Now Reading
Okwenzeka nokwenziwa nguJesu kwenzeka engakabi bikho – umbhali
Dark Light

Okwenzeka nokwenziwa nguJesu kwenzeka engakabi bikho – umbhali

Kungenzeka yini ukuthi iRome, ngaphansi kobuholi bukaConstantine, okunguye owabiza inkomfa eNicea, eTurkey, ukuthi yakhe inkolo entsha eyabizwa ngokuthi iNkolo yobuKhrestu. Okuningi kwathathelwa eKhemethe, njengokuthi umuntu owabizwa ngoJesu wasuselwa esakhiweni senkolo yaseKhemethe eyayimayelana nokuzalana phakathi kuka-Osiris no-Isis kanye noHorus neBhayibheli laseKhemethe elibizwa ngeBook of the Dead.

Omunye wabantu abawuqhubayo lo mbono nguTom Harpur, encwadini yakhe ethi: The Pagan Christ, 2004, lapho, phakathi kokuningi ethi: “Inkolo yobuKhrestu yasuselwa kuNkulunkulu uHorus waseKhemethe, owayethathwa njengesithixo esingcwele, esingenasono, esihlakaniphile, esineqiniso nesihlanzekile.  

UHorus lo kwakuyiqhawe elikhulu emiqondweni yabantu, owayekwazi ukuguqula imiqondo yabantu; eyiqhawe lodwa elalikwazi ukwenza izinto eziyimilingo ngoba wayengesona isidalwa esingumuntu kodwa eyisithixo.” (The Pagan Christ. p 77).

Umbhali lo uyichaza kanje le nto ayishoyo: “Ngiyakholelwa ekutheni iKhemethe yayiwumsuka nesizalo somuntu obizwa ngoJesu kanye nenkolo yobuKrestu, owagcina esefaniswa noHorus owagcina esevuka kwabafileyo. Konke okwenzeka kuHorus kufana ncimishi nokuthiwa kwenzeka kuJesu.” (Ibid pg 77).  

Ngamanye amazwi konke okushiwo yiBhayibheli ngoJesu kwasuselwa ezintweni ezazenzeka eKhemethe, ikakhulukazi okwenzeka ku-Osiris, ku-Isis kanye nakuHorus. 

Kuyaziwa phela ukuthi u-Osiris kwakungubaba kaHorus, umama kungu-Isis.

Iqiniso lithi: okuqukethwe yiBhayibheli kulolu daba yizinto lezi ezitholakala emibhalweni emidala yaseKhemethe, ezaqala ngokuthi zisetshenziwe yinkolo yeGnostic, kwaba yinkolo yamaGriki, kwaba yinkolo yamaHebheru, kwasekuthi ekugcineni yasetshenziswa yinkolo yobuKhrestu.

Lezi zinto ziyasiqwashisa ukuthi singakholelwa kakhulu eBhayibhelini, ngoba kukhona umqondo othi konke okushiwo yiBhayibheli kuyiqiniso futhi kungephikiswe. Miningi kabi imibuzo ekhona ngobuqotho bomqondo nezinto ezishiwo yiBhayibheli, engingasho neze ukuthi akungakholelwa kwelikushoyo. Kodwa, qaphela.  

UMhlonishwa uBudge, odume kakhulu ngolwazi lwaseKhemethe, futhi obhale kakhulu ngeKhemethe, uthi: “Le nkolo yaseKhemethe yathathwa ngamaGriki akholelwa kakhulu kuyona okungangoba yabe isisabalala wonke umhlaba. 

Ukufika kuka Alexander Omkhulu ngonyaka wama-300 BC le nkolo yabe isisabalala ngesikhulu isivinini okungangoba kwakhiwa amathempeli abo bobathathu (u-Osiris, u-Isis noHorus) umhlaba wonke, bakhonzwa umhlaba wonke. (Helenistic Religions: An Introduction. Luther Martin 1987. p 72).

