Now Reading
Ungezitshwe kalula uZibandlela ngenxa yezigomagoma zakuleli
Dark Light

Ungezitshwe kalula uZibandlela ngenxa yezigomagoma zakuleli

Ingabe we mhla ziyisi-5 kuZibandlela sakwenzani singabantu baseNingizimu Afrika. Usilethela amaqhawe emhlabeni uphinde usephuce wona. Nguwena lona we mhla ziyisi-5 kuZibandlela osawilethela uSolwazi uRobert Mangaliso “The Prof” Sobukwe ngonyaka wezi- 1924, edolobheni elincane elaligcwele amaBhunu, iGraaf Reinet, e- Eastern Cape.

Nguwena futhi lo we mhla ziyisi-5 kuZibandlela ngowama-2013, owasephuca uMengameli wokuqala wentando yeningi kuleli, uMnu uNelson Rolihlahla Mandela. Ah! Dalibhunga!

Washona phakathi kwamabili uMadiba ukwedlula kwakhe emhlabeni kwamenyezelwa nguMnu uJacob Zuma, ngoba nguyena owayenguMengameli wezwe ngaleso sikhathi. Abaholi abaqavile emhlabeni babhonga emswaneni ngokudlula emhlabeni kukaMadiba eshonela emzini wakhe eGoli ezunguzwe ngamalunga omndeni wakhe.

Abaholi bala ababamba iqhaza elisemqoka nelingekhohlakale ezweni. USolwazi uSobukwe, wafa lingakafezeki iphupho lakhe lokubona iNingizimu Afrika ikhululeka, ama-Afrika ebumbene, ezwana futhi ethuthuka. Wasungula futhi wahola iPan Africanist Congress of Azania (PAC), uSolwazi uSobukwe, ayethula ngokusemthethweni e-Orlando, eSoweto, ehholo mhla ziyisi-6 kuMbasa ngowe-1959.

La madelakufa omabili uSobukwe noMandela ayethole imfundo yamabanga aphansi eWeseli, eHealdtown, e-Eastern Cape. Bafunde eNyuvesi yodumo, eFort Hare, khona e-Eastern Cape. Bobabili babengamavulandlela kaVukayibambe (i-African National Congress Youth League).

Bathola ugqozi nelukuluku lokulwela inkululeko kuMnu uGodfrey Pitje noSolwazi uZacharia “ZK” Mathews, ababefundisa eFort Hare. NeNkosi u-Albert Luthuli, yaba neqhaza ekucijeni la maqhawe omabili. Yize uSolwazi uSobukwe ahlubuka wasungula i-PAC ngesikhathi i-ANC iholwa yiNkosi uLuthuli.

Waqala enguthisha uSolwazi uSobukwe, efundisa eStanderton, esifundazweni iMpumalanga njengamanje. Wagcina esengummeli uSolwazi uSobukwe njengoMadiba. UMabiba ukhunjulwa ngezinkulumo zakhe ayezenza ezimele kuthethwa icala lakhe lokuketula uMbuso, elalaziwa ngeRivonia Trial, ngowe-1964.

USolwazi uSobukwe wayeyiciko ekukhulumeni, ekhuluma ipolitiki ngolimi lwakho wena woHlanga. Ufundise izilimi zomdabu eNyuvesi iWitwatersrand (Wits) lapho uMadiba aqedela khona iziqu zomthetho.

Isibhicongo saseSharpeville sangomhla zingama-21 kuNdasa ngowe-1960, umbhikiso ongenadlame wawuhlelwe yiPAC kaSolwazi uSobukwe. Nguyena uSolwazi uSobukwe owaziletha emaphoyiseni ethi awambophe namanye amalungu ePAC ngoba babengabaphethe amapasi. NeNkosi uLuthuli yawushisa “udompasi” wayo ngelesi sikhathi sonyaka

See Also

Bobabili uMandela noSobukwe babehlala eSoweto, uSolwazi uSobukwe wayenomuzi eMofolo North, uMadiba wayenomuzi e-Orlando West, emgwaqeni uVilakazi, akhelene noMbhishobhi uDesmond Tutu.

Abantu ababegibela isitimela nabaya emafemini ehlukene eGoli babelinda igumbi lesitimela elizoba noSolwazi uSobukwe, belangazelela izinkulumo zakhe. Ubevuselela ubu-Afrika uSolwazi uSobukwe, ekhumbuza abantu imvelaphi yabo.

Ayazalwa amaqhawe ngoZibandlela, uMnu uSteve Bantu Biko, ubaba weBlack Consciouness Movement (BCM), wazalwa zili-18 kuZibandlela ngowe-1946, eGinsberg, eKing Williams Town, e-Eastern Cape.

USobukwe, uMandela noBiko babenothando olumangalisayo ngaboHlanga. Bedela impilo yabo ukuze kuqedwe ukucwasana befuna kubenobulungiswa ezweni. Zazingabameli lezi zinsizwa ngoba noBiko amaBhunu ambulala enza izifundo zoMthetho ngoba engaziqedanga ezobudokotela.

Scroll To Top