Now Reading
Intokazi ekhubazekile enothando lokuntweza emanzini iyikazela izindondo
Dark Light

Intokazi ekhubazekile enothando lokuntweza emanzini iyikazela izindondo

nguSabelo Maphumulo

UNoluthando Makalima ongumdlali weSurfing okhubazekile waseKhayelitsha esifundazweni i-Eastern Cape uthi noma ukhubazekile ungaba ngumpetha womhlaba kunoma imuphi umunxa wezemidlalo noma uphumelele empilweni yize ukhubazekile.

Ephila ngokukhubazeka nje ungumzali womntwana amkhulisa yedwa.

Wazibona ukuthi unekhono eliyisimanga ngoNdasa nonyaka ngesikhathi eqokelwa ukuba amele iNingizimu Afrika emqhudelwaneni obizwa nge-International Surfing Association World Paralympic Championship owawubanjelwe eLos Angeles. Lo mqhudelwano wabanjwa izinsuku ezinhlanu kusukela zili-11 kuya zili-15 kuNdasa.

Akazange akholwe ngesikhathi kumenyezelwa abenze kahle, ezwa igama lakhe limenyezwa kolale isibili emva komunye odabuka e-Australia.

“Kwakungokokuqala ngidlala umqhudelwano phesheya kwezilwandle. Ngangithukile, ngisaba kodwa ngingasho ngithi kwaba isifundo esihle kakhulu kumina. Ngangincintisana nabantu abangama-21 abaqhamuka emazweni ahlukahlukene. Ngesikhathi kumenyezwa igama lami ukuthi ngilale endaweni yesibili angikholwanga nhlobo, kwazise ngangiqala ukuthi ngidlale umqhudelwano omkhulu kangaka.

“Le miphumela yanginikeza ithemba lokuthi empilweni uma ungumuntu unephupho akumele nakancane uzenyeze. Kumele usukume phansi ulwele ukulifeza. Ingakho ngifisa ukuthi ngithenge umuzi ngitshengise amalungu omphakathi ukuthi noma kuthiwa ukhubazekile ungaphumelela futhi ungaba ngohamba phambili emhlabeni kunoma imuphi umunxa wezemidlalo. Kungaba khona abantu abakhula bebukela kuwena, ngokuphumelela kwakho,” kusho uNoluthando owazalwa enesifo iCerebral Palsy.

Ukwenza kwakhe kahle kumenze waklonyeliswa ngendondo yeMinister’s Recognition of Excellence Award emcimbini we-2020 Momentum Gsport Awards, nokwamunikeza ithuba lesibili lokuthi aqhubeke afeze iphupho lakhe lokugqamisa igama lakhe.

“Kuze kube yimanje inhliziyo yami isabhakuza injabulo. Angikholwanga nginqoba indondo iMinisterial Award, kwangimangalisa kakhulu. Ngazizwa ngimemeza, ngithi ngiyabonga Nkulunkulu nakumina uqobo. Namanje angikholwa ukuthi imina enganqoba lowa mklomelo. Ngibonga abakwagsport ngokuthi bangihloniphe ngendondo enkulu kangaka,” kusho uNoluthando.

Le ntokazi ithe ngesikhathi inqoba indondo yesiliva ngoNdasa yayizitshela ukuthi konke kuzohamba kahle, igama layo liphakame kakhulu. Kodwa konke lokho akuzange kwenzeke ngenxa yokuqubuka kokhuvethe olwamisa yonke into emhlabeni. Kusukela kwaba nokhuvethe ayibange isakwazi ukuziqeqesha kwazise ibizilolonga  ngoLwesithathu nangoLwesihlanu eMuizenburg Beach.

See Also

UNoluthando ubonga iSiyaphakama Development for the Disabled Association yaseKhayelitsha okuyiyo eyeseka abantu abakhubazekile emphakathini.

“ISiyaphakama yaklama indima enkulu empilweni yami. Ngangingazi ukuthi ngingabamba liphi iqhaza ngingowesifazane osemusha okhubazekile. Impilo yami yayinzima, ngangisanda kushiywa umama wami emhlabeni ekubeni uyena kuphela owayengeseka ngakho konke. ISiyaphakama ngiyibonga kakhulu, ngiyathemba nami ngelinye ilanga ngothola ukuthi ngikwazi ukubuyisela okuhle. Okubuhlungu ukuthi ngangena eminyangweni eminingi ngifuna ukuthola abaxhasi ukuthuthukisa ikhono lami kodwa baningi ababengaqondi ukuthi ngintweza kanjani kulesi simi engikusona,” kusho uNoluthando.

Eqhuba uthe: “Okubuhlungu ukuthi abantu ngesikhathi ngicela ukuxhaswa babengicabangela, bethi kufuze engabe ngihlala ekhaya ngingalokhu ngiyongena emanzini. Kukhona nokuthi lo mdlalo wenzelwe abamhlophe. Kodwa lokho akungithenanga amandla, ngibonge kwabangeseka ngaze ngakwazi ukuyomela iNingizimu Afrika ngabuya nendondo yesiliva. Yize uhambo lwami lwaba nezinkinga kwazise imali yokuhlela uhambo yayingekho kodwa ngagcina ngikwazile ukuhamba”.

Uthe: “Iyangidla le yokuthi uma ukhubazekile abantu bacabange ukuthi ngeke ukwazi ukwenza lutho. Ngisho abaningi emphakathini, ngesikhathi bengibona emaphephandabeni bazibuza baziphendula ukuthi lokho kwenzeka kanjani. Abantu abakholwa ukuthi ngiyakwazi ukuhamba emanzini ngokukhubazeka enginakho. Ngiyethemba ukuthi abantu abaningi bazowuguqula umqondo wabo ngabakucabangayo ngabantu abakhubazekile. Okuyikho engibona kungashintsha imiqondo yabantu ukuthi uHulumeni agqamise imidlalo yabakhubazekile ezindaweni zakobantu. Engikuthandayo ngokuntweza emanzini ukuthi kukhulula umzimba wami kanye nengqondo. Ngihlezi ngijabulile, ngingasho ngithi ngiyalapheka uma ngisemanzini.” 

Scroll To Top