Now Reading
UJesu Khrestu wagcwalisani ngokuza kwakhe na?
Dark Light

UJesu Khrestu wagcwalisani ngokuza kwakhe na?

“Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaPhrofethi; angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa.” NgokukaMathewu 5:17. “Kepha ngishilo kini ukuthi: Niyakulidla ifa lezwe labo, ngininike lona libe ngelenu, izwe elichichima ubisi nezinyosi; nginguJehova onahlukanisile nabezizwe.

Ngalokho anohlukanisa izilwane ezihlambulukileyo nezingcolileyo, izinyoni ezingcolileyo nezihlambulukileyo, ningenzi imiphefumulo yenu inengeke ngesilwane noma ngenyoni noma ngantoni enwabuzelayo emhlabeni, engizahlukanisile nani, ngathi zingcolile. Niyakuba ngcwele kimi, ngokuba mina Jehova ngingcwele; nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami.” uLevitikusi 20:24-26. Bakwethu, kukhona nezinye izindawo eMbhalweni Ongcwele lapho kukhulunywa khona ngezilwane abevunyelwe u-Israyeli ukuba angazidla, nezilwane ebezingavunyelwe ukuthi azidle kungakafiki uJesu Khrestu, uMsindisi wezizwe zonke.

Ungazifundela kabanzi ngalokhu kuLevitikusi 11:1-47 nakuDuteronomi 14:3-21. Emazwini angenhla, lawa abaluleke kakhulu: “…nginguJehova onahlukanisile nabezizwe…”, ngoba ayakhombisa isizathu sokuthi kungakafiki uJesu, uJehova wabayalelani abantwana bakwa-Israyeli mayelana nokungadli ukudla okuthize.

Isizathu, yileso sokuthi uJehova wahlukanisa isizwe sakwa-Israyeli esaba ngabazukulu baka-Abrahama, ngodonga nabezizwe. Isikhathi sokuthi inzalo ka-Abrahama okuzobusiswa kuyo izizwe zonke, besingakafiki: “…nangenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba…” uGenesise 22:18a. Kodwa ingubani leyo nzalo ka-Abrahama na? Impendulo: “Manje-ke izithembiso zanikwa u-Abrahama, nenzalo yakhe; akasho ukuthi: Ezinzalweni, kungathi ngeziningi, kepha kungathi ngeyodwa ukuthi: Nasenzalweni yakho enguKhrestu.” KwabaseGalathiya 3:16.

Kusho ukuthi uKhrestu wayefanele ukuba inzalo uqobo lwayo ka-Abrahama, yingakho uJehova wehlukanisa isizwe sakwa-Israyeli ngaleso sikhathi ngemiyalelo ephathelene nezilwane ezihlambulukileyo, nezilwane ezingcolileyo. Lezo zilwane bezingangcolile ngokwendalo ngokuba zonke izilwane zadalwa nguNkulunkulu, kodwa zazingcolile ngomyalelo kaNkulunkulu, ukuzidla. isenzo sokuzidla kwakuyisono ngaleso sikhathi, ngoba ukuzidla kwakungukubhidliza ubonda olwabakhona phakathi kwesizwe sikaNkulunkulu nabezizwe kungakafiki isikhathi sokuzalwa kwenzalo ka-Abrahama enguJesu uMsindisi wamaJuda, namaZulu, nama-Afrikaner; nabaPedi; njalo njalo.

Ngokufika kukaJesu siyabona izimpawu zokuthi ubonda olwahlukanisa u-Israyeli nabezizwe lwaluzobhidlika: “Akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu; kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu.” NgokukaMathewu 15:11. Nabaphostoli baholwa endleleni efanayo, ekhombisa ukuthi nabezizwe bangawela uqhekeko olwabahlukanisa no-Israyeli, ukuze nabo babe ngamalungu ebandla. uPhethro, engakamenywa ukushumayela kwabezizwe, wabona umbono: “Ngangomuso sebehamba labo, sebesondela emzini, uPhethro wenyukela phezu kwendlu ukuyokhuleka ngehora lesithupha. Khona walamba kakhulu, wafuna ukudla; kepha besamlungisela wehlelwa yisiyezi, wabona izulu livulekile nesitsha esithile sehla sinjengendwangu enkulu, sehliselwa emhlabeni ngamachopho amane. Kusona kwakukhona zonke izilwane ezinezinyawo ezine, nezinwabuzelayo zomhlaba, nezinyoni zezulu. Kwavela izwi, lathi kuye: Vuka, Phethro; hlaba, udle. Kepha uPhethro wathi: Qha, Nkosi, ngokuba angizange ngikudle okuyichilo nokungcolileyo. Izwi laphinda lasho kuye ngokwesibili, lathi: Lokho akuhlambululile uNkulunkulu, ungasho wena ukuthi kubi.” iZenzo 10:9-15.

See Also

Bekufanele ukuthi uPethro azwisise ukuthi izilwane ezingcolile ezaba uphawu lwabezizwe, zihlambulukile ngokuza kukaJesu, ngoba nabezizwe bangaba ngabantwana bakaNkulunkulu! Fundani lapha: “Kepha manje kuKhrestu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKhrestu. Ngokuba yena ungukuthula kwethu, owenza kokubili kwaba kunye, nowabhidliza udonga olwahlukanisa olungubutha, ngenyama yakhe ewenzile ize umthetho wemiyalelo esezimisweni ukuba adale kuyena labo ababili babe muntu munye omusha, enze ukuthula, enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano, esebulele ubutha ngakho.” Kwabase-Efesu 2:13-16. “Ngakho makungabikho muntu onilahla ngokudla nesiphuzo, noma ngemikhosi, noma ukwethwasa kwenyanga, noma amasabatha…” KwabaseKolose 2:16. “Ngiyazi, nganelisiswe eNkosini uJesu, ukuthi akukho lutho oluyichilo ngokwalo; kepha kuye othi lubi, kuyena lubi.” KwabaseRoma 14:14. “Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza kepha ungukulunga, nokuthula, nokuthokoza eMoyeni Ongcwele.” KwabaseRoma 14:17.

Bakwethu, uJesu Khrestu wagcwalisa isiphrofetho leso esanikwa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe iyoba isibusiso ezizweni zonke zomhlaba. Abe nguMesiya wamaJuda, abe nguMsindisi futhi wezizwe zonke, kubhidlizwe udonga olwaba phakathi kwabo: “Ngakho-ke noma nidla, noma niphuza, noma nenzani konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu.” I KwabaseKorinte 10:31.

MaKhrestu, uJehova, uNkulunkulu oyedwa vo, Oziquntathu – uBaba, neNdodana, noMoya Ongcwele anibusise. Amen

  • Bhalela uMfundisi uFrikkie Mulder ku: jfkmulder@gmail.com. Silandeleni kuFacebook Ubuthathwemunye.
Scroll To Top