Now Reading
Inhlekelele: Ukuhoxa kukaZondo kungazikisa ezobulungiswa kuleli
Dark Light

Inhlekelele: Ukuhoxa kukaZondo kungazikisa ezobulungiswa kuleli

Basola uMehluleli ngokwenza uZuma inkololo. Isicelo sokuhoxa sabakhona nakuMandela nakuCronje


INingizimu Afrika ikuvuthondaba. Lena akuyona nje impi yomkhaya kuphela phakathi kuka lowo owayenguMengameli kaKhongolose nezwe, uMnu uZuma kanye noSihlalo weKhomishini ephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso nobuye abe yiSekela Mengameli wabehluleli nowesibili eNkantolo YoMthethosisekelo uMehluleli uZondo. Le mpi ibukeka ingahle ichaphazele zonke ezobulungiswa kuleli nokungathinta namacala abucayi enkohlakalo.

Encwadini yabo abameli bakaZuma basole uMehluleli uZondo ngokuchema bacela nokuba ashenxe ekubeni nguSihlalo ngosuku uZuma angavela ngalo. Encwadini abameli bathe: “Zibekwa amadaka nje, siyaqaphela ukuthi lokhu kugxila okungavamile nokwenziwa inkololo kukaMengameli uZuma bekugqamisa indlelakubuka yeKhomishini kulokhu iqalile ukusebenza. Osekuholele ekutheni uMengameli uZuma abuke isithangami sabezindaba sakamuva njengaleso esisukela ochungechungeni lwezigigaba lapho ayetonyulwa khona abe yinkololo yeKhomishini,” kugadla uMabuza.

Incwadi iqhube yathi: “Njengoba sizibonile izitatimende ezethulwe nguSihlalo kuso sona lesi sithangami sezindaba mayelana nokuthi balithatha kanjani ithimba elimele uMengameli uZuma, sithatha konke lokhu okwenzeka kulesi sithangami somphakathi njengesingafanelekile futhi esintula umsoco wezobulungiswa odingalakalayo okufanele le nqubokwenzeka. Sekuholele ekutheni sibone kungafanelekile ukuthi siphendule izitatimende zikaSihlalo eziqondiswe kithina njegabamele uMengameli uZuma.

“ …Kuze kube lesi sicelo sokuba uhoxe siyenzeka, uMengameli uZuma ngeke azibandakanye neKhomishini futhi uSihlalo unelungelo lokuba athathe noma yisiphi isinyathelo abona sisemthethweni nesifanelekileyo. Siyaphinda siyagcizelela ukuthi uMengameli uZuma wayekubuza ukuba semthethweni kwale Khomishini. Ungumbelebele ngalolu daba futhi ugodla lonke ilungelo lakhe mayelana nalokhu,” kusho incwadi.

Okucelwa ngabameli bakaZuma akuqali kanti futhi bunganobungozi obukhulu hhayi kuphela kuZondo ngoba uma enze njengesicelo kungahumusheka ngokuthi uyavuma ukuthi uchemile nokunganomthelela ekwamukelweni kwakhe njengomumeli noMehluleli. Kepha okukhulu kungahle kushabalalise amaphupho akhe uma enawo, okuba yiNhloko yeNkantolo yoMthethosisekelo. Kepha mhlawumbe okuyingozi kakhulu wukuthi uma ehoxa uSikhangani kungasho ukuqala phansi noma ukulahleka kobufakazi osebuthulilwe. Khona lapho lo mdonsiswano uma uqhubeka ungahle ufake uZondo ehlazweni lokungakwazi ukuqeda ngesikhathi njengoba naye qobo ehlale esho ukuthi isikhathi seKhomishini sesiyaphela. Lokhu kungahumusheka kwabanye njengokuthi vele leli yiqhingasu labameli bakaZuma.

