Now Reading
ISILO besizibambela kwezomnotho nakwezolimo
Dark Light

ISILO besizibambela kwezomnotho nakwezolimo

Ngalesi sikhathi lapho uZulu, iNingizimu Afrika namazwe amaningi begobodisile, bezilele oMdala wethu, iSILO SamaBandla, uNomthebe kaZulu, ngiyafisa ukutusa oMdala ngoholo abe nalo kwezomnotho wendawo esebenzisa ezolimo.  Lokhu ngikusho angifuniseli ngoba ngibe nethamsanqa elingandele bani lapho besikhula sisibona ngamehlo iSilwane. Njengabafanyana abancane kwakuthi nxa sedlula iSILO, siguqe phansi ngisho nasemgwaqeni, sethule izigqoko emakhanda. Zisho zedlula izimoto ziyosithela okanti futhi kuze kube namuhla besazi ukuthi awukwazi ukuthwala isigqoko phambi kweNdlunkulu kaZulu. Lolu phawu abaningi bengeluqonde ubumqoka balo kwazise bangacabanga kalulana nje ukuthi kazi kusho ukuthini lokhu? 

Umlando omncane nje, sikhula kwaNongoma njengendawo enxathathu ngokuphathwa, okuyiMatheni, uMandlakazi noSuthu. Thina basoSuthu, iSILO bekuthi kuyiNgonyama yakithi kwaZulu aphinde abe yiNkosi yethu njengoSuthu. Yingakho bekuyaye kube lula ukumbonela eduze enza imisebenzi emangalisayo okaNdaba njengeNkosi yethu. Ngenxa yokuthi le ngosi isuka ibheka ezomotho, ngifisa sibheke kafushane kuso lesi sigaba esihambisana noMdlokombane esihlahlela indlela, eba yisibonelo esikhulu kithi maZulu nabeNguni kanye nama-Afrika wonke jikelele. Nxa singaqala kwezolimo, lapho iSILO SamaBandla besigxile khona. 

Izinkomo njengophawu olubalulekile lomnumzane kwaZulu, okaNdaba ubenazo zigcwele amathafa futhi ezithanda. Kwakuye kuthi singabafanyana nxa sihambele iMona siyobuka ukuthengiswa nokuthengiselana ngemfuyo nangemithi yesintu, simfice okaNdaba kuqale nje kube mnandi ukubona iNkosi yethu. Kwakuye kuthi nxa sekuqala ushikishi lokuthenga izinkomo ngendlela yendali, lapho kuqhudelwana khona phakathi kwalabo ababesuke behlohlile ngenkence bephikisana kusuka enanini eliphansi lenkomo kuze kuba kweliphezulu, luqale lapho-ke ushikishi. Lapha-ke sasiye sibone iNgonyama iqophisana kuqala nawo wonke umuntu, kugcine kusale yona namaphumemi kuphela. Yilapha owawuye ubone ukuthi sekushikisha ufudu maqondana nalowo oyosala endleleni nxa sekuqophisenwe ngenkomo thizeni. Lapha, wawuyibona khona iNkosi yethu isishikizela kwesinye isigaba esingajwayelekile, kwazise kwakungekho ongaqophisana noBayede. Njengokomthetho wokuthengisa endalini, wayenqekuzisa ikhanda uBayede kancane nje, elokhu ezibizile okwitiza ethengisa. Amehlo lapha ayesuka esethe njo, sibhekile phela ukuthi kazi iyozala nkomoni phakathi kukaBayede nabelungu. Hhiya Zulu, wayevame njalo ukungagotshwa oMdala wethu kwazise yayingeke yehlulwe iNkosi yethu. 

Lezi zinkomo eyabe izithenga iMbube, yabe izozikhiqiza njengosomabhizinisi zande. Akumangalisi ukuthi waqhubeka nalo msebenzi wagcina sekunguye ohambisa inqwaba yezinkomo endalini. Wagcina futhi esezakhele izindali zakhe enza umsebenzi wokuba umlimi ovelele. EzikaBayede izinkomo, bezibonakala ngombala. Bezinonophele zizinhle ngendlela eyisimangaliso, zitshengisa ukuthi zinakekelwa oyaziyo imfulo le. INkosi yethu ibinesandla esihle kakhulu ekuphatheni yonke imfuyo yayo. Akumangalisi ukuthi ezintweni ebizenza zonke zezolimo, ibisebenzisa ubuhlakani obusezingeni eliphezulu. Lapha ungabala izitshalo, izilwane zasendle abenazo kwezinye zeziqiwi zeSILO, yingakho bekuthi nxa umuntu eyokotha okaNdaba abe nethamsanqa ngisho lokuzithola esephuma nomphaxasana wenyama yezilwane zasendle. 

