Now Reading
Sisodwa isibalo sezingelosi, asikwazi ukwanda futhi asinciphi
Dark Light

Sisodwa isibalo sezingelosi, asikwazi ukwanda futhi asinciphi

Mfu uFrikkie Mulder

“Mdumiseni nina zingelosi zakhe zonke, nimdumise nina mabandla akhe onke.” amaHubo 148:2. “Azisibo yini zonke omoya bokukhonza abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabayakudla ifa lokusindiswa na?” KumaHeberu 1:14. IGama lesiGriki, okubizwa ngalo ingelosi lithi: angelos, elingahunyushwa ngolukaMthaniya ngelithi ‘umbiki’ noma ‘ummemezeli’. Izingelosi zadalwa ngaphambi kosuku lwesikhombisa ngesonto lokuqala emhlabeni: “Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho wonke.” uGenesise 2:1.

Uma iBhayibheli likhuluma ngezingelosi lizibiza ngomoya. Kucacile eZwini ukuthi ekuqaleni ngokudalwa kwezinto zonke, yonke into yadalwa yaba yinhle: “UNkulunkulu wabona konke akwenzileyo; bheka, kwakukuhle kakhulu…” uGenesise 1:31a. Lokhu kuchaza ukuthi nezingelosi zadalwa nguNkulunkulu ekuqaleni, zaba zinhle (esikhathini esizayo sizocubungula indaba yokuhlubuka kwengxenye yezingelosi ezaqala ukuba zimbi).

Izingelosi ezingcwele nezingahlubukanga kuNkulunkulu zibizwa, izingelosi ezikhethiweyo: “Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiweyo ukuba ulonde lezo zinto ngokungazinqumeli, ungenzi lutho ngokukhetha.” I Timothewu 5:21. Kubalulekile ukuzwisisa ukuthi izingelosi azidalwanga ngenhloso yokuthi zizale, zande. Cha, isibalo sezingelosi simisiwe nguMdali, asinakho ukuguqulwa ukuba sikhule, noma sincishiswe njengesibalo sabantu. Abantu bayazala, bayakwazi ukufa futhi. Akunjalo ezingelosini: “Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingelosi ezulwini.” NgokukaMathewu 22:30. Kulokhu kubalulekile kakhulu ukuzwisisa ukuthi kukhona umehluko omkhulu phakathi komoya womuntu, nengelosi esebenzela UNkulunkulu oyithumelayo.

Ingelosi iyinceku kaNkulunkulu, kodwa umoya womuntu ofileyo usendaweni eyodwa vo phakathi kwezimbili: Usesihogweni, uma lo muntu ufele ezonweni zakhe esesemzimbeni wakhe emhlabeni; noma, umoya womufi usezulwini uma lowo muntu ofileyo wabe ethethelelwa izono zakhe esesemzimbeni wakhe emhlabeni. Izingelosi zibona ubuso bukaNkulunkulu: “Bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini: Izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini.”

NgokukaMathewu 18:10. Izingelosi zasezulwini njalo zenza intando kaNkulunkulu ngendlela enokulalela okuphelele: “…mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini.” NgokukaMathewu 6:10b. Izingelosi ezingcwele zinokuphila okungunaphakade: “Kepha labo abazakuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyonkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa, kabendiswa; ngokuba bangebuye bafe, banjengezingelosi; bangabantwana bakaNkulunkulu bengabantwana bokuvuka.” NgokukaLuka 20:35,36. “…yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke, ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, nokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla…” KwabaseKolose 1:15,16a.

Izingelosi ziyizidalwa ezikwazi ukukhuluma nokucabanga: “uJowabe inceku yakho wenzile lokho ukuba aphendukezele ubuso bendaba; inkosi yami ihlakaniphile njengokuhlakanipha kwengelosi kaNkulunkulu ukwazi konke okusemhlabeni.” uSamuweli II 14:20; “…abambulelwe ukuba bangazikhonzi bona kepha nina ngalezozinto enishunyayezwa zona manje ngabanishumayeza ivangeli ngoMoya oNgcwele othunywe evela ezulwini, izinto ezizifisayo izingelosi ukuzibona.” 1 KaPetru 1:12.

See Also

IBhayibheli likhuluma ngezingelosi ezingcwele: “Kepha nxa iNdodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona izakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo…” NgokukaMathewu 25:31. Izingelosi zinamandla amakhulu futhi: “Bongani uJehova nina-zingelosi zakhe, nina-maqhawe anamandla enenza okwezwi lakhe nilalela ukukhuluma kwezwi lakhe. Bongani uJehova nina mabandla onke akhe, nina zinceku zakhe enenza intando yakhe.” AmaHubo 103:20,21. Ngesibalo sezingelosi singacaphuna okulandelayo: “UJehova wavela eSinayi, wabaphumela evela eSeyiri, wanyampuza entabeni yasePharanu, weza ephuma ezigidini zendawo engcwele…” uDuteronomi 33:2a.

EseGetsemani uJesu wathi kuPetru: “Ingabe uthi ngingecele kuBaba angithumele manje amalegiyona ezingelosi adlula ishumi nambili na?” NgokukaMathewu 26:53. Ngokwempi yamaRoma, ilegiyona lalinganiselwa kumasosha azi-3 000 kuya kwezi-6 000. Ngakho, isibalo sezingelosi siyizinkulungwane zezinkulungwane ezingenokubalwa. Singaphetha namuhla ukuthi izingelosi zingaphansi kweNdodana kaNkulunkulu efanele ukukhonzwa: “Wayekhona ehlane izinsuku ezingamashumi amane elingwa nguSathane; wayendawonye nezilwane; izingelosi zamkhonza.” NgokukaMarku 1:13.

Lapha uJesu akakhonzi izingelosi, kepha izingelosi zayamkhonza uJesu. Ngesikhathi obekumelwe afike emhlabeni kwamenyezelwa ukuza koMsindisi yingelosi: “Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo.” NgokukaMathewu 1:21. Sibona lapha ukuthi ingelosi ikhomba uJosefa eNganeni enguJesu Kristu. Masigxile nathi kuYe uJesu. MaKhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya Ongcwele anibusise.  Amen.

  • Bhalela uMfundisi uFrikkie Mulder ku: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top