Lokhu akuqali futhi akugcini

Ngezikhathi zokubusa kukaMandela kwake kwanomdonsiswano ofanayo ngokuchema kwabehluleli  namandla kamengameli okuqoka ikhomishini. Lokhu kwabe kulandela isinqumo esathathwa nguMengameli uMandela ngomhla zili-10 kuMandulo ngowe-1999 wakha ikhomishini eyabe izobheka ukucwasa ebholeni lomboxo. Lesi sinqumo sacelelwa inselelelo nguMengameli weSouth African Rugby Football Union (Sarfu) uDkt uLouis Luyt.

UDkt uLuyt ufuna ukuba uMengameli (uMandela) afakaze ecaleni lombango okokuqalangqa. UMehluleli weNkantolo Enkulu yasePretoria uWlliam de Velliers ukuba angene ebhokisini. UMehluleli wagcina ethole iSarfu noDkt uLuyt bengenacala. Ekhipha isinqumo sakhe uMehluleli de Velliers  kwale kancane abize uMengameli ngomqambimanga ethi ubufakazi bukaMnu uMandela abuhlangani ezindaweni eziningi. “Indlela abukeka ngayo, ngokwami ukucabanga, kugxile ekugxibheni umcebo,” kusho uMehluleli kuMengameli.

Yize ekugcineni iNkantolo YoMthethosisekelo yasibuyekeza lesi sigwebo, kepha uLuyt wafaka isicelo sokuthi abehluleli kabehle ngoba bazochema noMandela kulolu daba. Esinqumeni sayo iNkantolo ecaleni elaziwa ngokuthi President of the Republic of South Africa and Others v South African Rugby Football Union and Others – Judgement on Recusal Application (CCT16/98) [1999] ZACC 9; 1999 (4) SA 147; 1999 (7) BCLR 725 (4 June 1999).

Isinqumo seNkantolo sancika kakhulu futhi sahambisana nesinqumo seNkantolo Enkulu yamaNgisi ecaleni elabe lithinta omunye wabehluleli abahlonishwa kakhulu kuleliya lizwe uMehluleli  uHoffman. Lo Mehluleli wahlala kwelinye lamacala athinta enye yezinhlangano zenhlalakahle futhi engekho ngaphansi kukaHulumeni. UMehluleli lona wayengazi ukuthi elinye lamalungu ale nhlangano kwabe kungunkosikazi wakhe. Ubufakazi bonke bakhombisa ukuthi akukho nokuncane ukwenzelela okwenzeka kulolu daba futhi akukho okwakukhombisa ukuthi ubulungiswa abenzekanga. Kodwa iNkantolo yanquma ukuthi yize kunjalo isithombe esikhandekayo yiso leso sokuthi isinqumo esithathiwe yingoba besenzelela inkosikazi kaMehluleli. Ngaleyo ndlela kwathiwa uMehluleli uHoffman akenzanga kahle.

Kulolu daba olwaluthinta uMandela kwathiwa uDkt uLuyt wehlulekile ukunikezela ubufakazi obakha isithombe sokungabaza ukungenzeleli kwenkantolo. Ngaleyo ndlela sachithwa isicelo sakhe sokuthi abehluleli bazihoxise kulolu daba. Isinqumo kolukaManmdela noLuyt sathi: “Mhla ziyisi-7 kuNhlaba ngowe-1999, amalungu alishumi ale Nkantolo onke asichitha isicelo sommgalelwa wesine, uDkt uLouis Luyt, sokuba amalungu amane kufanele azihoxele wona eNkantolo. Nanku umyalelo owakhishwa: Emveni kokubhekisisa izizathu eziqondiswe kithina kulezi zinsuku ezintathu ezedlule sifinyelele esinqumeni ngesicelo sokuhoxa kanye nomyalelo okufanele wenziwe. Amalungiselelo nokudluliswa kwezizathu zalesi sinqumo kuzobuye kubambezele ukulalelwa kwecala eledlulisiwe eseliveli lilibele ngesikhathi esichithwe kutikatikwa isicelo. Ngokufanelekile sizobuye sizinikeze izizathu ngesinqumo. Isinqumo sethu ngesicelo, okuyisinqumo esingaphikiswanga nangoyedwa umehluleli wale Nkantolo, simi kanje:

Isicelo sokuthi kuhoxe amalungu amane ale Nkantolo siwudaba loMthethosisekelo ngokweSigaba 167 soMthethosisekelo, kanti le Nkantolo inamandla okunquma ngesicelo.

