Now Reading
Ukuqamba amanga kwenza ungalalelwa ngisho usukhuluma iqiniso
Dark Light

Ukuqamba amanga kwenza ungalalelwa ngisho usukhuluma iqiniso

Endulo, kwakunomfana ongumalusi owayenesithukuthezi ebuka umhlambi wakhe wezimvu entabeni. Ukuze azijabulise, wamemeza, “Impisi! Impisi! Izimvu zixoshwa impisi!” Abantu besigodi beza begijima bezosiza umfana nokusindisa izimvu. Abatholanga lutho umfana wavele wahleka ebabuka ebusweni babo obuthukuthele. “Ungakhali ‘mpisi’ lapho kungekho mfana wempisi!”, basho ngokucasuka bahamba. 

Umfana wavele wabahleka. Ngemva kwesikhashana, yafikelwa isithukuthezi futhi yakhala ‘impisi!’ futhi, ikhohlisa abantu besigodi okwesibili. Izakhamuzi ebezithukuthele zigane unwabu zixwayise umfana okwesibili zahamba. 

Umfana waqhubeka ebuka umhlambi. Ngemva kwesikhashana, wabona impisi yangempela futhi wakhala kakhulu, “Impisi! Ngicela usizo! Impisi ixosha izimvu. Usizo!” 

Kodwa kulokhu, akekho owafika ukuzosiza. Kusihlwa, lapho umfana engabuyi ekhaya, izakhamuzi zazibuza ukuthi kwenzekani kuye futhi zakhuphuka intaba. Umfana wahlala entabeni ekhala. “Kungani ungezanga ngenkathi ngibiza ukuthi kunempisi?” 

Ebuza ngokucasuka. “Umhlambi uhlakazekile manje,” kusho yena. Isakhamuzi esidala seza kuye sathi, “Abantu ngeke bakholwe abaqambimanga ngisho nalapho bekhuluma iqiniso. Sizofuna izimvu zakho kusasa ekuseni. Asibuyele ekhaya manje.” Ukuziphatha Amanga aphula ukwethembana. 

See Also

Isifundo sendaba : Akekho umuntu othemba umuntu onamanga, ngisho nalapho ekhuluma iqiniso. 

Uthi bewazi? 

Ungathola ukuthi ngabe othile uqamba amanga ngokuqaphela ushintsho lwephimbo nenkulumo yakhe.

Scroll To Top