Now Reading
Uncele ezombangazwe kuyise wahabulisa ngenhlonipho izizukulwane
Dark Light

Uncele ezombangazwe kuyise wahabulisa ngenhlonipho izizukulwane

Kunesisho sesiZulu esithi umbala wenkomo ucaca enkonyaneni. Uma ulandela umlando, ubushabasheki, ukuhlukumezeka, impokophelo, ukuhlabana, ukugqama ebuholini, ukuba yisibonelo esihle kwabaningi kukaMnu u-Archibald Jacob “Archie” Gumede, uzothola ukuthi wayehamba ezinyathelweni zikayise.

Emadodaneni kaMnu uJosia Tshangana Gumede, owaba nguMengameli wesi-4, ngowe-1927 kuya kowe-1930, weSouth African National Native Congress (SAANC) eyajika yaba yi-African National Congress (ANC), kwaba khona engu-Archie Gumede. U-Archie Gumede udlule emhlabeni zingama-27 kuNhlangulana ngowe-1998, enokuphumula emoyeni wakhe ngoba into ayeyilwela impilo yakhe yonke yabe isifezekile, iNingizimu Afrika isikhululekile, isiphethwe ngaboHlanga.

UBaba Gumede, Mnguni, Phakathwayo, Yeyeye, Khondlo, Mnguni was’Ongoye, uzalelwe eMgungundlovu (ondongazibomvu) phakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal ngomhla lulu-1 kuNdasa ngowe-1914. Ube ngumthente ohlaba usamila ngoba sikubone ungahlukani noyihlo, uMnu uJosiah Gumede, ngesikhathi yena eqhuba umsebenzi wesizwe, nokuhola uKhongolose.

Mnguni, sikubone uyofunda eLovedale College, e-Eastern Cape, lapho uphothule khona uMatikuletsheni (okwakuyizinga eliphezulu ngaleyo nkathi) ngowe-1932.

Sibone bekwemukela ngezandla ezimhlophe nezifudumele eFort Hare eNyuvesi, Phakathwayo, hhayi ngoba uzalwa ngumholi kaKhongolose kuphela kodwa ukukhalipha kwakho nakho kube nomthelela.

USolwazi uZacharia “ZK” Mathews noMnu uTengo Jabavu ababefundisa eFort Hare, bakufukamele, bakucathulisa kupolitiki yikho sakubona usujoyina i-ANC ebubhungwini bakho. Ngonyaka we-1936, ubuyele eNatal, Yeyeye, wasebenzela izinkampani zabameli eMgungundlovu, ungumabhalane, futhi uqhuba nomsebenzi kaKhongolose. Ubunentshisekelo nomndlandla kobukwenza.

Abantu abangaba ngofakazi ngokukhombisa kwakho ubuholi usemncane Mnguni, ngoMnu uSelby “Nkonkawefusi” Msimang, uMnu uHarry Themba “uMntomdala” Gwala, uMnu uMoses Mncane kaS’timela Mabhida, osebenze nabo eMgungundlovu. Ubungu‘mfana’ weNkosi u-Albert Luthuli, ngoba ubethuma wena uma kunomsebenzi omxinile ngoba ubuwaziwa ngokuhlonipha.

Ngeminyaka ye-1950 ontanga yakho abaningi nabayizifundiswa, babengasiboni isidingo sokuzimbandakanya nomzabalazo wenkululeko. Babethanda ukuchopha ingqakala bayokweshela, baye emabhayiskobho nezithandwa zabo, baye ematshwaleni, kodwa wena wakoPhakathwayo wakudela konke lokho, wagxila emzabalazweni wenkululeko.

Yibo ubuholi obusegazini lakho Mnguni, obenza wakhethwa waba yiPhini likaNobhala kaKhongolose eNatal yonke ngowe-1951. Uqophe umlando usuhola ithimba lezithunywa ezaya eKliptown, eGoli, kuCongress of the People, lapho kwemukelwa khona uSomqulu Wenkululeko (Freedom Charter) ngoNhlangulana we-1955.

