Inganekwane

Kungani ilulwane lindiza ebusuku

Kwesukasukela, eminyakeni eminingi eyadlula, kwakukhona igundane lehlathi okwakuthiwa uLegotlo. ULegotlo wayengumngani omkhulu kaMamanthwane – ilulwane.…