukukhuluma nokucabanga: “uJowabe inceku yakho wenzile lokho ukuba aphendukezele ubuso bendaba; inkosi yami ihlakaniphile njengokuhlakanipha kwengelosi kaNkulunkulu ukwazi konke okusemhlabeni.” uSamuweli II 14:20; “…abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona kepha nina ngalezozinto enishunyayezwa zona manje ngabanishumayeza ivangeli ngoMoya oNgcwele othunywe evela ezulwini, izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona.” 1 KaPetru 1:12.

See Also

IBhayibheli likhuluma ngezingelosi ezingcwele: “Kepha nxa iNdodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona izakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo…” NgokukaMathewu 25:31. Izingelosi zinamandla amakhulu futhi: “Bongani uJehova nina-zingelosi zakhe, nina-maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe. Bongani uJehova nina mabandla onke akhe, nina zinceku zakhe enenza intando yakhe.” AmaHubo 103:20,21. Ngesibalo sezingelosi singacaphuna okulandelayo: “UJehova wavela eSinayi, wabaphumela evela eSeyiri, wanyampuza entabeni yasePharanu, weza ephuma ezigidini zendawo engcwele…” uDuteronomi 33:2a.

EseGetsemani uJesu wathi kuPetru: “Ingabe uthi ngingecele kuBaba angithumele manje amalegiyona ezingelosi adlula ishumi nambili na?” NgokukaMathewu 26:53. Ngokwempi yamaRoma, ilegiyona lalinganiselwa kumasosha azi-3 000 kuya kwezi-6 000. Ngakho, isibalo sezingelosi siyizinkulungwane zezinkulungwane ezingenokubalwa. Singaphetha namuhla ukuthi izingelosi zingaphansi kweNdodana kaNkulunkulu efanele ukukhonzwa: “Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane; wayendawonye nezilwane; izingelosi zamkhonza.” NgokukaMarku 1:13.

Lapha uJesu akakhonzi izingelosi, kepha izingelosi zayamkhonza uJesu. Ngesikhathi obekumelwe afike emhlabeni kwamenyezelwa ukuza koMsindisi yingelosi: “Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo.” NgokukaMathewu 1:21. Sibona lapha ukuthi ingelosi ikhomba uJosefa eNganeni enguJesu Kristu. Masigxile nathi kuYe uJesu. MaKhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya Ongcwele anibusise.  Amen.

  • Bhalela uMfundisi uFrikkie Mulder ku: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top