Kwephuka umoya kubathandi bobulungiswa nabazonda ubandlululo ngesikhathi uboshwa waze wagqunywa ejele, eGoli, ngowe-1956 ngemibhikisho oyayihlose ukubukela phansi imithetho yobandlululo, iMikhankaso Intshayandiva (Defi ance Campaigns). UMadiba (uMnu uNelson Mandela) ukwazi ngamehlo Phakathwayo, ingani nahlangana kuPietermaritzburg All-in-Conference, ngomhla zingama-25/26 kuNdasa ngowe-1961. Kulapho phela uMadiba ethula khona inkulumo. Usakhumbula?

See Also

Mnguni WasoNgoye! Sikubone ushalazelwa ngabameli abaMhlophe eMgungundlovu naseThekwini ngoba bethi uma usebenza nabo uzobaxoshela abantu ababalethela imali. Abameli boHlanga naboMdabu baseNdiya, bakwemukela ngezandla ezimhlophe nezifudumele. Ngesikhathi kuqubuka “iZibhelu zaseSoweto” zangowe-1976, ngoNhlangulana , sibone abaholi abehlukene betheleka kuwe kuhle kwesikhonyane, bezofuna izeluleko namasu.

Ubuchule nokukhalipha kwakho, Mnguni WasoNgoye, yikho okwenza owayenguMhleli wephephandaba iWorld, uMnu uPercy Qoboza, athi uma esungula umkhankaso wokukhulula uMadiba ejele, wakusondeza ngowe-1979. Nakhona lapha kwelamaQadi (eClermont, eThekwini) izigi zakho zizwakele, amagalelo akho abonakala. Nguwena nje lona Mnguni owasungula iClermont Commuters Committee, ukutakula abantu base ‘S’komplazi’ ngonyaka we-1982. Walibona izwe lisha Mnguni, kodwa awufunanga mahlamvu okulibhula ngoba umlilo wawubaswe ngabacindezeli bakho. UHulumeni kaMnu uPW Botha wathatha amaNdiya namaKhaladi wabafaka ePhalamende ngowe-1982, bashiywa ngaphandle aboHlanga. Ekulwisaneni nalokho nisungule i-United Democratic Front (UDF) ukulwa nobandlululo. Wena (Baba u-Archie Gumede), uMnu u-Oscar Mpetha, uNkk u-Albertina Sisulu, nikhethwe naba ngabaholi noMfundisi u-Allan Boesak. Kwakuse ngqungqutheleni eyayiseMitchell’s Plein, eWestern Cape. Mnguni, usakhumbula na?, Ujulukise uNgqongqoshe Wezomthetho ngesikhathi sobandlululo, Phakathwayo, ngesikhathi wena, uMnu uMewa Ramgobin, uMnu uGeorge Sewpershad, niyocasha ezindlini zenxusa lase-England, enkabeni yedolobha eThekwini ukuze ningabopheki.

Isibindi sakho nokwethembeka kwakho, Yeyeye, kubantu obunabo emzabalazweni wenkululeko kwenze wafohla imingcele wayongcwaba uMnu uMoses Mabhida, eMaputo, eMozambique ngowe-1986. UMabhida wayengumngani wakho weminyaka. Kulapho owathola ithuba lokudlana indlebe noMengameli waseMozambique neFrelimo ongasekho, uMnu uSamora Machel.

Sikubonile ungena ePhalamende, Mnguni, yize ungahlalanga isikhathi eside ngenxa yempilo. Usakhunjulwa, Yeyeye, kulo leli lizwe owalilwela kangaka, ubeka impilo yakho engcupheni. Ukukuhlonipha, kunomjaho okhona minyaka yonke obizwa nge-Archie Gumede Fun Run obaseClermont. Kunomgwaqo, eMorningside, eThekwini, kuStarmfod Hill, osuqanjwe ngegama lakho. EMgungundlovu kunomgwaqo oqanjwe ngawe, eClermont, (eTop Rank) kunesikhungo somphakathi i-Archie Gumede Thusong Centre.

Scroll To Top