Now Reading
Abasemandleni ombuso kufanele babe nobuntu, bavikele ubuntu
Dark Light

Abasemandleni ombuso kufanele babe nobuntu, bavikele ubuntu

Umbusazwe nomphefumulo kufuze engabe kuyasebenzisana, kubambisane ngoba kokubili kuvela esidalweni esingumuntu. Kodwa kokubili akusebenzisani ngoba umbusazwe awukho ngaphansi kwemithetho yemvelo yoluntu eyakhiwa nguMvelinqangi, okungenani yiwo umbusazwe onesandla ekuphundleni umphefumulo. Mhlawumbe yilesi senzo esidala ukuba ezombusazwe zibe yile nto esiyibona ezweni lakithi nakwamanye amazwe omhlaba. 

Kuhle ukubheda kwabakwenu ngoba bayakwazi ukukunqanda. Uma ngikhuluma ngomphefumulo angikhulumi ngenkolo kodwa ngikukhuluma ngoMoya okuyiwo owaphimiselwa nguMvelinqangi esidalweni esingumuntu. Inkolo, okuyinto eyaqalwa abantu basemhlabeni, ngenye yezinto ezinomthelela ekuphundleni umphefumulo. Kodwa uMoya wakhelwa ngaphansi kohlelo lukaMvelinqangi. Umphefumulo noMoya yinto eyodwa leyo engaphakathi esidalweni esingumuntu, ngaphandle nje kokuthi abacwaningi bebengakasitsheli ukuthi umphefumulo uhleli kuphi nendawo ngaphakathi kumuntu.  AmaKhemethe, okwakungabantu ababefuna kakhulu ukuqonda indawo lapho kwabekwa khona umphefumulo kumuntu, agcina engayishongo indawo lapho kuhleli khona umphefumulo.

Noma umbusazwe ungaba nesandla ekuphundleni umphefumulo, kodwa uyadingeka emphakathini. Inkinga ukuthi nxa ulethwa emphakathini, awulethwa ngohlelo lwemvelo lukaMvelinqangi.  Ayikho into ephumelelayo uma ingakhelwe phezu kwesisekelo esithize sikaMvelinqangi. Umthetho woBuntu, isidalwa esingumuntu kanye nomthetho waseZulwini kudingeka kuhambisene ngoba uma kungahambisani kwephula umthetho omkhulu waseZulwini othi: “As Above, So Below”.  Ngeminye yemithetho le emikhulu kabi okwakhelwa phezu kwayo izulu nomhlaba. Akukho okwenzeka eZulwini kungenzeki emhlabeni, akukho okwenzeka emhlabeni kungenzeki eZulwini. Kafushane nje kukhona ukuxhumana phakathi kweZulu nomhlaba, njengoba kukhona ukuxhumana phakathi komuntu neZulu. Ngenye imini siyoxoxa ukuthi lokhu kuxhumana kwenzeka kanjani. Kodwa ucwaningo luveza ukuthi akukho ukuxhumana phakathi kwezombusazwe kanye nezakhiwo zemithetho yaseZulwini, futhi akukho ukuxhumana phakathi kwezombusazwe nezakhiwo zomuntu. Sikhumbule ukuthi umuntu wakhiwa wabangumfanekiso kaNkulunkulu, wabe esephimisela ubunkulunkulu kuye. Umbusazwe awunabo ubunkulunkulu, umbusazwe awunabo ubuntu, umbusazwe awuveli ezakhiweni zekosmos, kodwa yinto evela la emhlabeni, yangabe isaqondaniswa nezakhiwo zaseZulwini.

Impilo yakhelwe ukuba ifeze imigomo kaMvelinqangi. Eminye yaleyo migomo ukuqhakambisa inkazimulo kaThixo. Endimeni yezombusazwe ayaziwa indaba yokudumisa ubungcwele bukaThixo, mhlawumbe yingakho nje izwe lakithi linje. Izinto esikhule kuthiwa zingamahlanzo phambi kwamehlo kaThixo, namhlanje kuthiwa yizona zinto ezinhle. Sikhule kuthiwa: ungebi, ungabulali, ungaphingi, hlonipha uyihlo nonyoko, njalo njalo, kodwa namhlanje sekwahlanekezelwa konke lokho. Namhlanje ukweba, ukuntshontsha, ukuphinga, ukungahloniphi, sekuyizinto ezinhle nezidunyiswayo, zakhiwa zangcwele. 

