Now Reading
Imboni ekhulayo eNingizimu Afrika
Dark Light

Imboni ekhulayo eNingizimu Afrika

nguGugulethu Xaba

Nokusebenzisa izindlela zobuchwepheshe kube nomthelela omuhle ekwandiseni imisebenzi


UMengameli wezwe, uMnu uCyril Ramaphosa, njalo ngokuqala kweviki uloba incwadi esuke iphawula ngezinto ezisuke zisenhliziyweni yakhe ngaleso sikhathi. Lokhu kuwumkhuba osujwayele ukwenziwa cishe yibo bonke omengameli abasuke behleli esihlalweni ngaleso sikhathi, kusuka kuMnu uThabo Mbeki.

Sibheka namuhla udaba alobe ngalo uMengameli oluhambisana nokukhula kwengxenye ethile yezomnotho okuhambisana nesigaba sesine sentuthuko yezezimboni. Singakangeni sigxile kulo, asicacise ukuthi ukhuvethe lolu yize luyisibhicongo salesi sikhathi, kwazise selwedlule neminingi imiphefumulo umhlaba wonke nakuleli. Nokho selusheshise uhlahlondlela obelukade lwaqagulwa okungolwe-4IR. 

USolwazi Klaus Schwab ongumsunguli wenhlangano yamazwe abhunga ngezomnotho minyaka yonke eSwitzerland, encwadini yakhe yalesi sigaba sesine soguquko lwezimboni ayibhala eminyakeni emine eyedlule, kwezinye zezinto azishoyo waqagula ukuthi  ngonyaka wezi-2025, kuzobe sekunoguquko olukhulukazi emhlabeni. Lolu guquko luyolethela amazwe ngamazwe omhlaba ukukhula kweminotho okuzohambisana nezindlela ezintsha zokusebenza kwabantu nokwenzeka kwezinto jikelele. 

Akumangalisi ukuthi, kwezinye izinto azigcizelelayo, ulwazi oluqoqelwe ndawonye oluzosentshenziswa ngendlela engahambisani neyakudala nxa kwakhiwa izinqumo. Ukwakhiwa komnotho ngokubambisana. Ingcindezi enkulu ezoba khona ngenxa yokulahleka kwemisebenzi eyejwayelekile nangenxa yamarobhothi asezothi enze imisebenzi yabantu. 

Ukuxhunywa kwezimpahla zabantu bonke emhlabeni kubuxhakaxhaka bobuchwepheshe besimanje kanye noguquko olwethusayo ezigabeni eziningi. Yingakho phakathi kokunye, kuzokhula imisebenzi yabasebenza ngengqondo. Yizona kanye lezi zisebenzi ezizosiza abantu abaningi ukulungisa ukulimala kwengqondo okuyobe kudalwe ingcindezi enkulu ezayo. Kuyimanje, sekubonakele ukuthi abantu abaningi bayehluleka ukumelana nesimo esilethwe yilolu bhubhane. 

Esifisa ukukubheka namuhla, udaba uMengameli alubhale ebhekisa esigabeni sokukhula okubangelwa yilokhu esesikuphawule ngenhla. Okokuqala, kuyaphawuleka ukuthi ukhuvethe lukusheshisile ukungena koguquko obekulindeleke ukuthi luthathe iminyaka cishe emihlanu ukuba lufike. 

Nokuzibandakanya emnothweni ezigabeni eziningi, akusobuye kuphinde kufane nakuqala. Ngalokho indlela entsha yezomnotho, imelwe ilandelwe yilabo abafisa ukungena ekuhwebeni. Isigaba sezomnotho asiphawulile esihambisana nokukhuselwa kwemboni yokwemukela izincingo zivela kumazwe ngamazwe, ezobuchwepheshe nokwakhiwa kwengqalasizinda yezimboni zamazwe omhlaba ezizinzisa kuleli lengabadi. 

See Also

Ucwaningo luveza ukuthi ngenxa yolimi lwesiNgisi okubonakala leli lilukhuluma ngendlela egculisayo, izimboni zamazwe omhlaba zikuthola kulula ukusebenzisana nelakuleli. Yize belingazange lahamba phambili elaseNingizimu Afrika ngaphambilini, kepha belilokhu likhona kwayisihlanu abehamba phambili emhlabeni kulesi sigaba. Ucwaningo olwethulwe ziyisi-8 kuMbasa olwenziwa yiRyan Strategic Advisory, luveze ukuthi leli lizwe, likwazile ukuthi ekugcineni lehlule i-India obekuyiyo ebilokhu ihamba phambili ekwenzeni ngcono kulo mkhakha. 

Emazweni angama-53, okubandakanya nezikhondlakhondla ezifana ne-USA, iCanada, liwaqonqothe wonke elakuleli ngeqhaza lalo kule ngxenye yezomnotho. Akumangalisi ke nokho nxa ubukisisa elikwaze ukukwenza eminyakeni edlule, kwazise ngisho nengqalasizinda yalo yaziwa njengesezingeni eliphezulu ikakhulu kwezezimali. Muva nje, ibhange lakwaFNB like labalwa njengelihamba phambili emhlabeni wonke ngenxa yezindlela ezintsha zokusebenza elizilandelayo. Yilo nawo wonke amabhange akhomba indlela kubonakale.  

Enye yezinto eyenza leli livelele, uhlobo lwabantu balo, abangananazi ukuthatha amathuba amasha okuzibandakanya nezinto ezintsha, kanye nezimboni ezizithuthukisayo emazingeni amaningi okungezobuchwepheshe, uqeqesho lwabantu balo, nokuthuthukisa izinhlaka ezenza umnotho usimame kakhulu. Yize le ngxenye yomnotho seyengeze imisebenzi engaphezu kwama-40, 000 okungabantu abasha ikakhulukazi, iphinde yakwazi ukwengeza cishe izigidigidi ezimbili emnothweni. Kulindeleke ukuthi ngowezi-2030 le mboni ibe isiqashe abantu abayizi-500, 000. 

Kungakuhle sithi janti ekutheni, kungenziwanjani ukuthi imiphakathi yasemakhaya ingasileli emuva. Ezinye zezinto ezingenziwa, ukufundisa abantu basemakhaya ngezinhlelo ezintsha zokusebenza ngobuchwepheshe, uqeqesho oludephile noluxhanteleyo lokukwazi ukuzibandakanya kwabantu abasha kule mikhakha. 

Scroll To Top