Now Reading
Umsuka wolwazi nobuchwepheshe okugcwele umhlaba kuseKhemethe
Dark Light

Umsuka wolwazi nobuchwepheshe okugcwele umhlaba kuseKhemethe

Kutholakala ukuthi iGreece kwaba yizwe lokuqala ngqa emhlabeni ukuhlasela nokwehlula i-Egypt, yabe seyigwamanda umbuso namandla e-Egypt, lapha eduze kwethu, eNtshonalanga ne-Afrika. 

Njengenjwayelo leli lizwe lazama ukuguqula izinto eziningi zendabuko yamaKhemethe, kusukela olimini kuya kwezombusazwe, kusikompilo, njalo njalo. IGreece yaqhoqhobala lo mbuso izinkulungwane zeminyaka ngaphambi kokuba  kufike amaRoma. Nawo aqhubeka kulokho.

Zonke lezi zizwe ezacindezela iKhemethe zahluleka ukucindezela ulwazi nobuhlakani  babantu baseKhemethe, okwakuwubuhlakani abaphiwa kona uMvelinqangi besase-Atlantis. 

Ekuhambeni kwesikhathi iGreece yabona ukuthi iyizingane ezikhasayo uma kuqhathaniswa nolwazi lwamaKhemethe, yagcina isithobela umthetho, yakleza embeleni ogwansile wamaKhemethe. Lokhu, ngokulandisa kosomlando basendulo abanjengoHerodotus, uJosephus nabanye, kwenza ukuthi iGreece ilande intsha yayo ukuthi iyofunda ezikoleni zaseKhemethe. Zonke-ke izazi lezi ezidume umhlaba wonke namanje zafunda eKhemethe. Ngikhuluma lapha ngezazi ezinjengoPlato, uPythagoras, u-Aristotle, uThales, nabanye abaningi engingeke ngabaqeda lapha.

Kuthiwa-ke izingwevu zaseKhemethe kwakuthi njalo uma sekuchithekwa ngolwazi, zibahleke usulu laba baseGreece ngoba babephenduka izingane ezikhasayo. Kuthiwa amaGriki ayengazi lutho. Lonke ulwazi ababenalo lwaluvela eKhemethe. 

Ngaleyo ndlela iGreece yahlomula ngolwazi lwaseKhemethe, okungangoba bathe uma sebephuma eKhemethe bafika ezweni labo batshela umhlaba wonke ukuthi bahlakaniphe kanjani. Ngisafunda, ngiyakhumbula ukuthi wawungesona isifundiswa esigcwele kahle uma ungacaphunile kuzinjulabuchopho zaseGreece.

Kuthe uma iGreece ihlasela yehlula iRome, lonke lolu lwazi lwaseKhemethe yalufaka ngesankahlu kumaRomane. Kuthe ngenkathi iRome yehlula iBritain, nayo yalufaka ngesankahlu lonke lolu lwazi lwaseKhemethe. Kanjalo neBritain ithe uma inqoba umhlaba wonke yaludlulisela lolu lwazi ngesankahlu kodwa okugqamayo ukuthi lonke lolu lwazi nxa seluqhamuka phesheya kwezilwandle, luqhamuka selugqokiswe ingubo yaseNtshonalanga ukuze umhlaba ubone ngempela ukuthi yiyo engongqondongqondo kwezolwazi emhlabeni.  

Kwajika lapho kwathiwa ayikho into eyaziwa amaKhemethe, abizwa ngegama  eliyisifenyiso elithi ama’Pagan’ kumbe kwathiwa ama’Barbarian’, izilima, amaqaba. Sadicilelwa phansi isithunzi samaKhemethe umhlaba wonke. Wonke-ke umuntu omnyama ngokwebala kwathathwa ngokuthi akazi lutho, yiqaba. Basuka lapho basebenzisa incwadi engcwele, iBhayibheli, sebehlangene namaJuda kanye namaHebheru ukusicokofula, sabizwa ngazo zonke izifenyiso ukuze kuphele ngowoHlanga. 

Zolo lokhu omunye wabelungu ubenecala lokusibiza ngezimfene noma ngezinkawu. Nangempela, namhlanje abantu abaningi bakithi abazazi ukuthi bangobani, bawalahla amasiko abo, balahla nosikompilo lwabo, bazizonda bazibukela phansi. 

Kwasetshenziswa ibala elimhlophe njengebala elimele ukuhlakanipha nokuphucuzeka. Kwathi elimnyama ibala lamela ubuwula nobuqaba. Isibonelo nje, ibala likaJesu elivezwa njengebala elimhlophe, uSathane uvezwa enebala elimnyama. Ibala elimnyama balenza lamela ukungcola, elimhlophe balenza lamela ubuhle nenhlanhla.

 Ekugcineni, njengesiyalelo sikaThoth esiphrofethweni sakhe, yawa iKhemethe, yaphela, lasala izwe labuswa zifikanamthwalo. Kunamhlanje liphethwe abezizwe. Sifunda njalo ukuthi ama-Archeaologists avumbulula amathuna, namathempele, namadolobha ayakhiwe ngamaKhemethe. Zolo lokhu kade kuvunjululwa idolobha elalakhiwe iNkosi u-Akhnaten, abelungu abalibiza nge‘Dazzling Aten’. Leli dolobha lalakhiwe ngaphambi kokuzalwa kweNkosi uJesu, neBhayibheli lingakabhalwa. 

Nxa ngibhala kanje, ngiyaye ngishaywe, ngishaywe abantu bakithi, hhayi abelungu. Ngiyaye ngibizwe ngesilima, ngibizwe ngawowonke amagama acokofulayo, njengoba kusanda kwenzeka ezinkundleni zokuxhumana. 

See Also

Ngiyaye ngixole ngehlise umoya, inqobo nje ukuthi engikubhalayo ngisuke ngingakuncelanga esithupheni sami. Kafushane nje ngisuke ngishayelwa iqiniso ngoba ingqondo seyalimala ngendlela yokuthi iqiniso abantu abasalifuni – ngamanye amazwi basuke bethi ‘ngiyeke ngilunge ngingcole nginje njengengulube’. 

Omunye umbhali wezinkondlo wabhala enye yezinkondlo zakhe wathi “Bulima ngiyeke”. Ubulima akhuluma ngakho yile ndoda emfushane eseyakha umjondolo wayo ezingqondweni zethu. Umuntu ophikisa iqiniso laseKhemethe, ubobona ukuthi unenkinga ejulile futhi engeke yaxazululeka kalula. 

Inkinga enjalo idinga ukuthi uncinde odengezini lwaseKhemethe, ngoba yilo olukunika iqiniso nendlela. Yilo kuphela iqiniso elikhulula umqondo, liwubeke ekukhanyeni. Ngale kwalokho uyohlala udukuza ebumnyameni, bese uba ukudla koNgcindezi abahlala njalo bevule imilomo yokudla iziwula. Yingakho amaKhemethe aqamba isiqubulo esithi ‘Muntu omnyama zazi ukuthi ungubani’.

AmaKhemethe mina engincinda odengezini lawo, ayishaya le ndoda emfushane ayehlula, yingakho nje engazange agubuzelwe ulwazi nosikompilo lezizwe. AmaGriki namaRomane alibusa izwe lamaKhemethe izinkulungwane ngezinkulungwane zeminyaka, kodwa amaKhemethe ashaya phansi ngonyawo athi niyokwenza lokhu sesafa saphela, ngeke nizibuse izingqondo zethu. 

Nangempela awasekho amaKhemethe eKhemethe sekwasala izifikanamthwalo. Yingakho i-Egypt isinje.

Scroll To Top