Now Reading
Ingane inawo wonke amalungelo kuMthethosisekelo
Dark Light

Ingane inawo wonke amalungelo kuMthethosisekelo

INGANE inelungelo lokuthola ukudla okunomsoco, indawo yokuhlala, ukusizakala ngokwelashwa okuyisisekelo kanye nokubhekelelwa ngezenhlalakahle.

Iphinde futhi ibe nelungelo lokuvikelwa ekuphathweni ngendlela engafanele, ukunganakekelwa, ukuhlukunyezwa nokuphathwa ngendlela eyehlisa isithunzi. NgokoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika ingane inelungelo lokungaboshwa ngaphandle kwalapho ukuboshwa kwayo kuyisinyathelo sokugcina esingathathwa.

Noma ngubani ohlulwa ukukhokha isondlo sengane njengokomyalelo wenkantolo uyolahlwa icala futhi abhekane nokukhokha inhlawulo noma abhadle ejele isikhathi esiyiminyaka emithathu ngaphandle kokunikwa ushwele.

Isigaba 32 salo mthetho sikubeka kucace ukuthi ummangalelwa ayikho indlela angazithethelela ngayo uma kuvela ubufakazi bokuthi ukuhluleka kwakhe ukukhokha isondlo kungenxa yokuthi akafuni ukusebenza okanye ukungaziphathi kahle kwakhe okwenza izinto angazithatheli phezulu.

Ummangali uyelulekwa ngezinyathelo okumele azilandele ukuze kushushiswe ummangalelwa uma ehluleka ukulandela umyalelo wemaintenance order.

ISigaba 31 soMthetho siveza izinto ezimbili ezidingekayo ukuze kuqalwe ukushushiswa ohluleka ukukhokha isondlo. Okokuqala kumele kube incwadi yasenkantolo kanye nobufakazi bokuthi ummangalelwa uhlulekile ukulandela umyalelo wenkantolo.

Ezinkantolo eziningi inqubo esivame ukulandelwa eyokuthi ngaphambi kokushushisa iNational Prosecuting Authority (NPA), izodinga ubufakazi bokuthi ummangalelwa wayenazo izindlela zokulandela umyalelo wenkantolo. Isibonelo icala lika S v Magagula ngowezi-2001.

Kuleli cala uMehluleli uStegmann wanquma ukuthi ukuze kubonakale ukuthi ummangalelwa wehluleka ukuhambisana nomthetho, kunezinto okumele zibhekwe njengokuthi wanikwa yini icwadi ewumyalelo wenkantolo, wehluleka ukuwulandela, nokuthi wayenayo indlela yokukhokha.

Kuningi okudinga ukuqashelwa iNPA ngaphambi kokufinyelela kwisinqumo sokushushisa. Kuleli cala uMehluleli uStegmann uthi iNPA asyizange ihlukanise phakathi kwesikhungo sezokushushisa kanye nokutholwa unecala ngokwephuma umthetho othile.

Kuba yilapho kusemqoka khona ukuthi kuvele olunye ulwazi. Okuba nzima kulesi simo ukuthi akulula ukuveza ubufakazi obanelisayo bokuthi ummangalelwa wayenazo izindlela zokubambisana nenkantolo.

Okwenza kube nzima yingoba lolu lwazi lusuke lusezandleni zommangalelwa kuphela. Esikhathini esiningi uma iNPA ibona ukuthi abukho ubufakazi obanele obuqinisekisa ukuthi ummangalelwa wayenazo izindlela zokulandela umyalelo wenkantolo, ayibe isaqhubeka nokushushisa kulelo cala. Isinyathelo sokuvulwa kwecala lobugebengu kujwayeleke ukuthi kube yinto yokugcina eyenziwa ummangali.

Icala lobugebengu livulwa uma sekulandelwe yonke imigudu kodwa yangasebenza. Uma iNational Prosecuting Authority inqaba ukuqhubeka nokushushisa, ingcabha ibe isilele nommangali.

See Also

Izkhona izindlela zokuqhubezela phambili udaba ngokuthi ummangali afake isicelo ngokulandela isigaba 19 somthetho iMaintenance Act ukuba leli cala libuyekezwe.

Kuyenzeka ukuthi ummangali abone lolu hlelo luzothatha isikhathi eside agcine esethembe ukuthi ummangalelwa ashintwe umqondo akubone ukubaluleka kokukhokha isondlo.

Uma kufika ezingeni lapho kumele kuvulwe khona icala lobugebengu lokho akumele kubonakale njengesijeziso esinzima kummangalelwa, kodwa kumele kubukwe njengendlela yokwanelisa ummangali nokubhekelela ilungelo lakhe.

Ekugcineni kwakho konke okubalulekile ukuba kuvikelwe, kunakekelwe izingane futhi kwenziwe isiqiniseko sokuthi inhlalakahle yazo isesimweni esilindelekile. Ngokomthetho iChildrens Act of 2005 izingane zinelungelo lokunakekelwa. Zonke izingane zinelungelo: lokuba negama nobuzwe kusukela ngesikhathi zizalwa.

Ilungelo lokuthola ukunakekelwa ngumndeni, noma ukunakekelwa ngabazali noma okunye ukunakekelwa okufanele uma leyo ngane ingekho ngaphansi kwabazali bayo bobabili.

UMarlene Lamprecht uneziqu zeBProc (Wits) neziqu zeLLB (Unisa) uyiMantshi ephethe neNhloko yeNkantolo Yemindeni eNkantolo yaseGoli.

Scroll To Top