Now Reading
Ukhuvethe lubuguqulile ubudlelwano bokuqashwa
Dark Light

Ukhuvethe lubuguqulile ubudlelwano bokuqashwa

Izilawulo zokuphepha nokugwema ukuhaqwa ukhuvethe, ezashicilelwa nguNgqongqoshe Wezokuqashwa Nezezisebenzi mhla zingama-28 kuMandulo kowe-2020 ziqondisa ukuziphatha emsebenzini ngesikhathi sokhuvethe. Lezi zilawulo kanye nezingxabano ezimayelana nokuphathwa emsebenzini ngesikhathi sokhuvethe kuyabuchaphazela ubudlelwano bokuqashwa. 

Masiqondisise kafuphi inhloso nokusebenza kwalezi zilawulo, bese sibheka izingxabano ezigqamile ezenzekile kwezokuqashwa. Okokuqala izilawulo zithi umqashi uphoqeka ukuhlolisisa ezokuphepha bese uyahlela ukusebenza ukuze kuhambisane nezokuphepha nokugwema ukhuvethe emsebenzini. Lokhu ukwenza ngokuxoxisana ngokuhlanganyela nezinyunyana, amakomidi nabameli bezokuphepha emsebenzini. Uhlelo kufanele luqukathe yonke imininingwane yezokuphepha ngesikhathi sokhuvethe: luchaze ukuthi zingaki izisebenzi ezivunyelwe ukusebenza nganoma yisiphi isikhathi, zizisebenzise kanjani izevatho zokuphepha (PPE) nokunye okubalulekile. Lolu hlelo lubhalwa lufakwe futhi eMnyangweni Wezokuqasha Nezezisebenzi. Uhlelo lulawula futhi nokugqagqana emsebenzini, ukuhlolwa kwazo zonke izisebenzi, ukuchelwa kwendawo yomsebenzi, ukufakwa kwezifonyo, ukuqikelela ukuphepha endaweni yokusebenza okungena kuyona umphakathi. 

Izisebenzi zinesibopho sokuhlonipha yonke imiyalelo yokuphepha okusohlelweni oluqonde ukugwema ukuhaqeka noluqikelela ukuphepha ngesikhathi sokhuvethe. Izisebenzi zinelungelo lokwenqaba ukusebenza ngaphansi kwesimo esinengozi yokuhaqeka esingahambisani nezilawulo zokuphepha ngesikhathi sokhuvethe. Umqashi uphoqekile ukuhlola leso simo ebonisane nezisebenzi, amakomidi ezokuphepha ukuxazulula leso sikhalo sezisebenzi. Uma isikhalo singaxazululeki, umqashi uphoqeke ukuthi udaba alubikele umhloli wezokuphepha eMnyangweni Wezokuqashwa Nezezisebenzi. 

Kwelinye icala, ingxabano emayelana nokwenqaba ukusebenza ngenxa yokungaphephi okhuvetheni iphelele enkundleni yamacala kwaCCMA, lapho isisebenzi sesixoshelwe ukungahloniphi nokwenqaba ukusebenza ngenkathi yemvalelwakhaya. Isisebenzi saziswa ukuthi umqashi uthole imvume yokusebenza ngoba enza umkhiqizo obucayi, nokuthi kufanele sibuyele emsebenzini isisebenzi leso. Kodwa sabeka eziningi izizathu zokungaphephi nokuthi sobe sephula umthetho uma sibuyela emsebenzini. Eselithetha icala uKhomishana wathola ukuthi zonke lezi zathu kwakungamampunge nje, futhi kazinasisekelo. UKhomishana wanquma ukuthi ukuxoshwa kwakunobulungiswa, kodwa inqubo enobulungiswa yayingalandelwanga wase emhlawulisa imali encane umqashi ngaleso senzo. 

Okubalulekile uKhomishana wagcizelela ukuthi izisebenzi ziphoqekile ukuhlonipha iziyalelo zabaqashi ngoba uma kungenjalo ummongo wobudlelwano bokuqashwa uyalimala. Lesi sinqumo siyisifundo sokuthi izilawulo zokugwema ukhuvethe akufanele zibeyihawu lokungahloniphi izibopho zokuqashwa.

