Now Reading
Izakhiwo zamasonto ziya ngokuba ngamagebedu
Dark Light

Izakhiwo zamasonto ziya ngokuba ngamagebedu

Ingxenye enkulu yesizukulwane sanamhlanje saboHlanga ithanda ukuyihlehlela inkolo yobuKhrestu, kodwa siqala manje ukubhekisa kakhulu amabombo enkolweni yase-Afrika. Kanti isizukulwane sakwezinye izinhlanga noma siyihlehlela, asikabonakali ukuthi sibheke ngakuphi, kusho ucwaningo. 

E-USA nakwamanye amazwe, kubikwa ukuthi amasonto ayancipha ngenxa yokuthi abantu sebeyagqoza ukuya ezinkonzweni. Sekukhona izakhiwo okwakungezamasonto esezisele dengwane, ngenxa yokuthi abantu abaningi besizukulwane sanamhlanje banemibuzo yezinto eziningi, kusukela ekutheni le nkolo yafika kanjani emhlabeni, ilethwa ngobani, kwenzenjani, beyiletha kanjani, babeshilo yini abantu ukuthi badinga lolu hlobo lwenkolo? Lolu guquko luhambelana, ikakhulukazi, nokubuka izinto ngamanye amehlo: ukuqwebuka kwengqondo, ukuboniswa kabusha uhlobo lwempilo esiluphilayo, ukukhululeka ngokwezepolitiki, ngokwezomphefumulo, ngokwengqondo. Lokhu kukhululeka kwenza umuntu wakithi, athi nxa eselalele waqeda intshumayelo yasesontweni, afike ekhaya ahlale phansi ayicubungule, azilandele nezinye izinto ezenzeka esontweni, azibuke yena ukuthi umphefumulo wkhe uyahambelana yini nokwenziwa esontweni. Kukhona abanye abantu, ngokocwaningo, abaya esontweni ngoba befuna ukuthi mhla befayo, bakwazi ukungcwatshwa amakholwa nomfundisi. Lokhu kufana nomshuwalense. 

Okunye okuba nomthelela kulesi simo ukuthi kukhona abantu abangabaholi bamasonto asebelenza isonto libe yibhizinisi lempilo yakhe nomndeni wakhe. Ngenkathi enza kanjalo, kukhona abanye ebandleni abababukayo  bagcine bebonile ukuthi kudlalwa ngabantu lapha. Uthini uma uzozwa umuntu eshibhini, ethi: ‘Bafowethu, sengicabange ngaqeda, ngiyovula isonto lami nami. Abefundisi lapha emnyango badla kahle ngoba ngawo wonke amasonto bathola emnandi imali, bengazange bajuluke. Kuphela nje ukufunda iBhayibheli nokushumayela’. Abanye abaholi, ngenhlanhla yabo, bathengelwa izimoto zikanokusho ngamabandla abo. Nxa umuntu ecubungula, ugcina esethole injula yokuthi impilo yesonto ihamba kanjani. Kunempilo yesonto engavezwa ebandleni, egcina kumfundisi, nonkosikazi wakhe, nesigungu sebandla. Yibona-ke abantu laba abaphethe umphefumulo wesonto. Yibo kanye ababala imali engenile, nemali engenayo maSonto onke. Uma kukhona okushodayo, bese kunxenxwa ibandla ukuthi alifake umnikelo othe xaxa. Ngakolunye uhlangothi, sithola ukuthi kunesizukulwane esanamhlanje esingenwe kakhulu yipolitiki, esazi konke ngengcindezelo yengqondo nomphefumulo. Yisizukulwane lesi esifundile sagogoda kongqondonkulu, esikuzwa uwuvula umlomo ukuthi uyabheda, noma esikuzwa emazwini akho ukuthi umqondo wakho ubuswa iyiphi inkolelo yezepolitiki kumbe yezomnotho. Yibo laba, abathi ngeke bona bashunyayezwe ngumfundisi ongayanga esikolweni. Abantu laba abangenamsebenzi kakhulu nomoya kaNkulunkulu kodwa abanendaba nokufundiswa, okungangoba uma ungafundisiwe kubona awuyinto yalutho. Abakulaleli ngisho ukulalela lokhu, ngoba bafuna umfundisi ozoke aqubule ngesikhulu isiNgisi. AmaBhayibheli abo ayisiNgisi. Izintshumayelo zabo zingesiNgisi. Abakhulumi ngamadlozi namathongo ngoba, kubo, amadimoni lawo.  Kulona leli qembu, uthola enye ingxenye ekhetha ukukhonza inkolo yesintu sase-Afrika, okuyingxenye-ke le ekhula ngesivinini, okungangoba ngemva kwamashumi amabili eminyaka kusukela manje, inkolo yase-Afrika izobe isindlondlobele kakhulu. Lokhu kudalwa ukuthi, kunoma yisiphi isizukulwane, kufika isikhathi lapho kusuka ugongolo olusemehlweni abo, bese bekwazi ukubona umhlaba njengoba unjalo, babone nokungesilo iqiiso.  

See Also

Ngakolunye uhlangothi, kukhona isizukulwane esigxile kakhulu ekufundeni izincwadi ezijulile ngolwazi, nezenza ucwaningo olusezingeni eliphezulu kakhulu. Lolu hlobo lezincwadi alutholakali lapha eNingizimu ne-Afrika, kodwa zitholakala emazweni aphesheya kwezilwandle. Lesi sizukulwane siyazi futhi siyaqonda ukuthi izincwadi eziqukethe ulwazi okuyilona lona, azikho lapha eNingizimu Afrika. Kwakona lokhu nje, kukodwa, kuyinkinga enkulu kabi. Ayikho into ebaluleke njengokuqonda ukuthi lokhu kudla okudlayo kunoshevu, nokuthi yikuphi ukudla okungenashevu, futhi kutholakalaphi. Lokhu kusiza ngokuthi udla lokho kudla okungeke kungcolilse ingaphakathi lakho, nengqondo yakho kanye nomphefumulo wakho.  Ngakho-ke, yinselelo le ebhekene namasonto amaningi eNingizimu ne-Afrika. Okusobala isonto elikhulu elizayo, lakusasa, yilelo eliyobe ligqugquzela ubu-Afrika nemvelaphi yomAfrika, ne-Afrika yonkana. Yingakho phela kukhona umkhankaso wokuthi makusungulwe iBhayibheli laboHlanga, elizokwazi ukukhuluma ngqo nemizwa nosikompilo kwaboHlanga. Lokhu kuyinkomba yokuthi sekuyaqala ukuntwela ezansi kwaboHlanga, lapho besho khona bethi ‘mazibuye emasisweni’.

Scroll To Top