Now Reading
Inesidingo imithetho eqinile evikela abagilwa bodlame lwasekhaya
Dark Light

Inesidingo imithetho eqinile evikela abagilwa bodlame lwasekhaya

AKUSONA isihloko oqalayo ukufunda ngaso lesi kodwa ngenxa yokwanda kwezigameko zokuhlukumezeka kwabantu ebudlelwaneni nasemishadweni, labo abayizazi zomthetho namalungelo abantu bayakugcizelela ukuthi abantu abazithola behlukumezeka ebudlelwaneni bawaqonde amalungelo abo bayazi futhi neminyango abangaphephela kuyo. Phambilini kuyo le ngosi ongoti bezenhlalo nabezomthetho bachazile ngokuhlonzwa njengomsuka wodlame lwasekhaya nokuthi kungagwenywa kanjani.

Izibalo zobugebengu ezikhishwe ngasekupheleni konyaka odlule kunengxenye yazo eveza ukwenyuka kwamacala odlame lwasekhaya. Imithetho evikela labo abagileka ngodlame lwasekhaya njengeDomestic Violence Act 116 ye-1998 neProtection from Harassment Act 17 yezi- 2011.

Lena kwaba yimithetho eyasebenza ukuze kuvikelwe abangabagilwa bokuhlukunyezwa ebudlelwaneni.

Ngaphezu kwalokho le mithetho yenza isiqiniseko sokuthi amalungelo akuMthethosisekelo njengalelo lokulingana, elokwenza izinto ngasese, elokukhululeka nelokuvikeleka awahlukumezeki. Yomibili le mithetho ibalulekile uma kubhekwa ukudlanga kodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane eNingizimu Afrika.

Lokhu kwenzeka naphezu kwemikhankaso emikhulu yokulwa nalesi sihlava njengalowo oqhutshwa ezingeni lomhlaba obizwa ngokuthi: #MeToo othole ukwesekwa okukhulu kulo nyaka. Izazi kwezomthetho zibona imithetho emisha ingcono kakhulu kunomthetho omdala iPrevention of Family Violence Act 133 we- 1993. Emikhankasweni yokulwa nalesi sihlava isikhalo esikhulu esihlale siqhamuka kwabesifazane kuba esokungathathelwa phezulu uma bebika ngokuhlukunyezwa ebudlelwaneni, kokunye balulekwe nangokuthi abahlale phansi baxoxisane nabayeni noma amasoka abo.

Izigaba zodlame

Udlame luhlukene ngezindlela eziningi okungaba ukushaya, ukuhlukumeza ngokocansi, ukuhlukumeza ngokomphefumulo nasemoyeni, ukuhlukumeza ngokomnotho, ukusabisa, ukulinyazwa kwempahla kuze kuye ekungeneni emzini womuntu ohlukunyezwayo ngaphandle kokuvumelana,

Kubalulekile ukukubhekisisa kabanzi ukusebenza kwale mithetho ukuze kucace ukuthi kukhona yini ukulinganisa phakathi kokuvikela ilungelo lalowo ofake icala noma ofuna ukuvikelwa nalowo osuke engummangalelwa. Njengoba sike saveza ukuthi imithetho emisha isebenza kangcono kunalona omdala iPrevention of Family Violence Act we-1993 yingoba sikhona isigaba esithi noma ngubani angakwazi ukufaka isicelo egameni lomuntu ohlukunyezwayo noma odinga ukuvikelwa uma lowo muntu ebona isidingo salokho noma lowo ohlukunyezwayo engenawo amandla okufaka isicelo. Lowo ofaka isicelo egameni lomunye kumele enze incwadi efungelwe.

Ofaka isicelo angagcwalisa ifomu noma asizwe uMabhalane Wenkantolo noma ummeli. Imantshi ibe isibheka ukuthi leso sicelo sokuvikelwa sinakho konke yini okudingekayo, okuthi uma esenelisekile ngalokho bese eyasiphasisa isicelo sokuvikelwa okulandelwa ukukhishwa kwencwadi yokuvikeleka (protection order) yesikhashana. Incwadi yesikhashana yokuvikela nekhophi yesicelo namarekhodi okungenzeka ukuthi akhona kungasiza ebufakazini inkantolo eyanquma ukuthi bungasetshenziswa kube sekuthunyelwa kummangali ngokulandela umthetho.

Incwadi egunyaza ukuboshwa

See Also

Uma uMabhalane Wenkantolo esanelisekile ukuthi wonke amaphepha asedluliselwe kummangalelwa, kube sekulandela incwadi egunyaza ukuboshwa kukammangalelwa.

Kuyenzeka incwadi yokuboshwa imiswe uma kwenzeka ukuthi ummangalelwa uyazibophezela ukusebenzisana nomthetho alandele yonke imiyalelo yeProtection Order. Uma kungekho ukubambisana amaphoyisa eSouth African Police Service (SAPS) ngokulandela umthetho angakwazi ukubopha ummangalelwa, kodwa uma kuwukuthi kukhona okubonakala njengesithiyo ekuboshweni kwakhe, ummangalelwa angathunyelelwa incwadi embizela enkantolo ngosuku oluthile azobhekana necala lokungawulandeli umthetho nomyalelo weProtection Order. Leli cala lithathwa njengelobugebengu, libe seliyakhishwa ohlelweni obelwenzeka ngesikhathi kukhishwa iProtection Order.

IProtection Order yesikhashana isuke isasebenza kuze kube izinyanga ezintathu kusuka ngosuku ekhishwa ngalo futhi kumele kube nezizathu ezibambekayo eziqhamuka kummangalelwa ezishoyo ukuthi kungani kumele ingakhishwa iProtection Order yokugcina. Inkantolo iyona enamandla amakhulu ngokweProtection Order yesikhashana neyokugcina kanjalo nasekuphonselweni kwayo inselelo. Ummangalelwa angavinjwa kwezinye izinto nasendleleni yokuziphatha kwakhe njengokuya emzini noma lapho kusebenza khona ummangalelwa.

Lo mbiko ubhalwe ngokuhlanganyela ngabammeli ababhekele amalungelo ezingane waphuma ngegama lika Meryl Fourie oneziqu zeBA HDip Lib azizuza eNyuvesi iWits nezeLLB azizuza eNyuvesi yaseKapa enye ingxenye yawo iqhamuka kuNgqeshe Buthelezi

Scroll To Top