Kulabo abake baqaphelisisa, iSILO sihambe sagcina sihlonishwa nanqeziqu zobudokotela kwezolimo ngakho njalo belu ukuzibandakanya azibambele mathupha ekulimeni. Njengoba ngibalulile ngenhla, okunye obekuyaye kuhlabe umxhwele ukubona iSILO sizishayelela sona ugandaganda singathumeli muntu. Lokhu kwenza kweSILO okunje, kwakuthobisa kakhulu nxa wazi ukuthi okaNdaba obekungafanele kwesinye isikhathi ingabe uyazenzela lo msebenzi, kwazise phela wonke umuntu owakhele umhlaba weNkosi ubengamenyelwa elimweni. Isibonelo lesi esiyisimangaliso ebesitshengisa ngempela wonke uZulu ukuthi akavuke azithathe nxa ngisho oMdala wethu enza lokhu. Ngisho uthando lwezolimo kwabanye bethu lwatshaleka kakhulu lapho ngenxa yeNdlunkulu yakithi kwaMalandela. Yonke into, ehambisana nezitshalo, ummbila, amabele, ubhontshisi, amadumbe, utamatisi njalonjalo bekuyizinto iNdlunkulu yakithi ebizenza, itshengisa ubumqoka bokuzilimela abantu basebenzise izandla zabo ukuziphilisa. Kungaliphutha elikhulu ukungakugcizeleli lokhu ngeSILO sethu esesikhotheme. Nxa kuthiwa kukhona iNkosi ebizonda yenyanya ubuvila, iSILO SamaBandla. 

ISILO SamaBandla besihambela ngisho izindali eziningi kuleli, kungekhona KwaZulu kuphela. Sithenga sithengisa ngeyaso imfuyo. 

Nxa siza kwezamawayini, iSILO besitholakala nakhona lapho. Lapho njengoba sazi ukuthi kuze kube namawayini abizwa ngeBayede. Osekuyisikhathi enziwa kuleli kanti futhi athengiswa ngisho naphesheya kwezilwandle. Ngiyacabanga ukuthi ambalwa aMakhosi angazigqaja ngalokhu eZindlunkulu zonke zomhlaba. Mumva nje, iSILO sithe ngokubona ukuthi intukutho yasezindaweni zasemakhaya iyagqoza, sazinikela ekuthenini masizibandakanye nenkampani yobuxhakaxhaka bobuchwepheshe ukuze ilethele lezi zindawo ikakhulu eziphansi kwaMakhosi amaningi aseNdlunkulu intuthuko. 

ISILO besivamile kakhulu ukukhala ngokuthi ezentuthuko yezomnotho nezimboni zithanda ukuthi zicheme nezindawo ezigudle ugu. Zolo lokhu kwelinye lamahhotela agudle iTheku, sixoxa noNgangezwe Lakhe maqondana nentuthuko yamabhizinisi efiswa ukulethwa osozigidi bamazwe endaweni yesakwaTembe, wakubeka kwacaca ukuthi uyanxusa ukuba osozimboni laba bavame ukunwenwela ezindaweni ezimaphakathi njengakoNongoma, Ulundi, eDumbe koNkandla njalonjalo. Egcizelela belu ukuthi abantu bakhe bonke laba, mayingachemi intuthuko okumele ngabe iya emakhaya ukuze ithuthukise iningi labantu abayidingayo. 

ONgangezwe Lakhe ubengene shi nakwezezakhiwo futhi esaqhubeka kakhulu nazo emazingeni amaningi ehlukene. Nxa kuthiwa uyamemeza okaNdaba, kamuva nje uye wamemeza kwezwakala kumadodana namadodakazi akhe agcwele izinkalo maqondana nokuthuthukisa iHlalankosi, okuwuNongoma njengedolobha. Ekumethuleleni lesi sicelo, wajabula ngendlela ebabazekayo ngokuthi cha sesifikile isikhathi sokuguqula isimo sedolobha lakwaNongoma libe sesigabeni esibukekayo. 

Lokhu nokunye okuhambisana nentuthuko yezindawo zasemakhaya ubezibandakanya kukho njengosomabhizinisi, ebuka ngendlela ezothi mayihehe abatshalizimali ezindaweni lezi. 

See Also

Ekunikeleni kwakhe ngisho indawo yakwaNdunu ukuthi ingabi yisikhumbuzo nje esihambisana nokwenzeka ngenxa yempi yaseNdlunkulu, wabe efisa kunwetshelwe khona idolobha ukuze kuphungulwe umthwalo wokuminyana kwabantu bale ndawo. 

Okokugcina, yize sithi sesigeqe amagula ngalolu daba, uBayede ubelinxusa lesifundazwe iKwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika yonke jikelele. Ubethi nxa ehambele amazwe omhlaba, akutshengise lokhu ngokuthi ahehe abatshalizimali ukuthi abazotshala imali yabo kuleli futhi bemlalela njengeNkosi yesizwe esaziwayo nesihlonishwa kakhulu uZulu. Nxa ukubuka konke lokhu, wayekwenza ngemuva kwegama lokhokho bakhe elithi Zulu. Kuzokhumbuleka phela bakwethu ukuthi igama uZulu laziwa umhlaba wonke futhi lihloniphekile kakhulu. Yingakho ingekho neyodwa iNkosi kuleli nase-Afrika yonkana eyofika kuleli gama Zulu. 

Izizwe zonke, amafulegi omhlaba akhotheme athi Bayede wena weNdlovu, ngisho nenkampani yakwa-Eskom ihlale isolwa nje ngosuku lomsebenzi weSILO yakumisa ukucinywa kukagesi. 

Hamba kahle Nxusa lezizwe, mdidiyeli wempi maqede ayiphake, Bayede Hlanga lwezwe!!!

Scroll To Top