Now Reading
Owezi-2024 akuwona owonozihloko, ngowabenzi
Dark Light

Owezi-2024 akuwona owonozihloko, ngowabenzi

Unyaka obe nzima kwabaningi emhlabeni jikelele ususongiwe. Izimpi ezenzeka kumazwekazi ehlukene zenza ingxenye enkulu yomhlaba yahlala lubhojozi. Kulezi zindawo akuzona nje kuphela izimo zokuphepha eseziphenduke inhlekelele kepha kanjalo nokubheduka kwezifo nobubha.

Ngowezi -2023 kube sobala ukuthi ngisho izinhlaka zedemokhrasi ezihlale zituswa ngokungenelela nokwelusa kulokhu zehluleke zancama. Kusobala ukuthi ezinye izinhlaka zamazwe omhlaba nazo zehlulekile ukwenza umsebenzi wazo .

I-United Nations (UN) yehlulekile ukuvumelana ngesixazululo sangunaphakade empini eqhubeka eGaza. Ngokwezibalo abantu abangaphezu kwezi-20 000 basale enkundleni ePalestine kuphela. Izibalo zithi abayizi- 1500 kwa-Israeli. Khona lapho kukhona imindeni ehlukanise unyaka isemigedeni yaseGaza lapho ithunjwe khona ngabe Hamas. Udosi lokufa eGaza kalukhethi njengoba izingane nezintatheli nabo bebalwa nezinkulungwane zezidumbu. Okwezintatheli nje kwedlulele njengoba kuthiwa ziyi-1000 ezisale enkundlelni.

Impi ese-Ukraine neqale ngonyaka owedlule ayinazo izimpawu zokuphela. Ingqalasizinda yase-Ukraine isesimweni esibi kakhulu nokusobala ukuthi ukuyilungisa kusazothatha iminyaka. Ezinsukwini ezimbili kuphele unyaka iRussia ne Ukraine baphoselane imicibilisholo ekhafula umlilo kwafa abantu.

Ezwenikazi i-Afrika nakhona akuhambi kahle. Kwezinye izindawo ukungabi bikho kwezimpi akusho ukuthula njengoba ububha nezinhlekelele zibikwa nsukuzaphuma. Ezweni elifana neNingizimu Afrika ukuswelakala kwemisebenzi kakhulu kubantu abasha kanjalo nobugebengu ngumdlavuza obeka elakuleli esimweni esibi. Ukwethenjwa kwabaholi kuyo yonke imikhakha kuyehla. Lesi simo sisho ukuthi idemokhrasi nezinhlaka zayo sezibuthuntu.

Amazwe amaningi nonyaka ezoya okhethweni nokulithuba lokuthi abavoti balungise lapho kungahambi kahle khona, bakomelise noma bajezise amaqembu angenele ukhetho. Ukwazi amandla abo abavoti kumqoka ngoba konke kuncike kubo njengoba emuva kokuvota bazothola uhulumeni obafanele. Nokho isimangaliso yikuthi iningi labavoti livotela abaholi namaqembu afanayo bona laba abekade bebasola ngosizi olubambozileyo. Lokho kusho ukuthini ngabavoti?

Kungumbono waleli phephandaba ukuthi amandla okulungisa zonke izimo ezimbi emhlabeni akubavoti nezakhamuzi jikelele. Yibo abangaguqula ohulumeni nababusi inqobo nje nabo uma benolwazi olwanele ngalokho abakufunayo kanye nohlobo lwababusi nohulumeni ababafunayo.

Isinqumo sokuvota akusona esokulungisa imanje kepha ngesokuhlelembela izizukulwane ezizayo. Ngamafuphi esikuvotela manje kunomphumela ozokwedlulela kuzizukulwane ezizayo. Lokhu kusho ukuthi njengabavoti singamehlo esizukulwane esizayo. Ngokwenza kwethu uma sivota singasivikela kumahalanjonjo, amavila nabaholi abangalungile.

See Also

Uma sikuvuma lokho okusho ukuthi ukwenza kwethu kumele kwehluke. Kumele siqaphele ukuthi abafuna sibavotele bathini. Muva nje iningi kaliziniki isikhathi sokulalela nokufunda lokho okushiwo ngamaqembu nabantu abesuke befuna ukuvotelwa. Abantu kabahluzi nokuthi amaphephandaba nabezindaba jikelele basuke benanhlosoni ngezinye izindaba abazethulayo. Abahluzi nabakubuka kuzizindalwebu nezokuxhumana.  Lo mkhuba uyingozi ungasishisela izwe ubhubhise nekusasa lezizukulwane.

Kungalesi sizathu njengomfundi sikunxusa ekubeni upheze ukuba yingxenye yonozihloko asebesabalele umhlaba – laba ngabantu okuthi uma kuvela udaba bona babuke nje isihloko ngaphandle kokuzinika ithuba lokufunda nokufuna okuliqiniso nokungale. Lesi sizukulwane sonozihloko siyingozi kuso nakithi qobo.

Ngowezi-2024 sifisa ukuzinika isikhathi esanele nawe ukuze sifundisane ngale kwezihloko. Isinqumo sokuvota ngonyaka ozayo simqoka kakhulu ukuthi singashiyelwa kubantu abanganendaba nokuphenya lokho okushiwoyo – abaphawula bengenalwazi.

Yiba yingxenye yalolufuduko ekungazini siye ekwazini kabanzi ngezwe lethu, abaholi bethu, amaqembu ethu nohlobo lohulumeni esiwufunayo ngesikhathi sethu. .

Scroll To Top