Now Reading
Kambe kungani sinendaba ngomsakazo u-Ukhozi?
Dark Light

Kambe kungani sinendaba ngomsakazo u-Ukhozi?

Umsakazo lona ungowethu ngakho konke yikho sikwelusa okwenzeka kuwona


Kunezinto ezimqoka emphakathini nasesizweni jikelele. Lezi zinto kungaba yizakhiwo noma izinhlangano. Ubumqoka bazo phakathi kokunye kudalwa wumlando waleso sikhumgo. Lo mlando-ke usuke ungesakhiwo nagama kepha kusuke kukhona nabantu. Umsakazo u-Ukhozi FM luyilokho, uhlaka olumqoka kubantu baseNingizimu Afrika. Kusuka emlandweni wokusungulwa kwalo liwuRadio Bantu, abasakazi kanjalo nezindaba nolwazi  okwethulwa esizweni.

Ngenxa yalokhu njengezakhamuzi sizithola sithinteka ngalokho okwenzeka kulo msakazo. Siyakhathazeka uma kubikwa okungahambi kahle, sijabule nxa kuhamba kahle. Imibiko ebikhona kulezi zinyanga ezedlule zokungaboni ngaso linye kubaphathi ayehlanga kahle. Lokhu kuveze isithombe esingesihle ngobuholi balesi sikhondlakhondla kanye nalabo besifazane obekubikwa ukuthi yibo abaklwebhanayo. Ukudlebeleka kwabanye abasakazi nakho kwethusile kwazise yibo abangubuso besiteshi.

Kuyisifiso sethu ukuthi zonke lezi zivunguvungu zedlule. Ukwedlula kwazo kuzobuyisela u-Ukhozi FM endaweni yalo, emlandweni omuhle wokwakha isizwe nokufundisa izizukulwane. Njengabalaleli kuhle silalelwe yilo msakazo ngoba kuningi esikubona kuguguleka. Okumqoka nje kithi wulimi. Kukhona izikhalo ngokuthi abasakazi kanjalo nezinhlelo ezithile kugugula lokho okulifagugu ngalo msakazo. Siyaqonda ukuthi sibaningi kangaka nje esingabalaleli balo msakazo siyizizukulwane ezahlukene nokwenza kube nesidingo mhlawumbe sokuba abahlela izinhlelo kanye nabasakazi babe nengcindezi yokuzama ukuncelisa amawele.

Yize kunjalo sithi ekunceliseni amawele abangalokothi  abaphathi nabasakazi balo msakazo balahle lokho okuwumlando nomongo wabo. 

See Also

Bakhelwa phezu kwesethembiso sokuba ngabagcini bolimi, uma besuke lapho lomsakazo usuyofana nayo yonke eminye. 

Uma besizwa siphawula noma sibhala ngalo msakazo abaphathi aboqonda ukuthi yingoba nathi sizibona siyingxenye yalo msakazo. Lokhu kusifanele ngoba kakade wabe wakhelwe thina boHlanga, thina beNguni. Sithi u-Ukhozi ngolwethu.

Scroll To Top