Qaphela ungaweli emgodini owumbele omunye

Igundane nesele kwakungabangane. Njalo ekuseni isele laliphuma echibini lalo livakashele umngane walo owayehlala emgodini oseceleni…

Isifundo ngomoya nelanga 

Kwake kwaba nokuxabana kweLanga noMoya. Bobabili babethi banamandla.Ekugcineni bavumelana ngokuthi bazovivinywa amandla. “Nangu umhambi. Ake…

Izizathu ezi-5 zokuthi kungani ubuchopho bakho bushaya ingqondo

Gcwalisa ikhanda lakho kulawa maqiniso amangalisayo Ubuchopho nokusebenza komzimba Ukuze wenze umzimba wakho wenze izenzo…

Ukungcolisa Kwepulasitiki: Yini inkinga ngepulasitiki?

Okokuqala, ake sibe ngokoqobo: Akuwona wonke amapulasitiki amabi. Izigqoko zamabhayisikili, ama-airbag emoto, nezinto eziningi zokwelapha…

Intsha yamanje kayikhumbule ubuqhawe nesibindi sentsha yowe-1976

Ekuseni mhla zili-16 kuNhlangulana kowe-1976 izinkulungwane zabafundi baseSoweto zahlela futhi zabuthana ukuba zibe nombhikisho onokuthula,…

Imisebenzi yasendlini ongayidlala ebusika

Imisebenzi yasendlini ezokwenza uhlale umatasa kulobu busika noma sekuphume isikole okanye ngezimpelasonto Masibhekane nakho, akuthina…

Kungani ilulwane lindiza ebusuku

Kwesukasukela, eminyakeni eminingi eyadlula, kwakukhona igundane lehlathi okwakuthiwa uLegotlo. ULegotlo wayengumngani omkhulu kaMamanthwane – ilulwane.…

Amaqiniso ajabulisayo ngotshani!

Utshani buyingxenye ebalulekile ye-ecosystem yethu, futhi bubalulekile empilweni njengoba sibazi. Kodwa, kukhona amaqiniso ajabulisayo mayelana…

Isayensi Yoqobo: Ongakwenza ngotshani

UNobenguni usikhombisa ukuthi yini ongayenza ngokusebznisa utshani okuyinto ongayithola kalula. Qoqa izinto ezingezansi futhi ulungele…

USosibhakabhaka

Lalina ngalelo langa, kanti uJosh wayehlezi etafuleni lasekhishini enza ikhayithi. Wayenokusazinswazi okuthile ayekusebenzisa ukwenza uhlaka…

Umlando weNdlovukazi uHatshepsut

Igama uHatshepsut, eliphinde libhalwe ngokuthi nguHatchepsut, kwakuyindlovukazi yaseGibhithe eyabusa ngeminyaka yowe-c. 1473–58 BCE eyazuza amandla…

Zishintshe wena kuqala hhayi umhlaba

Kudala abantu babephila kamnandi ngaphansi kokubusa kwenkosi. Abantu bombuso babejabule kakhulu njengoba babephila impilo echumayo…

Isipho sikaSisanda

Usuku zonke uma intombazanyana eneminyaka eyisishiyagalolunye enguSisanda ibuya esikoleni, ikhumula umfaniswano wayo, idle isidlo sayo…

Unodoli wesokisi

Uzodinga Nquma isokisi elidala ngaphezu kwe isithende. Phusha ukugcwaliswa kusokisi, ekugcineni wengeze ubhontshisi noma amatshana…

Yandiza inyoni

(Abahayayo bangalingisa ngokuhambisana nomlolozelo. Lapho bethi: “bhengu! bhengu!” bangashaya imizimba ngezindololwane ukulingisa ukubhula amaphiko. Lapho…

Amagundane amahlanu kanye nesigqoko esiphezulu esihlekisayo

USamson, ikati elikhulu elimnyama, walala phezu kocansi. Wayeyikati elikhulu kakhulu, ekhuluphele. USamsoni wayebukeka sengathi ulele,…

Kungani impunzi yehlathi ihlala endle 

Emphakathini wasendulo, imbuzi nenyamazane bake bahlala nomnikazi wendawo. Ngesikhathi bethambisa, batshelwa ukuthi bangaphazamisi ukudla komnikazi wabo.…

Amaqiniso ngolwandle

Ulwandle luyinqwaba yamanzi anosawoti. Ulwandle lumboza cishe amaphesenti angama-71 obuso bomhlaba. Luqukethe cishe amaphesenti angama-98…

Isidlo esimnandi

UHank kwabe kuyigeza lensizwa eyayipheka kahle ukudlula wonke umuntu emthanda.Ukuzikhathaza kwakhe ngokuthola izithako ezingcono ukudlula…

Inkanyezi esagolide nokuqatshulwa kukaThoko

ULwesihlanu lwaluhlale luwusuku olukhulu “lweMiklomelo Yezinkanyezi”. Kuze kube manje, uThoko wayesethole inkanyezi ephuzi yezibalo, inkanyezi…

Indoda Nekati

Ngolunye usuku, indoda ethile yayihamba emgwaqweni ngesikhathi izwa ikati likhala ehlathini eliseduze. Ikati lalibhajwe futhi…

Thunga ibhukhimakhi

Zama ukuhlanganisa ibhukhimakhi ngoboya obunemibala. Uzodinga: Usebenzisa irula nepensela, dweba umugqa cishe u-1/2 cm ukusuka…

Ukuhlobisa izinto

I-Découpage iwuhlobo olukhethekile lwephepha lokuhlobisa. Ungakwazi ukuhlobisa amakhadibhodi, izinkuni, insimbi, ingilazi, ubumba noma itshe ngalendlela.…

Luyini uthingo lwenkosazana

Kalula nje uthingo luyi-arc enemibala eminingi eyakha esibhakabhakeni. Mingaki Imibala Othingolweni? Kunemibala engu-7 othingo. Indlela…