Now Reading
Uhlelo iVenture Capital aboHlanga abakalunaki
Dark Light

Uhlelo iVenture Capital aboHlanga abakalunaki

Kuyaqhubeka ukuntengantenga komnotho emhlabeni jikelele, ikakhulukazi emazweni afana neNingizimu Afrika. Leli yizwe elaziwa umhlaba wonke njengelinenhlansi elokozayo kwezentuthuko, futhi libonakala linekusasa eliqhakambile nxa kwakhiwa umkhanya ngalo. Nokho lisenkingeni enkulu ngenxa yezigigaba zepolitiki nokuphathwa kwezomnotho walo. Le nkinga idalwa izinto eziningi, okuthi abanye bezama ukuyincwadisa kusimze kucace ukuthi ayigubezeleki.

Phakathi kokunye, isimo sesiphehlimandla sikagesi senkampani i-Eskom, ukuphathwa kwezimboni ezibalulekile zikaHulumeni okufanele ngabe yizo ezakha umgogodla oqinile ongalethela leli lizwe intuthuko ecacileyo kwezomnotho.

Lezi zimboni nokunye okuningi njengo-Eskom njenganayikuphi emhlabeni kuyaziwa ukuthi uhulumeni ongenelela aphinde asize lapho izimboni ezizimele zingakwazi ukungenelela khona ngenxa yokuthi zisuke zazi ukuthi zingenze nzuzo khona.

Emazweni aliqoqo abizwa nge- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), okungamazwe aziwa njengadla izambane likapondo emhlabeni, yize iNingizimu Afrika ingelona ilungu eligcwele kula mazwe, kepha linesixhanti esibalulekile kuwo. Selokhu lathola inkululeko leli, laba nenhlanhla yokuthi lifukanyelwe yiwo kwezezimboni nasekuzibandakanyeni nemisebenzi emikhulu eyenziwa yila mazwe emhlabeni.

Ukuthemba iNingizimu Afrika phela kusuka ekuthenini izibonakalisile njengesikhondlakhondla ezwenikazi i-Afrika, kanjalo ibonakale njengezwe eliphethe kahle umnotho walo, ngokusho kwala mazwe.

Kubuye kube nesigaba seqoqo lamazwe iBRICS, okuyiBrazil, iRussia, i-India, iChina neSouth Africa. Kula mazwe nakhona belu, umumo waleli muhle kakhulu nxa ubheka izimali ongabe liyazisebenzisa ukuzithuthukisa lona nabantu balo.

Ukuba bekuya ngalokhu nokuningi leli elinamathuba kukho ngabe selenzele abantu abaningi kuleli umehluko obonakalayo kwezomnotho. Yize namuhla inhloso yale ngosi kungeyona eyokubheka sigxile ngobumqoka bala maqoqo ezinhlangano, kepha sibalula izigaba iNingizimu Afrika ezibandakanye nazo obekufanele ukuthi ingabe seyikwazile ukuzisebenzisa ze ikhulise ngazo umnotho wabantu bakuleli.

Uhlelo lokuphatha izimali nezomnotho eNingizimu Afrika lusezingeni lomhlaba. Uma uqhathanisa namanye amazwe emhlabeni, yonke into maqondana nokuqoqwa kanye nokukhokhwa kwentela kusezingeni eliphezulu kakhulu. Ukuzakha nokuzikhulisa emnothweni kwama- Afrika kulo mbhedukazwe wokungabikho kwemisebenzi nobubha kunganqandeka uma abantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi aboHlanga bengakwazi ukuzakhela umnotho wabo ngokuqonda kabanzi ngezigaba zemithetho ethile kahulumeni efana nalesi esisibuka ngezansi.

ISigaba 12J wesabelo sezentela eNingizimu Afrika sangonyaka wezi- 2009, sihambisana nokukwazi ukutshala izimali kwabantu baseNingizimu Afrika bebodwana.

Lezi zimali basuke bezitshala emabhizinisini amancane nasakhasayo angaphakathi asuke enesidingo sezezimali. Lokhu kwenziwa ukuze bakwazi ukuthi bangakhokhi intela emalini leyo abasuke beyisebenzisile ukwenza kanjalo. Uhlaka abasuke betshala ngalo izimali olubizwa ngeVenture Capital Formation.

