Now Reading
Izwekazi i-Afrika lingumama wezizwe ngezizwe namazwe ngamazwe, konke kuqala kulo
Dark Light

Izwekazi i-Afrika lingumama wezizwe ngezizwe namazwe ngamazwe, konke kuqala kulo

Kwenzeka kanjani ukuthi iKhemethi ikhethwe nguMvelinqangi ukuthi kube yiyo eyisizinda nesizalo sosikompilo kanye nomthetho wemvelo wasemhlabeni?. Kwenziwa yini ukuthi izinga eliphezulu lentuthuko nobuhlakani babantu obuphezulu kangakaya, kungakaze kubonakale kwezinye izizwe ezikhona emhlabeni? 

UCharles Finch (2006) (osesithombeni) ehlaziya yonke imisebenzi kaGeneral Massey, ikakhulukazi iNile Genesis kanye neThe Book of Beginnings ubeka ngokunganqeni, uthi : ‘Izwekazi i-Afrika lifana noMama, umfula iNile ufana noBaba, bese kuthi iKhemethi ifane neNdodana okuyiyo eyafeza wonke umsebenzi kaMvelinqangi’. Ababhali basemandulo, ababenentshisakalo ejulile ngeKhemethi,  abafana noHerodotus nabanye, babengakhohlwa emibhalweni yabo ukuqhakambisa ukuthi iKhemethi nezwekazi i-Afrika kwakuyinto eyodwa. Indaba yonakale ngenkathi sekufika inkolo yamaKhrestu ngesandla samaRoma, abazama ngawo wonke amandla ukuhlukanisa iKhemethi ku-Afrika. I-Afrika yiyo eyazala iKhemethi, njengoba iyingxenye yezwekazi i-Afrika. Kodwa abakwaNgcindezi, ngenxa yomhobholo, bafuna kuthiwe iKhemethi ngeyase-Europe.  

Leli gama elithi ‘Afrika’, uma sizolihlaziya nje kahle, lisukela egameni elithi ‘af-rui-ka’, elisho ‘ukuguqula amehlo uwabhekise esizalweni, ababesibiza ngo ’Ka’. NgokwaboHlanga baseKhemethi, igama elithi ‘Ka’ lisho indawo eyinzalabantu, esizalweni sempilo. Ngakho-ke, ngokwabo i-Afrika iyisazalo soluntu. Kuthe uma sekufika amaRoma abesebiza i-Afrika ngokuthi yi-Afrika.  Kafushane nje, yilapho kukhona inkaba yoluntu. Wow, uyadlala wena!. 

Ukubaluleka kweKhemethi kuMvelinqangi kutholakala esiphrofethweni esenziwa uThoth ngeKhemethi, ngenkathi ekhuluma no-Asclepius, lapho athi: ‘Hawu, awuboni yini Asclepius ukuthi iKhemethi yaqokwa uMvelinqangi ukuthi ibe yisibuko saseZulwini. Konke okwenzeka la eKhemethi kusuka ngqo eZulwini. Akukho okuvela ngaphandle’.  Ekuchazeni kwami ukubaluleka kweKhemethi, ngizokususela kulesi siphrofetho kanye nemibhalo kaMassey, uHerodotus, uFinch, uDiop, nabanye, lapho beveza khona ukuthi ukubhidlika nokucwila kwezwekazi i-Atlantisi yikho okungumsuka wodumo lweKhemethi, ngoba ukuba i-Atlantisi ayicwilanga, mhlampeni iKhemethi ngabe yaziwa  njengengxenye nje ye-Ethiopia kuphela.  Labo asebafunda nge-Atlantisi bayongivumela ukuthi ukuwa nokucwila kwezwekazi i-Atlantis kwaba yimisebenzi kaMvelinqangi, njengoba sazi ukuthi kwenzakalani ngezikhukhula nomkhumbi kaNowa.  

Kuneqiniso elivelayo lokuthi ngenkathi izitshudeni zamaGriki ezinjengoPythagoras, uPlato, uThales, nabanye sezifunde zagogoda eKhemethi, zabe sezihlala phansi nezingwevu zaseKhemethi, zicobelela ulwazi ngomlando we-Atlantisi. Yingakho uPlato ebhalile kancane nge-Atlantisi, kwazise izingwevu zaseKhemethi zazingafuni ukubanikeza lonke ulwazi lwaseKhemethi.  Ekugcineni lezi zingwevu zathi kubo: ‘Nina niyizingane, anazi lutho’.

