Now Reading
Umele ukuba isikhuni sentsha yaboHlanga singalothi
Dark Light

Umele ukuba isikhuni sentsha yaboHlanga singalothi


Uhola ibutho lentsha yabeNguni elajutshwa yiSILO esidala nathi alikazukuphela


Ungomunye wabantu abahlonishwayo ekukwazini ukuhlaziya nasekubekeni eqhulwini izingqinamba ezibhekene naboHlanga kuleli. Loyo nguMnu uPhumlani Mfeka ongumholi webutho lentsha iNjeje yabeNguni. Ubuholi bakhe ezintweni ezimqoka namuhla kutuswa ngosopolitiki, osomabhizinisi namalungu omphakathi kepha owakuqaphela kuqala kwaba yiSILO esidala okuyiso esajuba uMfeka ukuba akhe uhlaka oluzomela intsha hhayi kuphela kaZulu kepha eyaboHlanga jikelele – usuku kwangu mhla zili-13 kuMbasa wezi-2015.

Kusukela lapho uMfeka uhole iNjeje emikhankasweni eyahlukene  nayilapho le nhlangano ibe lihawu laboHlanga ekuhlukunyezweni nase kukhishweni ngaphandle. Lokhu akumenzanga waba yisithandwa kwabathize ngaphandle nangaphakathi kuHulumeni.   Ekhuluma nelaboHlanga kuleli sonto uMfeka uthe kungakuhle ukuba ikuqonde ukuthi iyizindlamvuzo zaleli lizwe nathe ngenxa yalokho kuyomele ihlale yelusa okwenziwa kuleli. 

“Kulo nyaka ophezulu yize ungakapheli kuningi osekwenzekile nokuphoqa intsha yaboHlanga ukuthi ihlaziye kabanzi ukuthi ikusasa layo libhekephi uma kunje”, kusho uMfeka. Uqhubeke wathi: “Okumqoka kakhulu wukuthi intsha akusamele ikushiyele kwabadala ukuthi kube yibo abaqhamuka namaqhinga kanye namasu entuthuko ngoba kuyacaca ukuthi ukubanga kanye nokulwa bodwa kuyabanqinda ukuba benze okulindelekile nekade kwasa bekuthembisa nxa bekhankasa.”

Uqhube wathi eminye yemikhankaso yabo ukuqinisekisa ukuthi intsha yaboHlanga ayimeli kude uma kwakhiwa kabusha izwe athi lisobishini.  Uthe kabakwenzi ngasese ukunxenxela ukuba amaqembu epolitiki kakhulu lawo aholwa noningi lawo  kungaboHlanga  aqoke abaholi abazoba nendlebe ezindabeni ezithinta ngqo aboHlanga.

“Umbuzo okumele sizibuze wona ukuthi ngabe lolu hlobo lukaHulumei  esiphila ngaphansi kwawo yilo na oluzosithatha lusibeke esigabeni nasezingeni esifisa ukuba kulo njengentsha yaboHlanga? Ngabe ukuvotela izinhlangano zepolitiki kuzosilekelela obishini esikulo? Uma impendulo yethu ithi esinakho akusifanele noma ngeke kusilekelele ngabe yisiphi isixazululo? Hlobo luni lukaHulumeni esibona ukuthi lusifanele njengabeNguni?” kusho uMfeka.

Uqhubeke ngokuthi  lezi ngezinye zezinto okumele intsha yabeNguni iqale izicubungule. Uveze ukuthi iyadingeka inkundla lapho lezi zinto ziyokhulunywa khona ngenhloso yokuqhamuka nesixazululo. Njengengxenye yomsebenzi weNjeje uMfeka useke wadudulana nezinhlangano ezithile okubalwa iHuman Right Commission kanye neKathrada Foundation nababe msola ngokuba wubhongoza ekugovuzeni ukungaboni ngaso linye phakathi kwaboHlanga namaNdiya.  

Kulolo daba uthe usamile kulokhu ayekusho nathe kuyamangaza ukuthi sekukhona nabanye abakubuka njengabo lokho okuyizingqinamba kuleli nokubhekene naboHlanga.

See Also

“Mhla siqhakambisa ukuxhashwazwa kwaboHlanga ngamaNdiya sasingenzi ngoba sifuna ukuthandwa kepha sasibhekana nejoka elibhekene nesizukulwane sethu okuwukuvikela aboHlanga. Okwenzeke ePhoenix lapho aboHlanga babulawa khona kwangaba ndaba zalutho kwafakazela esabe sikusho ngabanye emphakathini wamaNdiya. Ukuzalwa kwezinhlangano ezifana ne-Operation Dudula nakho kuwubufakazi bezinto ekade iNjeje eyaqala izikhuluma. Iqiniso lithi uma singaxazululwa isimo sizoqhubeka sibe sibi”

Odabeni olwaqala yiNjeje ngokwanda kwabokufika emalokishini nabafike bagwamande umnotho wendawo uMfeka uthe ababekulwela yilungelo lezakhamuzi zakuleli emalokishini ukuba bahwebe lapho bezalelwe futhi behlala khona.  Uthi kuyishwa ukuthi kunabaholi abangamavaka abasaba ukusho amaqiniso kuze kube kucija imikhonto ezweni. .

“Kuningi okuseqayo okwenzakalayo ezweni lobabamkhulu, ziningi  izinqumo ezithathwayo ngale kwemibono yethu.  Kafushane nje sesiphenduke abantu abacushisiwe ezweni lethu kwathi abokufika bajika kwayibo abanikazi bezwe, umbuzo uthi thina ntsha  yabeNguni senzani ngalokhu? Uma intsha yabeNguni naboHlanga  jikelele ingasukumi izibambele, izoba nenkulu inkinga yokuthi ngisho ezethu izingane nezazo ziyoba zigqila zabezizwe ngoba thina saqoma ubuvaka”, kuphetha uMfeka.

Ufunge wagomela ukuthi ngeke umzabalazo wentsha yabeNguni naboHlanga jikelele uphele uma nje iNjeje isekhona imele lokhu Omdala akushiya kuyo, ukuba yisihlangu saboHlanga.

  • ISigqiki yingosi entsha yelaboHlanga nekhuluma ngabaholi boHlanga abavela emikhakha eyehlukene yempilo. Iyatholakala nakusizindalwebu naku podcast. 
Scroll To Top