Now Reading
Umnotho nenkululeko akubonakale kusezandleni zaboHlanga
Dark Light

Umnotho nenkululeko akubonakale kusezandleni zaboHlanga

INingizimu Afrika beyigubha iminyaka engama 27 yathola inkululeko. Namuhla sibheka ngamafuphi le nkululeko esigabeni sezomnotho. 

Selilide ibanga eselihanjiwe selokhu leli lathola inkululeko. Umsebenzi osewenziwe mkhulu kakhulu. Izinselelo ezikhona akumele zenze sifele amathe indima esiklanyiwe selokhu lakhululeka leli. Kusuka kokhokho bethu endulo, aMakhosi ezizwe ngezizwe nezigagayi zezepolitiki zakuqala kwasetshenzwa kakhulu ukuba leli lizithole selikhululekile njengalokhu sibona namuhla. 

Kepha namuhla sithi kule ngosi, umnotho yimpi. Ukuzibandakanya emnothweni nempumelelo yaboHlanga kuzomele siphinde sikhumbuzane ukuthi ayiphelanga impi yaseNcome naseSandlwana. Kunalokho yasuka kulawo mabhuqu yangena ezindlini zemihlangano zezimboni. 

Umnotho uyabangwa, ukukhula kwezimboni ezigabeni zonke zezomnotho kwenzeka ngaphandle kwaboHlanga, kumele kube umbuzo aboHlanga abazibuza wona ukuthi kwenzeka kanjani ngaphandle kwabo? 

Le mpi eyokugcina esisemahlombe aboHlanga, ukuphetha imbenge yenkululeko epheleleyo, kumele kwazeke ukuthi sekusemahlombe alesi sizukulwane. Akumele kukhonjwe abathile kuphela phakathi kwaboHlanga njengasebephumelele, kuthi izigidi zibe zibhukuda ebubheni. 

Akungajatshulelwa imali yezibonelelo, kube kungakhiqizwa lutho aboHlanga. Konke umuntu akuphethe ngesandla ake azibuze ukuthi kukhiqizwe ubani. Yize ilusizo le nkece yezibonelelo kumele kwazeke ukuthi ayihambi nabanga elingakanani ekuthengeni izidingo zasekhaya. 

Labo abasenamandla abathi sebesizakele ngenkece yezibonelelo balwele ukulunyulwa kulo mbele, ukuze noHulumeni uzokwazi ukusiza kuphela abantu abadinga ngempela njengabakhubazeke kakhulu, abagugile nabanye okungaselula ukuzisebenzela. Asingakujabuleli lokhu kube kungakhuli abakhokhintela abakhiqizayo. 

See Also

Azibuye emasisweni kwaboHlanga, akulinywe kugaywe kukhiqizwe kakhulu kuze kudayiselwe ezinye izizwe. Nenkeshezana yomhlaba wokhokho ongakithi awusetshenziswe ukuze kubonakale phela ukuthi nalona osalindelwe uyosetshenzwa ngempela. 

Ichweba akube elaboHlanga bonke hhayi omntakazibanibani. Imikhumbi ephuma ingena ayingabi umhlobiso kwaboHlanga, ababe nobunini bayo. Akwakhiwe izimboni ezintsha bazimisele aboHlanga ukungcolisa nezabo izandla ukuze ibe eyabo impumelelo. Akwakhiwe umkhanya kufundwe imiqingo ephethe umbono nge-Afrika neNingizimu Afrika eliphupho elisha. 

Abasebenze aboHlanga ukwakha isizwe esingcono kunaphambilini. Imfundo ayingabi esemqondweni kuphela, akubonakale izithelo zayo eminxeni yonke yempilo. Impumelelo yethu isemandleni aboHlanga bebambisene ngesizotha, nangamandla, inkululeko epheleleyo umnotho. 

Scroll To Top