Enye indida nembangela yokuxabana kulesi simo sokhuvethe yikhefu lokugula uma isisebenzi sihlangene, sasebenza nozakwabo ohaqekile. Kuleso simo umqashi uphoqekile ukuba akhulule leso sisebenzi sibesekhefini lokugula izinsuku ezili-14 sibe sikhokhelwa umholo. Umqashi akanalungelo lokuthi isisebenzi kasibuyele emsebenzini zingakedluli izinsuku ezinqunyiwe ezili-14 noma ngabe isisebenzi sesitholakale ukuthi kasihaqiwe ukhuvethe. Uma izinsuku zekhefu lokugula zishoda, isisebenzi sinelungelo lokufaka izicelo zomhlomulo wokugula ngaphansi koMthetho Wokuswela Umsebenzi (UIF).  Kanti uma isisebenzi sesitholakala sesihaqiwe ngenxa yokuxhumana nozakwabo onokhuvethe, umqashi uphoqekile ukufaka umbiko nesicelo sesinxephezelo ngaphansi koMthetho Wezinxephezelo Zokulimala Nezifo Ezisuka Ekuqashweni uNombolo 130 we-1993.  

Ezinye izimo kuba yilapho isisebenzi sizinqumela ukuthi sihlale sodwana ukuvikela noma ukunqanda ukubhebhetheka kokhuvethe. Esimweni esilungile, kufanele futhi kuyasiza ukuthi umqashi anikeze isisebenzi ikhefu lokwelulama noma lokuqinisekisa ukuthi sisaphephile. Inkinga kuba ukuxhaphaza lolu hlelo lapho abanye sebezihlalela kungenasizathu ngoba beneqholo lokuthi bazoholelwa noma bedle izinsuku zekhefu lokwelulama kungenasidingo.

See Also

Imali yokuholela noma yokuxhaswa kulesi sikhathi sokhuvethe ngenye yembangela yezingxabano ikakhulukazi embonini yezokuqapha. Kusenezikhalo zokuthi abanye abaqashi bahlalisa izisebenzi emakhaya ngenxa yokhuvethe, befake izicelo zemali yoxhaso beyifumane kodwa bengayedluliseli ezisebenzini, zibe zibhuqwa yinkemane. Yizo izinkantolo nezinkundla zamacala okufanele zixazulule izigxabano ezifana nalezi. 

Kanti uguquko olukhulu lokhuvethe kwezokuqashwa ukulahleka kwemisebenzi nokudilizwa kwezisebenzi. Sikhulu kakhulu isibalo sabalahlekelwe imisebenzi okokuphela ngenxa yokhuvethe. Isalahleka namanje imisebenzi ngenhla yokumiswa kwezimboni ezithintekayo. Imboni ekhiqiza idayise utshwala isavaliwe. Kunzima ezisebenzini nakubaqashi. Inkampani enkulu yakwaSAB (South African Breweries) imemezele ngesonto eledlule ukuthi isidilize izisebenzi ezibalelwa emakhulwini amahlanu namashumi amahlanu (550) ezweni lonke. Yisibalo esikhulu lesi, futhi kunokwesabela ukuthi kasizukuma ngoba isavaliwe imboni yotshwala. Lokhu kusho ukuthi izisebenzi kufanele zithole enye indlela yokuziphilisa. Kusho futhi ukuthi sikhulu isamba senani lemali yokunxephezela abalahlekelwe yimisebenzi okufanele sihlinzeke lesi simo. Kujabulisile ukumemezela kukaMqondisi Jikelele woMnyango Wezokuqashwa Nezezisebenzi ukuthi isikhwama sabalahlekelwe yimisebenzi (UIF) sihlinzeke imali eyizigidigidi ezingama-R40 ukubhekana nokulahleka kwemisebenzi (ukudilizwa) okubangelwa ukhuvethe. Nokho-ke lesi sikhwama sidonsiswa kanzima nawuxhaso lwalo ukhuvethe okuyiTERS. 

Konke lokhu kufakazela ukuthi nembala ukhuvethe lulethe ezinkulu izinguquko ebudlelwaneni bokuqashwa nasemnothweni wezwe.

Scroll To Top