Usuku Lwamalungelo Abantu

Amalungelo abantu ngamalungelo okufanele wonke umuntu abe nawo ngoba nje engumuntu. Ngo-1948, iZizwe Ezihlangene zachaza…

Inkathi yamadanasoli

Umlando usifundisa ukuthi impilo yayihlukile ngesikhathi kusaphila amadinosaurs okungangokuba nawo imbala awaphilanga ngesikhathi esisodwa. Amadanasoli…

Isifundo kwabasakhulayo ngempilo yasedolobheni neyasemakhaya

Esikhathini sanamuhla abantu sebahlala ezindaweni ezihlukene abazithandayo. Ngelinye ilanga abangani okwabe kungoGundane bahlangana. UGundane Wasemakhaya…

Indlela yokubhala onqenqemeni lomgwaqo

Ushoki oseceleni komgwaqo kulula ukwenza futhi udinga izithako ezimbalwa ezilula. Ungenza ushoki oqinile ojwayelekile, kodwa…

Iziwula

Kwakuwubusuku obubandayo futhi buthule. Isimo sezulu sasishubisa umnkantsha. Iqembu lezinkawu laliphezu kwesihlahla. Ayenamathele emagatsheni awo.…

Kungani ilanga nenyanga kuhlala esibhakabhakeni

Eminyakeni eminingi edlule, ilanga namanzi kwakungabangane abakhulu, futhi bobabili babehlala ndawonye emhlabeni. Ilanga lalivame ukuvakashela…

Yebuya hobhe

Imidlalo yezingane (Kungaba namaqembu amabili: elinye liyaphawula libuze, elinye liphendule, kanti bangahlangana bonke, babuze, babuye…

Indlovu ewumbazo okuwuphawu lwezithandani

Yize lo msebenzi wezindlovu ulungele uSuku Lwezithandani futhi kungaba muhle futhi kujabulise ukuwenza nganoma yisiphi…

UPhama nohlamvu lommbila

UPhama wayenohlamvu lommbila. UMama wayengazi ukuthi kwakuwuhlamvu olunomlingo. “Ngelinye ilanga, lolu hlamvu luzokondla isizwe,” kusho…

USefako nengwenya eculayo

Eminyakeni eminingi eyadlula, kwakukhona intombazane enhle ebizwa ngokuthi nguSefako. Le ntombazane yayithandwa kakhulu ngabesilisa esigodini…

Kayihlabi Ngakumisa: UGumede yibhuloho lwezizukulwane

pha phandle abantu badalwe bangefana. Kukhona othi uma eqhamuka abe ngufakazi walokhu obukuzwa ngaye. Bese…

EleNdlovukazi uMthaniya liphokophele esicongweni

UMphathiswa uthi okuyobenza baphumule wukuthola amaphesenti ali-100.

Isifundo esimqoka kwabasakhulayo ngobumqoka bokwazi ukubekezela nokungalindeli ukuphiwa

Kukhona izwe elikude, elibizwa ngeChina lapho kwakuhlala umfanyana obizwa ngoHo.  Lo mfana wayehlupheka kodwa enenhliziyo…

Ziguquka kanjani izinto ezindala esezisebenzile?

Ithiphu: Faka unqenqema lwangaphakathi lwamathini ngesendlalelo noma ezimbili zokufihla ubuso noma itheyiphu yokudonsa ukuze ugweme…

Ushokoledi kaJeb

UJeb wayemusha. Engenaye noyedwa umngani. Wayenesizungu. Wayehamba edangele, ekhahlela amatshe. Wayenoshokoledi ephaketheni lakhe, kodwa lokhu…

UTimi kanye nomgundi wezinwele

UTimi nonina babehlala eDolobheni iMozala. Kwakukhona okuthile okwakungajwayelekile ngoTimi – izinwele zakhe! Zazikhula ngokushesha okukhulu.…

Ukuvakashela epaki kwasiza uLiso nabangani bakhe bazi ngezilwane

ULiso uyakuthanda ukungena ku-inthanethi. Isizindalwazi sakhe asithandayo sinakho konke akudingayo ukuze azithokozise. Ufunda izinhlobo eziningi…

Amabhisikidi kaKhisimusi

Ugogo ufundisa abazukulu bakhe ngesiko likaKhisimusi laseJalimane lokwenza amabhisikidi amnandi. Wake wazibuza ngamasiko kaKhisimusi kwamanye…

Isiphiwo sokukhuluma

Isiphiwo sokukhulumaSiyisiphiwo sokuphila.Thina bantu siyakhuluma,Sikhuluma sibange umsindo.Izilwane nazo ziyakhuluma,Okwazo ukukhuluma,Thina kubuye kusidide. Ukukhuluma isiphiwo sokuxhumana;sikhuluma ngezandla,…

Ungathanda ukubhaka inkanyezi yesinkwa se-Gingerbread? Noma umbhako obukeka samuntu?

Cela umuntu omdala akusize. Izithako: 150 amagremu ibhotela, 100 amagremu ushukela onsundu, 150 amagremu isiraphu…

Indatshana yempungushe namagilebhisi

Impungushe Namagilebhisi Kwake kwaba khona impungushe elambile yazithela esivandeni samagilebhisi. Ngemva kokubona amagilebhisi ayindilinga, anamanzi…

UFather Christmas namathoyizi kaKhisimusi

UFather Christmas usebenza unyaka wonke ukwenza amathoyizi atholwa izingane emhlabeni wonke ngoKhisimusi. Kungumsebenzi obalulekile futhi…

Nijabule nizibheke ngezikhathi zamaholide

Njengoba ningasayi esikoleni nizithola ninesikhathi esiningi sokudlala nokuzula nokuvakashela ezihlobeni eziseduze nezikude. Ngesikhathi nisaya esikoleni…

Imidlalo yeNdebe yoMhlaba, ubufakazi bamazwe ambalabala

Usuku olukade lumenyezelwa luze lwafika. Lolu ngusuku lokuqala kwemidlalo yeNdebe Yomhlaba ezweni iQatar. Kungokokuqala ukuba…