Okwesibili, ofake isicelo wehlulekile, ngokungenzeleli, ukubeka izizathu zokuthi abehluleli abane bazihoxise.

See Also

Okwesithathu, uMehluleli ngamunye kulaba abane uyavumelana nalesi sinqumo njengoba kumthinta ngamunye futhi ngamunye uyenqaba ukuzihoxisa yena luqobo.

Okwesine, ofake isicelo sokuhoxisa abanye siyachithwa.

Okwesihlanu, izindleko eziyincithakalo ezitholakale ngalesi sicelo zigodliwe.”

Lokhu ngamafuphi kusho ukuthi uZuma uma efisa uZondo ehle kuyomele aqhamuke nobufakazi obuqandula ikhanda bokuthi kungani athi uchemile. Encwadini yabo abameli bakaZuma balunguzisile ukuthi ngale kwamaphuzu omthetho abazowabeka kukhona lapho abangambula khona uZondo ibheshu.

“UMengameli uZuma unombono oqinile wokuthi ukucindezelwa kwakhe nguSihlalo kungenxa yokuquzana kwabo nokungakhothani okufanele ngabe uSihlalo wakudalula kusaqalwa nje uphenyo,” kusho incwadi yabameli.

Koluka Cronje wekhilikithi

Odabeni oluthinta umdlali wekhilikithi uMnu uHansie Cronje isimo sasicishe kancane sifane nesikaMsholozi. UCronje wabe esolwa ngenkohlakalo emdlalweni wekhilikithi. Kwabe sekukhethwa ikhomishini yokuphenya inkohlakalo kulo mdlalo. USihlalo wale Khomishini kwabe kunguMehluleli u-Edwin King owayesandakuthatha umhlalaphansi njengeNhloko Yabehluleli baseKapa. Ngezizathu ezithile uCronje wacela ukuthi anikwe ithuba angaqale avele phambi kweKhomishini. Lesi sicelo senqatshwa wabe esephikelela enkantolo yamajaji eKapa eyophikisana nalesi sinqumo. Nebala waphumelela. Ngeshwa lokhu kwaba yisiphetho sale Khomishini. Waze waziphangalalela ngokuphahlazeka nendiza uCronje ingabange isaqhubeka iKhomishini nophenyo lwayo.Zolo lokhu ecaleni elisaqhubeka namanje eNkantolo Yabehluleli ePort Elizabeth (Nelson Mandela Bay), icala elithinta uMfundisi u-Omotoso, ongowokuhamba kuleli, kuthe icala seliphakathi kwatholakala ukuthi omunye wofakazi walala endaweni yokulala umnikazi wayo okwabe kuyinkosikazi kaMehluleli othetha icala lika-Omotoso. Kanjalo nalapha uMehluleli wabe engazi lutho ngalokhu. Kwathi lapho isikhalo sibekwa phambi kwakhe kuvezwa nobufakazi wabe esezihoxisa uMehluleli. Ngaleyo ndlela kwadingeka icala liqalwe kabusha komunye umehluleli.Yize kusesekuseni kepha kusobala ukuthi uma abameli bakaZuma bengaphumelela ekutheni uZondo ahoxe kungaba nesimo lapho ubufakazi bungaqalwa phansi, kuphele isikhathi seKhomishini nokungaba yinhlekelele ezweni sekukhiswe izindodla.

Scroll To Top