Now Reading
Indaba engabagijimi abathathu 
Dark Light

Indaba engabagijimi abathathu 

Ngezinsuku lapho abelungu babebusa iNingizimu Afrika futhi ubandlululo kuwumthetho wezwe, abantu abamnyama babehlangana endaweni yabamhlophe kuphela eGoli. Omunye wabo ubenemvume yokusebenza endaweni, omunye engenazo. Lokhu kusho ukuthi angase avalelwe ejele ngenxa yokungena endaweni ekhethekile.

Kuthe kusenjalo babona iphoyisa liza ngakubo, bama. “Baleka!” ihlebe indoda ephethe imvume kumngani wayo. “Ngizolandela.” Baqala begijima iphoyisa limemeza lithi “Yima, yima,” laqala ukubajaha.

Ekugcineni layibamba indoda yesibili. “Ubucabanga ukuthi ungangidlula!” libhavumula. “Ngibonise imvume yakho!”
Indoda, idlala isikhathi, yaqala ukuphuthaza ephaketheni layo futhi yagcina ikhiphe imvume yayo. Lamangala iphoyisa. Labona ukuthi likhohlisiwe. Indoda eyayingenayo imvume manje yayikude kakhulu ukuba ingabanjwa.

“Njengoba unemvume ubalekelani!” kubuza iphoyisa. “Imiyalo kadokotela,” kusho le ndoda. “Ungicele ukuthi ngigijime ikhilomitha njalo kusihlwa.”
“Awu yebo?” lithuke iphoyisa. “Pho ubegijimelani umngani wakho?”
“Nodokotela wakhe usemyalele ukuthi agijime,” kusho le ndoda.

See Also

Libe bomvu tebhu iphoyisa.
“Ucabanga ukuthi uhlakaniphe kakhulu, angithi?” libhavumula. “Kodwa tshela mina, ukube ubugijimela impilo yakho kuphela kungani ungayekanga uma ungibona ngigijima emva kwakho? Futhi ungangitsheli ukuthi awungibonanga ngikusukela… ngiyazi ukuthi ubonile!”
“Impela bengazi ukuthi uyangisukela” kusho lomlisa. “Pho kungani ungayekanga?” kubuza iphoyisa ngokunqoba.
“Kwaba ubulima kimi,” kusho le ndoda, “kodwa bengicabanga ukuthi nawe uyalelwe udokotela wakho.”

Scroll To Top