Now Reading
Izingane zivikelwa ngumthetho ngayo yonke indlela
Dark Light

Izingane zivikelwa ngumthetho ngayo yonke indlela

KUSUKA kwaphasiswa umthetho ovikela izingane iChildren’s Act 38 wezi-2005 iHhovisi Elibhekene Nemindeni elibizwa nge-Office of the Family Advocate elisebenzisana noMnyango Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo lithola izicelo eziningi zokwelulekwa ngohlelo lokunakekelwa kwezingane.

Ngokujwayelekile lezi zicelo zisuke ziqhamuka kubazali abebeshadile noma benobudlelwano osekufike lapho behlukanisa khona, izingane seziphenduke umtshingo ubethwa ngubani. Kuvamisile ebudlelwaneni ukuthi uma sekwehlukaniswa izingane zibangwe zigcine zingasazi ukuthi kumele zithathe luphi uhlangothi phakathi kwabazali. Lesi kuba yisimo esingemnandi yingakho kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sekukhona ingane okungaba yisemshadweni noma ebudlelwaneni bezothando kube nohlelo lokunakekelwa kwazo. Lolu hlelo lubizwa ngeParenting Plan, lusiza nasekutheni ingane ikwazi ukuba nezwi elizozwakala njengoba lokho kugcizelelwa nasemthethweni wezingane iChildren’s Act 38 of 2005.

Okudinga ukuqashelwa

Ziningi izinto ezibalulekile ezidinga ukuqashelwa uma kwenziwa iParenting Plan. Okunye kwakho ukuthi kumele ihambisane nomthetho iChild Act, kumele ikwazi ukulekelela inkantolo ukuba ithathe isinqumo esizosiza ekuxazululeni inkinga sigculise kakhulu nengane futhi igweme izinto ezingaqhubezela phambili ukuxabana kwabazali okungakhinyabeza izingane. Okunye kwakho ukuthi kumele ihambisane noMthetho iChild Act, kumele ikwazi ukulekelela inkantolo ukuba ithathe isinqumo esizosiza ekuxazululeni inkinga sigculise kakhulu nengane. Kusemqoka nokuthi uma kwenziwa iParenting Plan angashiywa ngaphandle amalungelo abazali nokubhekeke ukuba bakwenze ekukhuliseni ingane noma ngabe bashadile okanye abashadile.

Kuyenzeka ukuthi kube ngasohlangothini lomthetho kube nokuchema nomunye umzali, kube nokucindezelwa komunye ngokuthembela kakhulu olwazini lomzali oyedwa kungazange kukhulunywe nengane. Esikhathini esiningi lapha kusuke kunezinsolo zokuhlukumeza kokunye kusolwa omunye umzali ngokuphuza ngokweqile okuba nomthelela empilweni yengane.

Amandla enkantolo

Lokho kwenzeka nasecaleni likaTC v SC ngowezi-2018 lapho kwakunokungaboni ngasolinye phakathi kwabazali. Ubaba wayengakwazi ukubona izingane zakhe evinjwa umama wezingane ngenxa yezinsolo ezithile ezazibekwa.

Uma kuhlula lapho kukhona iNkantolo eNkulu esingayifanisa nomzali omkhulu wazo zonke izingane ezingaphansi kweminyaka eli-18.

See Also

Le Nkantolo ibhekelele ukuthi iSigaba 28 (1) soMthethosisekelo wezwe siyafezeka njengoba kubekiwe. Ngokuhamba kwesikhathi iNkantolo Enkulu ibone ukuthi angeke ibe namandla noma ulwazi lobuchwepheshe lokuhlulela izimo eziphathelene nezingane ngenxa yokuthi yona imelele kakhulu umthetho ngakhoke ayinako ukwazi kabanzi ngenhlalakahle yezingane namandla okuphenya uma kunezinsolo ezibekwayo ngomunye wabazali njengokuhlukumeza noma ukuphuza ngokweqile okugcina sekunomthelela empilweni yengane.

Ingane eneminyaka engaphansi kweli-18 okungaba itholwe emshadweni noma ngaphandle komshado inamalungelo njengelungelo lokuthola ukunakekelwa okufanele uma ingasekho ngaphansi kwesimo somndeni. Yonke ingane inelungelo lokuba nendawo yokuhlala.

Uma kukhona lapho ingane iphambane khona nomthetho inalo ilungelo lokungaboshwa ngaphandle kwalapho ukuboshwa sekuthathwa njengesinyathelosokugcina esingathathwa.

UMnu uChris Maree uyiSenior Family Advocate eMnyangweni Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo

Scroll To Top