Uma ezombusazwe zizosetshenziselwa ukuxhasa lowo muntu kumbe labo bantu abagcwele ukungcola, uthola ukuthi umphefumulo, okuyiwo owaphefumulelwa nguThixo kumuntu, uyaphundleka, unqundeke amandla, ungabe usakwazi ukwenza lokho okufanele ukwenze, okuwukudala isimo esilinganayo kungaphakathi lomuntu nengaphandle lomuntu. Umbusazwe uyingaphandle lomuntu, ngeshwa elikhulu awuhambisani noMoya kaThixo owaphefumulela esidalweni esingumuntu. Sikubona lokhu nxa izakhiwo zikaHulumeni zikhipha imali yokwakha izinto zokuthuthukisa umphakathi, bese ithathwa leyo mali iyodliwa ngabantu nje abambalwa, beyidla nemindeni yabo. Ukuntshontsha lokho, lokhu okuphambene noMthethosisekelo kaMvelinqangi.

Akekho ongazi kule ngosi ukuthi uthini umlando nemvelaphi yaleli lizwe, nokuthi yini eyabangela ukuthi aboHlanga basukume balwe, ngoba bebona ukuthi ubandlululo lwalufuna ukuqeda ubuntu bethu, basale bezimfibinga, belwayiza, sengathithi abazona izidalwa zikaThixo nezindlalifa zaleli lizwe.  Nakhu okwakuwumgogodla wezombangazwe, ukuvikela ubuntu bethu. Ngoba uma ungasenabo uBuntu uba yisilwane esiyisiyingayinga.

See Also

Yinselelo le nenkinga ebhekene nombusazwe. Abantu abaningi ababengene shiqe kwezombusazwe, kwathi kungatholakala inkululeko, bashiya phansi bayozenzela amabhizinisi, ngoba bazi ukuthi lokho okwakufunwa yingcindezelo bakunqobile. Iphutha elikhulu elenzakalayo kupolitiki wukuthi igama elithi ‘nkululeko’, liqala ukusebenza ekuchazeni ukubhozomela amandla ombuso noma uHulumeni, bese liphela lapho. Leli gama alidluli liqukathe nomphefumulo kumbe noMoya kaThixo. Yikho lokhu okwenza ukuba ezombusazwe zingaphumeleli. Yingakho abaseKhemethe benza isiqiniseko sokuthi ezombusazwe zakhelwe phezu kwesisekelo seBhayibheli labo ababelibiza ngeMaat. IBhayibheli lamaKhemethe alakhiwanga ngamaRoma, alakhiwanga ngamaHebheru, alakhiwanga ngamaJuda, kodwa bazakhela bona ngokuyalelwa uMvelinqangi ngomlomo kaPtah, owayengumxhumanisi omkhulu phakathi kukaThixo noluntu.  Zonke lezi zinto esizibona zenzeka ezweni namhlanje ziyizinkomba zokuthi umbusazwe wethu uyanhlanhlatha, uhamba ehlathini, uphundlekile, ulambile, womele uMthethosisekelo wobuntu. UNkulunkulu waletha ubuntu emhlabeni hhayi ngoba engazi ukuthi wenzani, kodwa wayefuna ukuthi lowo nalowo ohamba ngomgudu wobuntu uyophumelela, yilelo nalelo qembu lezombusazwe elihamba ngomgudu wobuntu liyoma, liqine ngisho sekufika izivunguvungu zasemhlabeni. Iqembu lezombusazwe elakhelwe phezu kwesakhiwo sobuntu yilona qembu okungathi uma lithatha izintambo zombuso, lakhe uHulumeni oqotho, nosekelwe emaZulwini. 

Ayikho into elungayo uma ingasekelwe eZulwini. Yingakho nje aboHlanga bengakhohlwa ukuya emsamo njalo nje, lapho kuhleli khona ‘Bon’abakhulu’ abasiphethe. Kodwa angikaze ngizwe kuthiwa iqembu lezombusazwe, ngaphambi kokuba liqale umsebenzi, lishisa impepho lithandaze, likhulume nezinyanya zase-Afrika.

Scroll To Top