IKhemethi yakhiwa abantu ababevela ezindaweni eziningi ezahlukene bethunywe uMvelinqangi. Okokuqala kukhona iqembu labantu elaliphuma e-Atlantisi, ukuthi lize eKhemethi. Elinye iqembu elalaziwa ngokuthi ‘onkulunkulu’ (gods) ababethunyelwe nguMvelinqangi ukuthi bayokwakha umthetho wesintu somhlaba jikelele, nokuletha ulwazi olwaluvela kuMdali. Iqembu lokugcina kwaba yiqembu lonkulunkulu (gods) futhi elaliqhamuka enkanyezini iSirius njengoba kulandisa uBauval kanye nesizwe samaDogoni azinze eMali. Iqembu elalivela e-Atlantisi yiqembu elaliqukethe ubuhlakani ongakaze kubonwe emhlabeni. Yilo leliqembu elakwazi ukwakha iGiza Pyramid kanye neSphynx ngendlela engajwayelekile. Yingakho nje akukho muntu emhlabeni owake wakha amaPyramids afana nawaseGiza. Namazwe azama ukuwakha, kakhulukazi amazwe aseNtshonalanga, ahluleka. Izazi ze archeology sezazama iminyaka ngeminyaka ukuthola ukuthi kungabe akhiwa kanjani amaPyramids, bahluleka. 

Kukhona iqembu lo ‘nkulunkulu’ elathunywa ukuthi lizofundisa umhlaba wonke ngoMthetho yeMvelo waseZulwini. Ngiyakhumbula ukuthi iNdlovukazi yaseZulwini uNeith (Esoteric Egypt) yathunyelwa eKhemethi ukuthi iyosebenzisana neNdlovukazi u-Hathor ekungameleni wonke umsebenzi wokuletha ulwazi lwaseZulwini emhlabeni. INdlovukazi uNeith yiyo eyayibhekele ukwakhiwa kweMaat emhlabeni, ukuze kuhambisane nezimiso zaseZulwini (kosmos). Thina beNguni, njengazozonke izizwe zomhlaba, lo mthetho waseZulwini sawubiza ngegama elithi ‘uBuntu’.  Omunye owathunyelwa eKhemethi kwaba nguThoth. UThoth yena wayephuma eqenjini elalivela e-Atlantis (Emerald Stone).  U-Thoth wanikwa isikhundla esikhulu, nobuhlakani okubabazekayo, njengoba waba ngumxhumanisi phakathi ko-Luntu kanye noMvelinqangi.  Lonke ulwazi uMvelinqangi ayenalo wayeliphimisela kuThoth, ukuze uThoth alidlulisele oLuntwini. 

Ngikhuluma ngesikhathi esikude kakhulu lapha, isabunjwa iKhemethi, ngemva kokuqeda ukwakha iZulu. Kwakujahekile ukuba kwakhiwe ubumbano phakathi komhlaba neZulu, bese kwakhiwa ukuxhumana phakathi koMhlaba neZulu ukuze kufezeke iphupho laMvelinqangi.  Yingakho uThoth waqhamuka nesisho esithi: As Above, So Below’. Ngalesi sikhathi ayengakafiki amaHebheru, ayengakafiki amaNdiya, babengakafiki abantwana bakwa-Israeli., kungakafiki sizwe  saseNtshonalanga.

See Also

Ngakho-ke, ukwakhiwa kosikompilo lwezizwe zonke zomhlaba kwakhiwa eKhemethi. Usikompilo engikhuluma ngalo lwalulunye, kuwusikompilo lesintu. Namhlanje sesaba namasikompilo amaningi ngenxa yokuhlukana kwezizwe.  AboHlanga kuphela abangahlukananga nosikompilo olwalethwa nguMvelinqangi kubona emhlabeni. 

Ngenkathi sekuqala isikhathi seziNgonyama (Dynastic Pharaohs) zaseKhemethi, sokwakhiwa ubuzwe besizwe saseKhemethi, sekwakhiwa noHulumeni, sekubunjwa isizwe, uMvelinqangi wayesewenze wonke umsebenzi wakhe. IKhemethi yakhelwa phezu kwesisekelo saseZulwini, ukuze zonke izizwe zomhlaba zincinde odengezini  laseKhemethi.  Yikho kanye lokhu okwadina amazwe aseNtshonalanga, agcina eseyicindezele iKhemethi.

Ngikhuluma lapha ngesikhathi lapho kwakungakaziwa lutho ngomuntu obizwa  ngo’Jesu’; ngikhuluma ngesikhathi lapho kwakungekho nkolo yobuKrestu, kodwa kwakuyisikhathi senkolo yaboHlanga eyayibizwa nge –‘Anunian Theurgy’, eyalandelwa yi-‘Gnosis’. Inkolo yobuKrestu noJesu, eyalethwa ngoNgcindezi,  yayingakabi khona emhlabeni. Zonke izinkolo zomhlaba zathathisa enkolweni yokuqala yomhlaba yaseKhemethi. Ayikho inkolo  engaphumanga eKhemethi.  

Olunye ulwazi luyatholakala ezincwadini ezibhalwe ngumlobi wale ngosi: AmaZulu: Ancient Egyptian Origin, Bon’bakhulu baseKhem, In the Eye of the Kosmic Law. 

Scroll To Top