Ngakho-ke, uHorus, u-Isis kanye no-Osiris baguqulwa, bantshontshwa benziwa uJesu iNdodana kaNkulunkulu, unina kwaba nguMary. Omunye umbhali odume kakhulu emkhakheni weqiniso laseKhemethe, uMassey, wabhala wathi: “Ocwaningeni lwakhe uthole izinto ezili-180 ezenza akholwe ukuthi konke okungoJesu kwantshontshwa eKhemethe.” (The Pagan Christ. P.77).

Nazi izigigaba ezibambekayo ezenza bonke laba babhali bakholelwe kule nto abayishoyo:

  UHorus wabhabhathiselwa emfuleni i-Eridanus eJordan, ebhabhadiswa ngu-Anup.  NoJesu kwaba kanjalo. 

  UHorus wayengenawo umlando kumbe akuzwakali lutho kusukela eneminyaka eli-12 kuya eminyakeni engama-30. Ngokunjalo nakuJesu kunje, ncimishi.

See Also

  UHorus wagcotshelwa entabeni lapho wenza khona intshumayelo yakhe, kubalandeli bakhe. Kunje nakuJesu.

  UHorus wabethelwa esiphambanweni ephahlwe zigebengu ezazintshontsha ezimbili, wangcwatshwa, wavuka kwabafileyo. Waqanjwa igama elithi ‘Iusa’ elisho ukuthi ‘umholi wangunaphakade’, ‘umgcotshwa olungileyo’. NakuJesu kushiwo into efanayo.

  UHorus wabizwa ngemvu kaNkulunkulu, isinkwa sangunaphakade, iNdodana yaseMhlabeni kaNkulunkulu. NakuJesu kwabanjalo.

  UHorus wayengeyona indlela eya eZulwini kodwa wayeyindlela lapho kwakuhamba khona abafileyo beya eZulwini. Wayeyindlela neqiniso.

Ngakho-ke oSobaba laba ababehlangene ezweni laseTurkey, edolobhaneni elincane iNicea, kuthiwa ababhale iBhayibheli. Mkhulu umonakalo abawenza, okungangoba awusakwazi ukulungiseka, mhlawumbe into engcono ukugwinya nje singabe sisahlafuna, njengoba yayisho iRome ngenkathi isaphethe umhlaba. 

Ukuhlafuna kuyahlupha ngoba usheshe uzwe ukuthi lokhu okudlayo kunophoyizeni, bese ukufela phansi ungakagwinyi. Kanti uma ugwinya ungahlafunile, ugwinya wonke uphoyizeni. Yikho lokhu okwakuthandwa yiRome ngaphansi kukaConstantine. Namhlanje siyiziyingayinga nje, asizazi kahle ukuthi singobani. Ithini imvelaphi yethu? Sekudaleke ukuthi sizizonde thina, sizinyanye, bese sibona kungcono ukulandela kwabezizwe esingakwazi ukuthi kusho ukuthini. Isibonelo nje: Yini iValentine? Siyilandelelani? Iqiniso lithi asiyazi, futhi asizihluphi ukubuza ukuthi isisizaphi?

Esephetha uHarpur uthi incwadi eyigcwele yaseKhemethe ebizwa ngokuthi yi’Ncwadi yabaPhansi’ (Book of the Dead’) yiyo ewumgogodla weBhayibheli leli esilaziyo, yize noma okuningi kwaguqulwa kwabekwa sengathi yizinto ezintsha. Uyabona-ke, nansi inkinga lapho ilele khona. Singasho kanjani ukuthi iBhayibheli aliphikiswa noma sithi incwadi eyingcwele kaNkulunkulu uma kanti kukhona izinto ezakopishwa kwezinye izincwadi kwangabe kusashiwo ukuthi lokhu sikuthathe emthonjeni othize, kubhalwe usibanibani. 

Scroll To Top