Now Reading
Sibungaza uMzala Nxumalo
Dark Light

Sibungaza uMzala Nxumalo

Uma kuvele isifo noma umkhuhlane omkhulu emzini othile akubuzwa. Uzwa ngesililo siqhuma phezulu, ubone ngoklele lwabantu luphikelele kulowo muzi, liyokhuza umhlola, liyobhonga emswaneni. Ubona amadoda ephethe izinduku, ekhumule nezigqoko. Ubona omakoti, omame, nezalukazi behezile, bechayile. Uvele ufunde kwezakho ukuthi cha lishone emini ilanga. Izulu selidume ledlula. Sekuzophela iminyaka engama-29, uMnu uJabulani Nobleman “Mzala” Nxumalo, adlula emhlabeni, kodwa ungathi ushone izolo uma uzwa abamaziyo bekhuluma ngaye, ungathi basakhala isililo. Empilweni bambalwa abantu abawusizo nabanamava namagalelo ancomekayo emphakathini, abaphila isikhathi eside. Yikho abadala bethi isitsha esihle asidleli.

UMzala osakhelelwa namanje wedlula emhlabeni esemncane. Ngelanga ashona ngalo zingama-22 kuNhlolanja ngowe-1991, wayeneminyaka engama-35 nje vo. UMzala wayeyilungu le-African National Congress (ANC), leSouth African Communist Party (SACP), uMkhuzi woMkhonto Wesizwe (MK) nedelakufa elihlonishwa kuzona zonke lezi zinhlaka. Uma ubhekisisa futhi ulandela umlando wakhe wayezimisela kwakwenzayo, esikhathini esiningi ubebeka impilo yakhe engcupheni. Izimo abhekane naso esakhula yizona ezamenza waba yile nhlobo yomholi, ashona eyiyo, esakhelwa namanje.

UMzala wayezalwa ngothisha baseNgoje, ngaseVryheid, enyakatho yeKwaZulu-Natal, yize yena azalelwa eDundee, mhla zingama-27 kuMfumfu ngowezi-1955. Ukhule eyingane nje ethanda ukufunda, engumngani wezincwadi. Ukungabikhona kobulungiswa eNingizimu Afrika, yikhona okwenza uMzala wathatha imikhonto yoyisemkhulu ayayisibekwe ethala wahloma ngayo. Uqale ukuboshwa emeninyaka eli-17 ngonyaka we-1972 ngoba wayehole iziteleka ezikoleni, efuna kube nobulungiswa. UZwide ubengumuntu okhaliphile kusukela ebuncaneni bakhe, efika oNgoye (University of Zululand) uzibandakanye
INkosi neSouth African Students Organization (SASO).

Isizathu esenza konke lokhu, wayefuna kube khona ubulungiswa. Uzibandakanye nezibhelu zangowe-1976, ezaqala eSoweto ezasabalala izwe lonke. Isimo ezweni samphoqa ukuthi eqe imingcele, ayokhosela kuKhongolose owawudingisiwe. Ukuzimisela akukhombisa efika ezinkanjini ze- ANC nokukhalipha akukhombisa, kwabaqhweba abaholi bamuweza izilwadle wayofunda ipolitiki eRussia naseGermany. Ubuyile waqeqeshelwa ukuba yibutho likaJune 16, leMK. Usebenze eSwazini uMzala, ebiza wonke umuntu ngo‘Mzala’ amaziyo nangamazi. ESwazini ubeyintatheli mbumbulu yephephandaba iSwaziland Observer, uma ebhala esebenzisa igama likaJabulani Dlamni.

See Also

Ubegibela isithuthuthu esigcwaliswa ngama-R5 nje kuphela efaka inqawe emlonyeni yize ayengawubhemi ugwazi, enzela ukunganakeki. UMzala uboshwe ngamaphoyisa aseSwazini ngowe-1983 ngoba ngonyaka we-1982, uHulumeni waseNingizimu Afrika wobandlululo wavumelana namaphoyisa akuleliya lizwe ukuthi akhuculule onke amalungu e-ANC. Ephuma ejele utshalwe esifundeni saseShiselweni, eningizimu, lapho ayagxile khona esifundazweni iNatal. UMzala ubesuka eSwazini, eShiselweni, eqe umngcele aqeqeshe abantu eNgwavuma, eNatal. UMnu uNkosinathi “Commissar Joel” Mseleku, waKwaMakhutha, eThekwini, uthi uMzala wayengaphuzi engabhemi, ubehlale esezindlini zomtapo wolwazi, efunda, noma emgwaqeni ngesithuthuthu, enza umsebenzi woMkhonto Wesizwe. Ushone esephothula iziqu zobuDokotela. Ukusebenza kukaMzala eNgwavuma kwakucaba indlela ye-“Operation Vula” eyayikhuzwa nguMnu uMarc Maharaj. Inhloso yayo kwakuwukuthi uma izingxoxo zifinyelela kwangqingetshe, kuketulwe uMbuso.

Umbuzo uthi kwenziwa yini ngemuva kwesikhathi eside kangaka, kukhunjulwe uMzala sengathi abasekho abanye abaholi abasaphila. Impendulo ithi: ISACP, uMzala ayelungu layo, ayikhuli, amalungu ayo awandi, ingasaphathwa eyamagatsha. Iqiniso elimsulwa lelo. Abantu ababewasebenzela ngempela amaKhomanisi oJB Marks, uMoses Kotane, uMoses Mabhida, uJoe Slovo noMzala nabaye abangasekho emhlabeni. Uma uxoxa namanye amaKhomanisi asaphila, amaziyo uMzala, athi ukube usaphila ngabe izinto ziphucuke kakhulu ezinhlakeni uMzala ayekuzo, enhlalweni yabantu, ekubusweni kwezwe, ngoba yize eyayinsizwa esencane kodwa wayenawo umkhombandlela. Bathi lokhu kufakazelwa yizinto ayezibhala ezincwadini ezazifundwa ngamaKhomanisi noKhongolose ekudingisweni nalapho sekubuyiwe ekuqaleni kweminyaka ye-1990. Isifunda iZululand i-ANC, isibiza ngeMzala Nxumalo Region. Lesiya sifunda singaphansi koMasipala beNkatha Freedom Party (IFP). Amanzi awekho esifundeni esiqanjwe ngoMzala, izinga lobubha liphezulu, kunamaBhunu amapulazi angabazi nokuthi bayini aboHlanga, kubhoke amasela ezinkomo nje. Ingabe uMzala Nxumalo uthini lapho elele khona, eLondon, uma isifunda esiqanjwe ngaye sikulesiya simo?

Scroll To Top