IVenture Capital lena ichazwa ngokuthi uhlobo lokuxhasa ngezimali olulethwa osomabhizinisi abazimele ekutshaleni izimali emabhizinisini amancane nasakhasayo, kepha asuke ebonakalisa inhlansi yokuthi angakhula kakhulu ngoxhaso lolu.

Abasebenzisa lolu hlelo, batshala izimali zabo bebe bebheke inzuzo ngokuthi bathathe isiteki kumbe isixhanti kuleyo nkampani. Lowo osuke ethenge enkampanini kumele inkampani ikwazi ukutshengisa ukuthi iphatheke ngendlela eyiyo futhi makube yinkaphani etshengisa ukuthi izokwenza okwehlukile kakhulu kunezinye ezisesigabeni esifanayo.

See Also

Lokhu izinkampani ezisuke zakhelwe ukukwazi ukusiza labo somabhizinisi abasuke besathuthuka futhi bengakwazi ukuthola usizo ikakhulukazi kuzingodlamali, okungamabhange, kanye nakwezinye izinhlaka ezibolekisa ngezimali zikaHulumeni.

Kusenobubha obukhulu ezingxenyeni eziningi zezwe, obuningi balobu bubha busagutshezelwe ngukuthi uHulumeni usiza ngemali yezibonelelo, yize kunjalo, kepha kunabaningi abadla izambane likapondo kuleli. Iningi lalaba, ikakhulu aboHlanga, alikakuqondi ukuthi ngomnotho walo lingakwazi ukuwukhulisa liwunwebise ukuze ukwazi ukusiza abanye abantu, ikakhulu amabhizinisi amancane.Nxa ubheka izinkampani cishe ezilishumi ezihamba phambili ezweni esigabeni seVenture Capital esebenzisa lolu hlelo lweSigaba 12J sezentela kaHulumeni, uyathola ukuthi lezi yizinkampani ezabamhlophe zodwa.

Phela nxa usebenzisa lolu hlelo uyakwazi ukuthi ungakhokhi imali yentela cishe iminyaka emihlanu emalini yonke osuke uyitshalile. Uyakwazi nokuthi uthi wenza inzuzo enkampanini otshale kuyo imali yakho, uphinde uyithole yonke imali yakho njengalokhu wayitshala emveni kweminyaka emihlanu ngale kokuthi ukhokhe intela kuyo. Ngenxa yokuthi inkampani osuke utshale kuyo imali, ingakwazi ukuthi ibe iqala yenza inzuzo, mhlawumbe ngonyaka wesibili, usuke ukwazi ukwenza imali ube ukhokha kuphela intela yemali oyizuzile ngaphandle kwemali oyitshalile.

Lesi yiSigaba esihle kakhulu somthetho uHulumeni asishaya ukuze akhuthaze abantu ukukwazi ukutshala izimali zabo ukuze basize ukukhulisa umnotho ngokuthi basimamise amabhizinisini amancane. Indlela engcono kakhulu ukuthi osuke etshale izimali, kumele okungenani atshale kusuka ekhulwini lezinkulungwane zamarandi (R100,000.00) kuya phezulu.

Kunokuthi utshale imali encane kumbe engaphansi kwalesi silinganiso, lokhu kusiza ukuthi usheshe uyibone inzuzo nxa inkampani leyo otshale kuyo isheshe yenza kahle.

Lolu hlelo oluhle kangaka lungatakula eminingi imibono egcina ishabalele ngenxa yokungalutholi uxhasomali ezizindeni ezijwayelekile zezezimali. KwaboHlanga asebezuze kakhulu kwezomnotho, nasebengosozigidi, abaningi babo izibalo zikhombisa ukuthi abalulandeli lolu hlelo, mhlasimbe ngenxa yokungafundiseki ngalo noma ngenxa yokunganaki. Kunalokho abebala yibo abalusebenzisa kakhulu ukuze bazuze futhi ngokweqile nasekungayikhokhini intela ngenxa yalesi Sigaba esisemthethweni.

Scroll To Top