Isigcawu Senkantolo

Uhlelo lokukhulisa ingane lusiza izinkantolo

KUJWAYELEKILE ukuthi uma sekwehlukaniswa umshado izingane kube yizo ezihlukumezeka kakhulu ngoba zingazi ukuthi kumele zisale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isekhona imibuzo ngoMthetho wokudayiswa kotshwala

NGAPHAMBI kokuba kuphasiswe umthetho omayelana nokusetshenziswa kotshwala eNingizimu Afrika iLaw Soicety of South Africa yenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abakhiqizi banesibopho sokuqinisekisa ukuphepha

UMUNTU okudayisela impahla noma ongumkhiqizi wayo angazithola esenkingeni uma kuvela ukuthi kukhona ubudedengu obenzekile ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubalulekile ukubambisana kwabazali ekukhokheni isondlo

NJENGOBA uNhlangulana kuyinyanga eqondiswe entsheni kubalulekile ukuthi intsha ikhunjulwe ngezindlela ezehlukene kuphinde kuqikelelwe nokuthi ivikelekile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukungqubuzana koMthethosisekelo noMthetho Wesintu

SONKE isakhiwo sinendlela esiphethwe ngayo elawulwa uMthethosisekelo wona oncike ezintweni ezibalulekile njengokuziphatha kwabantu, ukulingana, amalungelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Wesintu akumele wehlelwe isithunzi

ESIGABENI sokuqala sizokhuluma ngomthetho wesintu nokubaluleka kwawo, kuthi kwesesibili sikhulume ngoBuholi Bomdabu sigxile esizweni samaZulu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhuku likaMnquhe lihlahla ngemithetho yesintu

NAPHEZU kokuthutheleka kwabantu ngobuningi emadolobheni ngenxa yamathuba angcono empilo kodwa uMthetho Wesintu  owawusebenza ekubumbeni isizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okumele ukwazi ngoMthetho Wodlame Lwasekhaya

KUNOMTHETHO ohlinzeka abahlukunyezwa ngokushaywa, ngenkulumo, nangokocansi emakhaya. Lo mthetho ubizwa ngoMthetho woDlame lwaseKhaya, OkuwuMthetho  116…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Qonda uhloniphe uMthetho Wabantu Abadala 13 wezi-2006

LO MTHETHO uhlose ukuvikela, ukukhuthaza nokugcina isimo, amalungelo, inhlalakahle kanye nokuphepha kwabantu asebekhulile (abantu abadala).…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthini umthetho ngabadala abaqapha abazukulu

UQALILE unyaka omusha! Aphelile amaholidi! Bayathutha abazali bezingane babhekise amabombo komaGoli nakoThekwini beyotohoza abanye okungatheni!…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indlela yokufakwa kwesicelo sesondlo sezingane

UKUZIQHENYA nokukhombisa ukungancengi kuvamisile ukuthi kuholele ekutheni abazali abaningi bagcine bengazondli izingane zabo. Esikhathini esiningi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imishado yesintu nomkipito akukhulunywe nangakho

ENGIBHALA ngakho namuhla kuyinto abaningi abesabayo ukukhuluma ngayo. Emphakathini kuseyinto ekhulunyelwa emakhoneni futhi eyihlazo kakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhlobo zomshado ngokomthetho wakuleli

SINGABOHLANGA sikhule ngezindlela ezingafani safundiswa izindlela zokuphila ezehlukene. Abanye bakhulele emizini enesithembu abanye kweyemishado yesilungu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo nezinqumo ezinqala

Usuvaliwe umgudu womthetho kuKumkani wabaThembu kanti abehluleli bakhonjwa esitikini NGALESI sikhathi iningi labantu kanye nabezindaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uqhude manikiniki kutholene izikhulu zikahulumeni nezomthetho

Ukudonsisana phakathi kwezinhlaka zikahulumeni nezomthetho kushiya izakhamuzi zinokudideka mayelana nokubambisana kweziphathimandla zaleli lizwe   NJALO…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwahlukana kwezinkantolo kuleli kumi kanje

Kufanele wazi lapho icala lizothethwa khona nokuthi ngobani abazolithetha   UKUSEBENZA komthethosisekelo eNingizimu Afrika ekhululekile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now