Now Reading
Umdeshi uqhoqhobele ifa laboHlanga eMagudu ngasoPhongolo
Dark Light

Umdeshi uqhoqhobele ifa laboHlanga eMagudu ngasoPhongolo

Yize kusaqhubeka ukulwela udaba lokubuyiswa komhlaba waboHlanga usuka kubadeshi, kukhona udaba okumele malulungiswe kulabo asebevele bebuyelwe umhlaba. 

UHulumeni omkhulu njengenhlalayenza usize umphakathi waseMpakama ukubuyelwa umhlaba owaqhwagwa endulo. Ngenxa yesivumelwano azibophezela kuso uHulumeni sokuthenga umhlaba kubadeshi ngezizumbulu zezimali, ukuze uwubuyisele kubaniniwo. Kusenezingqinamba okumele zilungiswe ngokushesha. 

Lapha udaba lungepulazi iSilverwood 668 eMagudu phakathi koPhongolo noNongoma. Le ndawo obukhulu bayo bungamahektha ayi-1 500 iyisiphephelo salo mphakathi. UMnyango Wokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya wathengela lo mphakathi leli pulazi ngonyaka wezi-2008 ngaphansi kweqoqo leNkunzane Trust, okuthe ngowezi-2019, umphakathi waseMpakama wacela ukuthi kuhlelenjwe kabusha leli qoqo lamapulazi ukuze uzibambele mathupha lona njengeMpakama Trust. Kwenzekile lokho ngokushesha. Ngokwedokodo likaHulumeni imindeni enobunini balo mhlaba iyisikhombisa nabantu abangama-52. Kepha isimanga esikhona esomlungu oyedwa vo owanikwa yiwo lo mphakathi ukuthi awubhekele lo mhlaba. Le nsizwa ezifunza emlonyeni ube umphakathi ufunzwa esihlathini isithokomele kwaze kweva ngalo mhlaba.

Engcebweni eningi ekhona kule ndawo, singabala izihlahla zezimbodla ezikumahektha angama-75. Izimbodla lezi ziyimali ebomvu nxa uzithenga ezitolo. Ngonyaka imali ayenzayo lo mdeshi cishe ingaphezu kwezigidi ezilishumi nantathu. Kepha okumangalisayo yilokhu, kusuka ngonyaka wezi-2008 kuya kowezi-2019 umdeshi lo nabakwabo bebekhokhela abantu bale ndawo imali eyizi-R150 000. 

USihlalo wale Trust, uMnu uMpatho Mahlambi ukuqinisekisile ukuthi kuthe ngowezi-2019, bazicelela kumlungu ukuthi makazame ukubenyusela imali okungenani ibe yizi-R250 000. Uvumile nokho umlungu, okukholakala ukuthi wenza izigidigidi zemali minyaka yonke kule ndawo. Usezicebisile kakhulu lo mbhemu ngale ndawo. Kukholakala ukuthi noma esengahamba usevele uzinothele ngawakhe amapulazi awathenge ngemali ayenze kuleli pulazi. 

INkosi uXolani Ndwandwe okuyiyona eyengamele umphakathi wale ndawo ikuqinisekisile ukuthi badinga usizo olusheshayo ukuguqula lesi simo esithunaza umsebenzi omuhle kangaka owenziwa uHulumeni. Kunuka ububha phu, kulo mphakathi okumele ngabe ususimeme ngenxa yaleli pulazi. Ngale kwamahheke angama-75 ezimbodla, kunamanye amahheke amahlanu olunye uhlobo lwezimbodla (Macadamia). 

Le ndawo inengqalasizinda elungele ukuthuthukisa umphakathi waseMagudu yonkana. INkosi uNdwandwe ikubeke kwacaca ukuthi abantu bayo bafanelwe intuthuko esezingeni eliphezulu kunokwenzakalayo. 

INkosi isivele inezinhlelo ezihambisana nokwakha umtholampilo nendawo yodokotela, igaraji, uxhaxha lwezitolo zezindawo zokuthenga, isikole esizimele, isikhungo sezobuciko, ezokungcebeleka kanye nokwakhela umphakathi wale ndawo amathuba amaningi emisebenzi. 

See Also

Le ndawo enamadamu amahlanu ibeka le ndawo ekuthenini ingakwazi ngisho ukwenza amabhizinisi okufuya ofishi abangathengiswa iNingizimu Afrika yonke. Inhlangano yabameli abaphezulu elwela amalungelo aboHlanga i-African Liberty Movement, ngekomidi lendawo noSihlalo walo uMnu uMahlambi ifise ukubona umfo lo owanikwa indawo okwesikhashana ukuze imyalele ukuthi inzuzo yomkhiqizo walo nyaka kumele iwuhlanganyele nomphakathi wale ndawo ngokulingana, futhi yazi ukuthi isebenza okokugcina kule ndawo kulo nyaka. 

Kuthe insizwa lena isizwile ukuthi kuza abameli, yala yaphetha ukubabona, ngenxa yetwetwe lokuthi isiyaxoshwa. 

Nxa kungeguquke lokhu kwaboHlanga, impela kuyobe kusho khona ukuthi ifa leziwula lidliwa yizihlakaniphi.

Scroll To Top