Now Reading
AmaJuda azakhela inkolo yawo
Dark Light

AmaJuda azakhela inkolo yawo

“Hambani niyokwakha abanye abalandeli bami, nibabhabhathise egameni likaBaba uNkulunkulu neNdodana kanye noMoya Ongcwele, nibafundise ukuhlonipha yonke into engiyishoyo. Ngiyakuba nani kuze kube sekugcineni” (Matthew 28:16-20). La mazwi ashiwo uJesu kubalandeli bakhe bamaJuda, ukuthi bawayise esizweni sonke samaJuda (Jews), kwazise phela naye wayeyiJuda, hhayi umhlaba wonke.

Ngakho-ke lo myalezo wathathwa wayiswa kuwo wonke amasinagogi, emasontweni nakwamanye amabandla. Baningi nokho ababengawona amaJuda abawuthanda lo myalezo, owaduma umhlaba wonke, ikakhulukazi amaJentalisi. Kodwa amaJuda athi: “Cha, laba abangewona amaJuda, abaqale ngokuba bajoyine isonto lamaJuda kuqala, ukuze bahabule inkolo yamaJuda (Judaism) ngaphambi kokuba banikezwe izifundo zikaJesu.”

Kuvela kakhulu ukuthi umsuka wengxabano phakathi kwamaJuda namaJentalisi kwakuwuhlobo lwenkolo okwakudingeka lulandelwe eMiddle East, kodwa okuvela kancane, kungaqhakambiswa, ukuthi amaJentalisi lawa awusola umgqakazo, ngoba le nkolo yamaJuda, ebizwa ngokuthi yiJudaism, yayiqukethe usikompilo lwamaJuda (Jews). Asethi amaJentalisi, “Cha, ngeke sadliswa usikompilo lwabanye abantu” (Josephus and Herodotus). Yasuka-ke impi enkulu phakathi kwalezi zinhlanga zombili, kwaze kuba kungenelela iRome, namabutho, izoxazulula. Yabona iRome ukuthi isixazululo lapha ukwakha olunye uhlobo lwenkolo oluzokhonzwa yiwo wonke umuntu, futhi kube yinkolo engachemile ngokosikompilo. Zingaba khona ezinye izizathu zokubizwa kwengqungquthela yaseNiceae eTurkey, kodwa lesi kwaba ngesinye esagqugquzela uConstantine, umphathi omkhulu waseRome, ukuba iRome yakhe olunye uhlobo lwenkolo. Yingakho-ke nje iBhayibheli laqala ukwakhiwa abaBhishobhi ababe sengqungqutheleni yaseNiceae. Uma ngithi ‘lakhiwa’ ngisho ukuthi yilapho kwaguqulwa khona yonke into eyayibhalwe ngamaHebheru, yenziwa yaba yilento efunwa yiRome noConstantine. Konke kwakwenziwa ngaphansi kweso elibanzi likaConstantine, njengoba kwakunguye owagqugquzela, wahlela wabe eseba nguSihlalo wengqungquthela (Josephus)

Ngisho ukuthi, alikho iphutha, ngokwami ukubona, elenziwa ngamaJentalisi uma enqaba ukudla agwinye usikompilo lwezizwe. Ezinye izizwe zaludla luhlaza lolu sikompilo lwamaJuda, kunanamhlanje zisaludla.

Ubani uNkulunkulu wamaJuda (Jews)? Ngenkathi ama-Israyeli exoshwa eKhemethi, ahamba ehlala yonke indawo le ogwadule laseSinai. Ngelinye ilanga ahlangana nesinye isizwe esasikhonza uNkulunkulu u-Eli, nawo abesekhonza lo-Eli. Ngokuhamba kwesikhathi amshiya lo Nkulunkulu akha owabo uNkulunkulu abambiza ngegama elithi ‘YHWH’, lo namhlanje abambiza ngo‘Jehova’.  USolwazi uThomas Romer, encwadini yakhe ethi “The Invention of God” eyashicilelwa ngonyaka wezi-2015, uthi, phakathi kokunye, ama-Israyeli kwakungewona okuqala ukukhonza lo Nkulunkulu, kodwa sasikhona esinye isizwe saseLevanti ngase-Arabia esasikhonza lo Nkulunkulu. Yilapho abona khona ama-Israyeli ukuthi nawo makakhonze uJehova.

Emibhalweni yaseKhemethi kuvela ukuthi lo Nkulunkulu akuyena waseKhemethi kodwa nguNkulunkulu lo owakhiwa ngama-Israyeli ngenkathi ehamba ogwadule elibangise kwa-Israyeli. Konke lokhu kwenzeka ngemva kokuba kade behlala iminyaka ngeminyaka eKhemethi, sebedle ngisho usikompilo lwaseKhemethi. Ukuthola kwabo lo Nkulunkulu kwakudingakala empilweni yabo ngoba babesebakha impilo nosikompilo lwabo olusha, olwalungasahlangene neKhemethi, futhi sebeyizonda ngendlela embi iKhemethi njengoba yabahlukumeza. Yingakho nje babethi nxa bethandaza lo Nkulunkulu wabo, bangakhohlwa ukuthi ‘Ngqungqulu enkulu eyashaya amaphiko phezu komuzi kaFaro’. Lokhu kusho ukuthi lo Nkulunkulu wabo, uJehova, bamenza wamkhulu ngisho ngaphezu koMbuso neziNgonyama zaseKhemethi, ngoba nje bezama ukuziphindiselela kuHulumeni waseKhemethi owabaxoshayo.  

See Also

Ngibuye ngisincome mina lesi senzo samaJuda, ngoba kubalulekile, futhi kwenza nengqondo yakho isebenze kahle, uma uphila ngaphansi kosikompilo lwakho, lwemvelo yakho, hhayi lomunye umuntu. Bahamba naye lo Nkulunkulu baze bayofika ezweni lesethembiso, kwa-Israyeli, baqhubeka bamkhonza lo Nkulunkulu. Ekuhambeni kwesikhathi, bamkhuphula lo Nkulunkulu wabo bamenza waba nguNkulunkulu wezizwe zonke, basizakala futhi ngoba nengqungquthela yaseNiceae yakuthanda lokho yakushicilela phansi, ivuma kona ukuthi uyena Nkulunkulu lo womhlaba wonke. Yingakho nje ama-Israyeli babizwa ‘ngabantwana bakaNkulunkulu abakhethekileyo’. Yingakho phela naseBhayibhelini uthola kukhulunywa ngaye uJehova. Yingakho nje zonke izizwe zomhlaba zithandaza yena uJehova. Yingakho nathi sesamlahla uMvelinqangi wethu, saduma noJehova. AmaJuda amazi kahle uJehova wabo, kodwa angiboni ukuthi thina simazi kahle. Qaphela ukukhonza oNkulunkulu okungebona abakho. 

Ngakho-ke indaba yosikompilo ibalulekile empilweni yomuntu, ubusuku nemini, ngaso sonke isikhathi. Umnotho wezwe kudingeka uhambisane nosikompilo lwabantu. Inkolo yomuntu kudingeka ihambisane nosikompilo lomuntu. UHulumeni wesizwe kudingeka wenze lokho okuhambisana nosikompilo lesizwe. Ngale kwalokho, abantu baphenduka iziyingayinga nje.

Scroll To Top