Now Reading
Isihlahla umhlakuva othakathiwe ungakhiqiza uwoyela omuningi
Dark Light

Isihlahla umhlakuva othakathiwe ungakhiqiza uwoyela omuningi

Lesi esinye sezihlahla ezizimilelayo lapha eNingizimu Afrika. Ngaphambili sike sabhala ngezinye zezihlahla ezimndeni munye nalesi, okuyimisuzwane, umansangwana nezinye. Namuhla sibheka umhlakuva othakathiwe ukuze ukhiqize kakhulu uwoyela omningi. 

Le mboni ingenye yezinganakiwe ngaboHlanga kepha ekhula ngesikhulu isivinini. Nxa singaqala sibheke ubukhulu bayo, ngonyaka wezi-2019 le mboni ibilinganiselwa ezigidigidini ezingama-R22.5 kanti ngowezi-2025 izobe seyikhule yafinyelela ezigidigidini ezingama-R30. Lokhu kukhula okungamaphesenti angama-6.7 kuzobanomthelela omkhulu ekwenyuseni umnotho wamazwe lawo azobhekelela lesi sitshalo. 

Nxa sibheka ezwenikazi i-Afrika, izwe elihamba phambili ngomkhiqizo elaseZimbabwe, okuyimanje eselitshale amahektha ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu, lokhu kulethe umkhiqizo ongamathani ayizi-250,000. Lesi sihlahla esitshalwa kanye emuva kweminyaka eyisikhombisa, usivuna kathathu ngonyaka. Sithathatha kuphela izinyanga ezine sitshaliwe siphinde sithele okokuqala. 

Emuva kwalokhu sibe sesithela njalo ezinyangeni ezine kuze kuyophela iminyaka eyizikhombisa. KwelaseZimbabwe imali esiyifakayo lesi sihlahla ilinganiselwa esigidigidini esi-R1.25. Lokhu kusho ukuthi iZimbabwe ifakela cishe amaphesenti ayisithupha nengxenye emhlabeni jikelele. 

Yigxathu elikhulu kakhulu leli ezweni elaziwa njengelikhungethwe yizinkinga kwezomnotho ngenxa yezomhlaba nozinzo lonswinyo. 

INingizimu Afrika isesigabeni esihle kakhulu sokuthi ingazibandakanya nale mboni ekhula ngesivinini, kwazise izindawo eziningi kuleli ziyavuma kakhulu kulesi sihlahla. 

Izindawo ezivame ukukhungathwa yiqhwa ezingavumi kahle, kepha nazo nxa kutshalwe ngaphambili kakhulu kokufika kukangqoqwana, ziyakwazi ukusebenziseka.

Imbewu yalesi sihlahla ingenye yezingabizi kakhulu neze nxa uqhathanisa umthamo womkhiqizo eziwulethayo unyaka nonyaka ube futhi uzovuna kathathu ngonyaka njalo. 

Omunye wongoti ekutshaleni lesi sihlahla uMnu uMbuso Nxumalo simbuza ngalesi sihlahla wenze umzekelo wathi, abantu abasuke bezwa ngalesi sihlahla nangomkhiqizo esiwenzayo, bavame ukubuka beqhathanise nezitshalo ezijwayelekile, kanti nxa ubheka umkhiqizo womhlakuva, uwutshala kanye vo eminyakeni eyisikhombisa, uzuze enkulu imali ikakhulu nxa usinakekela kahle lesi sihlahla bese futhi utshala cishe umthamo omkhudlwana, mhlawumbe kusukela kumahektha alishumi kuya phezulu. Yize ungakwazi ukuqala ngehektha elilodwa njengoba yenza eminye imiphakathi. 

Umhlakuva lo ujwayeleke kakhulu emkhiqizweni wokuhlambulula izisu kubantwana. Kepha imboni yawo inkulu kakhulu kwazise nawo umhlakuva njengamaganu ukhipha uwoyela. Uphinde ukhiphe amafutha ezimoto, izinto zokuhuqa amapulangwe, ezokugcoba, nokwakhiwa kwamaphepha kaplastiki. 

See Also

Uwoyela ophuma kule mbewu uphakathi kwamaphesenti angama-65 kuya kwangama-80. Ihektha ngalinye likhiqiza amathani aphakathi kwamahlanu kuya kwalishumi ngonyaka ezivunweni ezintathu. 

Uwoyela otholakala ethanini ngalinye ungamalitha cishe angama-800. La malitha angama-800 wona enza udizili ongamalitha angama-680. Ngaphandle kukawoyela, okunye okutholakalayo, isithako sokugcoba kanye neqebelengwane likawoyela elakheka nxa sekuhluzwe uwoyela embewini. 

Yize umhlakuva ozimilela ngemvelo unazo zonke lezi zinto, kepha olunga kakhulu yilo osuke usuthakathiwe ukuze wenze umthamo omkhulu kawoyela. 

INingizimu Afrika inenhlanhla yokuthi isikwazile ukukhiqiza imbewu ehambisana nalokhu kukhuluphala ukuze kukhiqizekeze uwoyela omningi. 

  • Abafuna ukulandela izingxoxo ezakhayo za-Amandla Omnotho nokuthi bangazibandakanya kanjani kwezinye zezimboni esisuke sikhuluma ngazo lapha bangathumela imiyalezo ngoWhatsApp kule nombolo 0822252217
Scroll To Top