Isigcawu Senkantolo

Sekuzoqala isigaba sokuthungatha uMehluleli Omkhulu

Njengoba ihlandla likaMehluleli Omkhulu kuleli, uMogoeng Mogoeng, lifika emaphethelweni ngonyaka ozayo wezi-2021, usuzoqala umshikashika wokufuna…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu inqume ukuba iqembu i-ANC likhokhele inkampani izigidi

INkantolo Enkulu iSouth Gauteng isiyalele iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) ukuba ikhokhele inkampani yezokumaketha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzitapela kuma-akhawunti kwanqindwa yiNkantolo Enkulu

Ngesonto eledlule kube nokwethuka kubantu abasebenzisa ibhange iCapitec kulandela ukuthi bevuke ngoLwesihlanu kubanjwe imali kuma-akhawunti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umyalezo oqinile oya kwabesifazane ngezinsana

Nakuba zisekhona izikhalo ngezinye zezinqumo ezithathwa yizinkantolo emacaleni athinta izingane kodwa muva nje iNkantolo yeMantshi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zibhekelela ukuphepha kwengane oqhekekweni lomndeni

Ezimweni lapho kuthinteka khona ilungelo lokugcina ingane, miningi imibuzo evelayo. Umuntu osuke esezinhlelweni zesahlukaniso somshado…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo yamanani amancane ingakulamulela ugweme ulaka

Sekukaningi kubikwa emithonjeni yabezindaba ngezigameko zokulimazana nokubulalana kwabantu kubangwa imali noma impahla okuze kufike kulesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo ichithe isicelo senhlangano efuna kuphafuzwe ezweni

INkantolo Enkulu iNorth Gauteng mhla zingama-26 kuNhlangulana wezi-2020 ichithe isicelo senhlangano iFair-Trade Independent Tobacco Association…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando wemfundo: Lugogodile uNgoye kwezomthetho

NguMgqibelo, emini yantambama, likhipha umkhovu etsheni ilanga. KusePinetown, entshonalanga yeTheku lapha esikhona. Sisendaweni ejwayelwe ngabathandi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo namandla okuthatha izinqumo

Ecaleni elingunombolo ZACC 22 nonyaka elalalelwa zili-12 kuNdasa wezi-2019 isinqumo sakhishwa ngoNhlangulana wezi-2019 phakathi kukaNgqongqoshe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zivamisile ukuvuna abathengi uma kuqubuka izinkinga

Njengoba amaholidi kaKhisimusi esengqongqoza emnyango nabantu sebeqalile ukugcwala ezitolo bekhithiza. Kuvamisile ukuthi ngalesi sikhathi kube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo Yokwedlulisela Amacala ibheka nxa zonke

Inkantolo Yokwedlulisela Amacala isanda kukhipha isinqumo ngecala ebeliphakathi kukaNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal noMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isicelo sokwedluliswa kwecala singachithwa uma singenamthelela

INkantolo Yokwedlulisela Amacala kuthe zingama-21 kuNhlolanja nonyaka yalalela icala ebeliphakathi kukaMnu uTimothy Fanfani Mabaso noKhomishana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo ithatha izinqumo ngokulandela umthetho

Inkantolo Enkulu iSouth Gauteng ePitoli ezinyangeni ezintathu ezedlule ichithe uMabhalane wenkantolo owayefake icala efuna kuphenywe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isicelo sokwedluliswa kwecala singachithwa uma singenamthelela

INkantolo Yokwedlulisela Amacala kuthe zingama-21 kuNhlolanja nonyaka yalalela icala ebeliphakathi kukaMnu uTimothy Fanfani Mabaso noKhomishana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo ngabathathelwa izindawo

Inkantolo YoMthethosisekelo isanda kukhipha isinqumo ecaleni eladluliselwa kuyo elaliphakathi kukaMnu uBhekindlela Mwelase ongummangali, uNks uJabu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siqhubeka nokubheka ubudlelwano kwabobulili obufanayo

UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika uyakuvuma ukuganana nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo kodwa kuningi okugcina sekushayisana kulobu budlelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ilungelo lezingane zabazali bangaphandle kwezwe

UMTHETHO i-Immigration Act’ (South African Citizenship Act 88 of 1995), uma uchaza umuntu ongumsinsi wokuzimilela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingane inawo wonke amalungelo kuMthethosisekelo

INGANE inelungelo lokuthola ukudla okunomsoco, indawo yokuhlala, ukusizakala ngokwelashwa okuyisisekelo kanye nokubhekelelwa ngezenhlalakahle. Iphinde futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho uthi wonke umuntu unelungelo lokuthola ulwazi

USEMKHULU umsindo eNingizimu Afrika ngamalungelo okuthola ulwazi kulabo abasuke befuna okuthile okuvamise ukuthi kube ngabezindaba.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunesibopho sokutholelwa enye indawo uma ukhishwa kwenye

NJENGOBA kusondela isikhathi sokhetho kuvamile ukuthi kube nemibhikisho yomphakathi osuke ufuna ukubonelelwa ngezidingongqangi nguHulumeni okujwayeleke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlelo lokunakekelwa kwezingane luyasiza uma sekwehlukaniswa

ZINSUKU zaphuma iHhovisi Elibhekene Nemindeni lithola izicelo eziningi zokwelulekwa ngohlelo lokunakekelwa kwezingane. Lokhu kuqale ukuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe isinqumo seNkatolo siphuce iDagga Party isihlangu

ZILI-18 kuMfunfu wanyakenye kwaqopheka umlando eNingizimu Afrika ngesikhathi iNkantolo Ephakeme yaseWestern Cape ivuna isicelo sezithandani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunganikezelwana ngamacala uma kulandelwe umthetho

ISIGABA 35 somthetho iMagistrates Courts Act 32 of 1944 silawula ukudluliselwa kwamacala esuka kwenye inkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibandela yamafa kwabobulili obufanayo

UMTHETHOSISEKELO waseNingizimu Afrika uyakuvuma ukuganana nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo kodwa kuningi okugcina sekushayisana kulobu budlelwano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now