Now Reading
Amazwi ayisikhombisa kaJesu Khrestu esiphambanweni
Dark Light

Amazwi ayisikhombisa kaJesu Khrestu esiphambanweni

EPhasikeni siyakhumbula ngesizotha iWundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe elinguJesu Khrestu onguNkulunkulu ngokuphelele, liwumuntu futhi ngokuphelele.  Imisho noma amazwi ayisikhombisa aphinyiselwe nguJesu esesiphambanweni, aveza okuningi kakhulu ngaYe:   

  1. “Kepha uJesu wathi: ‘Baba, bathethelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo.’” NgokukaLuka 23:34a. UJesu wathi: “Nizwile kwathiwa: Wothanda umakhelwane wakho, uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhululekele abanizingelayo…” NgokukaMathewu 5:44. Lokhu akushilo uJesu ngaphambilini ngendlela esifanele ukuphatha izitha zethu ngayo, wakwenza naYe esesiphambanweni. NjengamaKhrestu athethelelwe izono zethu ngomusa kaNkulunkulu, masingagcini amagqubu nenzondo ezinhliziyweni zethu. Masithethelele izitha zethu, sizithandazele njengoJesu enzile. Singasho lowo mthandazo kaJesu waphendulwa ngomhla wePhentekosti: “Sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni, bathi kuPhethro nakwabanye abaphostoli: Madoda, bazalwane, siyakwenzanjani na?” iZenzo 2:37. Labo abamemezile ukuze uJesu abethelwe esiphambanweni, bayaphenduka lapha.
  2. Wathi kuso: “Ngiqinisile ngithi kuwe: ‘Namuhla uzakuba nami ePharadesi.’” NgokukaLuka 23:42. UJesu uyasethembisa iselelesi esasiphanyekiwe eduze kwaKhe, sizakuba kanye naYe ePharadesi. Phambilini siyafunda “Sase sithi: Jesu, ngikhumbule, nxa usufike embusweni wakho.” NgokukaLuka 23:42. Kukhombisa ngokucacile ukuthi uJesu weza emhlabeni ukuzosindisa izoni, hhayi labo abagcwele ngempakamo ngenxa yezenzo zabo ezinhle. We, mfundi, singakashoni isihlobo sakho, sisekhona isikhathi sokukhuluma naso ngezono, ngensindiso ekuJesu, kanye nentethelelo yezono. Khuluma naso ungesabi.
  3. “Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina: Mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi: Bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe.” NgokukaJohane 19:26,27. Phambilini uJesu wathi okulandelayo ngonina: “Kepha waphendula, wathi komtshelileyo: ‘Ngubani umame, nabafowethu ngobani na?’” NgokukaMathewu 12:48. Kodwa esesiphambanweni uJesu, siyabona ukuthi akazicabangeli Yena, kodwa waveza ukunakekela okuhle, ecabangela unina embeka ezandleni zomfundi wakhe, esicabanga ukuthi nguJohane.
  4. “Kepha ngehora lesishiyangalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: ‘Eli, Eli, lamasabakathani? Okungukuthi: ‘Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na?’”  NgokukaMathewu 27:46. uJesu wamemeza lawo mazwi ngokufulathelwa kwaKhe esiphambanweni nguBaba waKhe ngenxa yezono zethu! “Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngukulunga kukaNkulunkulu.” II KwabaseKhorinte 5:21. “uKhrestu wasihlenga esiqalekisweni somthetho, ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu, ngokuba kulotshiwe ukuthi: Baqalekisiwe bonke abalenga emthini…” KwabaseGalathiya 3:13
  5. “Emva kwalokho uJesu, ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi: Ngomile.” NgokukaJohane 19:28 Bekufanele ukuthi kugcwaliswe uMbhalo, yingakho wathi uJesu womile: “Amandla ami omile njengodengezi; ulimi lwami lunamathela olwangeni lwami; ungibeka othulini lokufa.” AmaHubo 22:16. “Banginika inyongo ibe ngukudla kwami; ekomeni kwami bangiphuzisa uviniga.” AmaHubo 69:21. Kuyamangaza kakhulu ukuthi lowo owanika amanzi aphilayo, woma esiphambanweni: Waphendula uJesu, wathi kuye: “Yilowo nalowo ophuza lawa manzi uyobuye ome; kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona akasayikoma naphakade…” NgokukaJohane 4:13,14a.
  6. “Kwathi ukuba uJesu ewamukele uviniga, wathi: “Kufeziwe.” NgokukaJohane 19:30. Yini efeziwe? “Ngokuba ngehle ezulwini kungengukuba ngenze intando yami, kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo.” NgokukaJohane 6:38. Isifeziwe inhloso kaBaba ngensindiso yethu ekuJesu nezipholofitho.
  7. “UJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: “Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami.” NgokukaLuka 23:46. Kwagcwaliswa amazwi alandelayo: “Ngibeka umoya wami esandleni sakho; uyangihlenga, Jehova Nkulunkulu othembekayo.” AmaHubo 31:5. Sibona eBhayibhelini ukuthi namakholwa afe ngendlela efanayo nekaJesu: “uStefani bamkhanda ngamatshe ekhuleka ethi: Nkosi yamukela umoya wami. Wayeseguqa phansi, wamemeza ngezwi elikhulu, wathi: Nkosi, ungababaleli lesi sono. Eseshilo lokho walala ubuthongo.” iZenzo 7:59,60. Uma sifa singamakholwa sizoya ngqo kuNkulunkulu njengoJesu. Kubhala uPhawulu: “Kepha ngingaphakathi kokubili; nginesifiso sokumuka ngibe noKristu, ngokuba yikhona okuhle kakhulu; kanti-ke ukuhlala enyameni kuswelekile kakhulu ngenxa yenu.” KwabaseFiliphi 1:23,24.

MaKrhestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya oNgcwele anibusise.  Amen.

  • Uma ufisa ukuphawula, ngokubhalwe nguMfundisi uFrikkie Mulder thintana no: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top