Isigcawu Senkantolo

Izindawo zokungcebeleka nomthetho wokuvikela izihambeli

IZINDAWO zokungcebeleka zithathwa njengeziwuqinisa kakhulu umthetho nokuphepha ngoba zihanjelwa izivakashi zamazwe ngamazwe kanti nezigilamkhuba zihlala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inesidingo imithetho eqinile evikela abagilwa bodlame lwasekhaya

AKUSONA isihloko oqalayo ukufunda ngaso lesi kodwa ngenxa yokwanda kwezigameko zokuhlukumezeka kwabantu ebudlelwaneni nasemishadweni, labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imicikilisho ngezingane zabazali bangaphandle

UMLALELI oshaye ucingo ngoLwesibili ohlelweni lwasekuseni lwezingxoxo esiteshini somsakazo iSafm ugxeke uHulumeni wakuleli ngokuqinisa isandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekunabasebenzisa ulwazi lomthetho ukulwa izimpi zabo

SEZIYANDA izigameko lapho abantu bebonakala besebenzisa khona ulwazi nokuqonda amalungelo abo akuMthethosisekelo ngendlela engaqondile ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingane zivikelwa ngumthetho ngayo yonke indlela

KUSUKA kwaphasiswa umthetho ovikela izingane iChildren’s Act 38 wezi-2005 iHhovisi Elibhekene Nemindeni elibizwa nge-Office of…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhona umthetho olawula omashonisa nezikhungo zemali

IMIDANTI efunwa ngamabhange njalo uma umuntu efaka isicelo sokutsheleka imali yenza abanye bagcine sebezijuba baye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungakuphonsela inselelo ukwemukwa ilayisensi

SIYAQHUBEKA nokubheka umthetho omayelana nokuphathwa kwezibhamu eNingizimu Afrika njengoba siqalile ngeledlule. Kwelinye icala umsolwa wavuma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungakuphonsela inselelo ukwemukwa ilayisensi

SIYAQHUBEKA nokubheka umthetho omayelana nokuphathwa kwezibhamu eNingizimu Afrika njengoba siqalile ngeledlule. Kwelinye icala umsolwa wavuma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunemibandela eminingi ukuphatha isibhamu kuleli

ISIGABA 25 soMthetho Olawula Izibhamu uNombolo 60 wezi-2000 ukhuluma ngokungakulungeli komuntu oselahlwe ngamacala ukuthi usengaqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingane zabazali bangaphandle azinalo ilungelo lobuzwe

UMUNTU “ongumsinsi wokuzimilela” umuntu osuke enobuzwe ngokulandela umthetho i-Immigration Act’ (South African Citizenship Act 88…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akukho ukunqamulela uma kubhaliswa izingane

UMTHETHO olawula ukuzalwa nokudlula emhlabeni kwezingane obizwa ngeBirths and Deaths Registration Act 51 of 1992…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubani okumele akhokhe isikweletu samarates uma kudayiselwana

ZINGAMA-29 kuNcwaba wezi- 2017 iNkantolo yoMthethosisekelo yakhipha isinqumo esasigcizelela ukuthi abanikazi abasha bezindawo nemizi abanaso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunemibandela ukuthola ulwazi olugodliwe

USEMKHULU umsindo eNingizimu Afrika ngamalungelo okuthola ulwazi kulabo abasuke befuna okuthile okuvamise ukuthi kube ngabezindaba.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunemibandela eminingi ukukhishwa endaweni yokuquba

KWESINYE isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo uMehluleli uPretorius AJ wacacisa ngokubaluleka kokungenelela kohlaka lukaHulumeni esimweni lapho umuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthengi uvikelekile ngazo zonke izindlela ngokomthetho

EMUVA kokufunda ingosi emayelana nokusebenza komthetho kuleli phephandaba ebikhuluma ngomthetho ovikela abathengi iConsumer Protection Act…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko ifike namathuba okuqonda umthetho

UKUNGENA kwenkululeko eNingizimu Afrika kudale ukuthi abantu bawaqonde amalungelo abo futhi bayazi neminyango yezomthetho okumele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBanks Act inemibandela eqinile kwabatshelekisa ngemali

UKWANDA kwamacala nezigameko zokushintshisana ngemali okuvamise ukuthinta nezinhlangano zokubolekisa ngemali ezingabhalisiwe sekwenza ukuba kushaywe umthetho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udlame lwasekhaya luhlukene ngezigaba eziningi

UMTHETHO iDomestic Violence Act 116 we- 1998 neProtection from Harassment Act 17 we- 2011 kwaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abazali ngokulinganayo banesibopho sokondla izingane

ISONDLO sezingane siwumthetho ongumgomo obekwe emahlombe abazali bengane ngokulinganayo kuye nangokuthi ubani phakathi kwabo onamandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abazali ngokulinganayo banesibopho sokondla izingane

ISONDLO sezingane siwumthetho ongumgomo obekwe emahlombe abazali bengane ngokulinganayo kuye nangokuthi ubani phakathi kwabo onamandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinxephezelo sinemibandela yeCriminal Procedure Act

AKEKHO umuntu ongaphezulu komthetho yingakho kunesigaba esingaphansi koMthetho iCriminal Procedure Act 51 we- 1977 esigcizelela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nabangaphandle bavikelekile ngaphansi koMthethosisekelo

UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika unika wonke umuntu ilungelo lokuhlonishwa nokunikwa isithunzi esimfanele kusuka empilweni, ukukhululeka nokuvikelela.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlelo lokukhulisa ingane lusiza izinkantolo

KUJWAYELEKILE ukuthi uma sekwehlukaniswa umshado izingane kube yizo ezihlukumezeka kakhulu ngoba zingazi ukuthi kumele zisale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isekhona imibuzo ngoMthetho wokudayiswa kotshwala

NGAPHAMBI kokuba kuphasiswe umthetho omayelana nokusetshenziswa kotshwala eNingizimu Afrika iLaw Soicety of South Africa yenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now