Now Reading
IBhayibheli lasetshenziswa ukugqilaza aboHlanga
Dark Light

IBhayibheli lasetshenziswa ukugqilaza aboHlanga

Izinkoleloze ezikhungethe abamhlophe ngaboHlanga ziqondaniswa neNcwadi Engcwele

 

UKULWA nokuvika ingcindezelo kumuntu ongumAfrika emhlabeni jikelele kuyinto endala yasemandulo. Thina esiphilayo kanye nesizukulwane esizayo siyoqhubeka njalo nokulwa nengcindezelo. Yinselelo le yawo wonke umuntu ongumAfrika.

Lokhu kufakazelwa yilokho esisanda kukubona eMelika lapho aboHlanga bahlukunyezwa kanjani ngamaphoyisa abelungu.

Ngeshwa elikhulu, nencwadi eyingcwele, iBhayibheli, iyathinteka kule ngcindezelo. Emhlabeni jikelele yonke into eshiwo yiBhayibheli ithathwa njengento eyingcwele okungadingakele ukuba iphikiswe. Lokhu kwenza ukuba abacindezeli basebenzise iBhayibheli ekwehliseni isithunzi somuntu ongumAfrika. Ake ngenze nje isibonelo: encwadini kaGenesis sithola ukuthi indodana kaNowa uHhamu kuthiwa yaqalekiswa ngenxa yesenzo esithize eyasenzayo. Ngoba ke uHhamu kuthiwa yilapho kuphuma khona wonke umuntu ongumAfrika, ngakho ke ama-Afrika ngabantu abaqalekisiwe.

Lo mqondo yiwo kanye owona izinto, njengoba ngisho isonto elidala emhlabeni iKhatholika lalikholelwa kulo mqondo kwaze ukuba kufika uPhapha uPius IX ngowe-1873 owabanozwelo kubantu abacindezelwe base-Afrika, okwenza ukuba agcine, kokuningi, athi uma ethandaza athi: “Sicela uNkulunkulu ehlisele umoya wakhe oyingcwele athethelele amaTopiya amaphakathi ne-Afrika ngokuba asuse isiqalekiso esabekwa kuHhamu”. Lo mqondo wawungagxilile kumaKhatholika kuphela, njengoba esho uMfundisi uRichard Furman waseSouth Carolina ethi: “Imvume yokufuya izigqila ivunywa ngisho nayiBhayibheli uqobo. IBhayibheli alisho ukuthi ubugqila makuqedwe.”

Lokhu kwadala ukuba emhlabeni wonke, ikakhulukazi abelungu baseNtshonalanga, kugxile ezingqondweni zawo ukuthi umuntu omnyama ngebala akayilutho. Yingakho nje uSobaba uDesmond Tutu wathi “Ngenkathi abefundisi abamhlophe befika la e-Afrika babephethe iBhayibheli thina ma-Afrika siphethe izwe. Basebethi asithandazeni. Savala amehlo, ngenkathi sesiwavula amehlo sazibona sesiphethe iBhayibheli abelungu sebelithathile izwe.” Lo mbono kaTutu waziwa umhlaba wonke.

Ngakho-ke iCogito Ergo Sum kaDes Cartes waseFrance ethi: “Ngiyacabanga ngakho ngingumuntu.” Okusempeleni iqonde ukuthi bona njengabelungu bangabantu abacabangayo, abafani njengama-Afrika wona angacabangi futhi angenawo umlando.  Yikho lokhu okwadala ukuba kuqhamuke isisho sabelungu esithi “umthwalo nobunzima obubhekene nomlungu,” okuqondwe ngaso ukuthi umlungu unomthwalo wokuphucula umAfrika. Ngokuphucula babesho ukuthi umAfrika kudingeka aguqulwe abe umlungu mbumbulu. UJ.C. Smuts, owake waphatha leli lizwe iNingizimu Afrika, naye wake washo ukuthi umuntu ongumAfrika, yize noma eyisidalwa esingumuntu kodwa uyingane ngokomqondo. Asikho isizwe engake ngasibona esinomqondo omncane njengama-Afrika. Ama-Afrika akanakho ubuqotho bomqondo njengathi thina belungu, yingakho nje-ke kubalulekile ukuthi sakhe umgomo nendlela yokubaphatha.

See Also

Kwathi bangabona abelungu ukuthi abayilutho nxa beqhathaniswa nezwe laseGibhithe yasemandulo, baqala bathi amaGibhithe abawona ama-Afrika, futhi babengafuni nokuthi kuthiwe iGibhithe iyingxenye yase-Afrika. Lokhu kwenza ukuba kungenelele uCheick Anta Diop waseSenegal kanye no-Obenga Ondimba waseCongo benza ucwaningo olunzulu olwakhipha umphumela wokuthi amaGibhithe ngama-Afrika lawo ngayo yonke indlela. Kuze kube yimanje akakaze abekhona umuntu owaphikisa umphumela walolo cwaningo.

UHegel yena, owayengumngane omkhulu kaKarl Marx, wathi: ‘Abantu abamnyama zingane lezo. Baqhamuka ezweni lobungane’.  UDavid Hume yena wathi: ‘Abantu abamnyama abayilutho, bancane kakhulu nxa beqhathaniswa nabeLungu’. U-Immanuel Kant yena wathi: ‘UmAfrika akanawo umqondo owanele’. UMontesquieu yena wathi: “Kunzima ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wafaka umoya oyingcwele kubantu abanomzimba omnyama futhi omubi kanje…’

Ngenxa yokuthi laba belungu bathathwa njengezinjulabuchopho ezinkulu zaseNtshonalanga ezikhulumela abelungu, lezi zinto abazishoyo, ezibuhlungu kanje, nezingamanga angaka, ngama-Afrika, zafana nento eyaqoshwa etsheni, yabe seyithathwa njengento eyiqiniso. Ngenxa yokuthi iBhayibheli lithathwa njengencwadi eyingcwele equkethe amazwi kaNkulunkulu, futhi okungavumelekile ukuthi ligxekwe, konke lokhu elikushoyo ngoHhamu nabantu  abamnyama, kanye nobugqila, kuyamukelwa njengeqiniso lasemhlabeni elingaphikiswa, futhi okungavumelekile ukuba liphikiswe. Uma uphikisa iBhayibheli kanye nezinjulabuchopho lezi zaseNtshonalanga, umhlaba ukuthatha njengomuntu oyisiwula noyisilahlwa. Yingakho-ke nje abanye abelungu, kuze kube yinamhlanje, besibiza ngezimfene, nangezinto ezifanele ukugqilazwa.

  • UMnu Mfuniselwa Bhengu ungumbhali wencwadi AmaZulu: Ancient Egyptian Origin. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando thintana nombhali ku-0833038723 noma ku-email: mjbhengu@iafrica.com
Scroll To Top