Now Reading
Isidingo soguqukongqangi kwezomnotho welakuleli
Dark Light

Isidingo soguqukongqangi kwezomnotho welakuleli

nguGugulethu Xaba

Kule nyanga eyaziwa ngeyenkululeko kwelaseNingizimu Afrika, sibheka udaba loguquko kwezomnotho. Mhla zingama-27 kuMbasa kunyaka wezi-2021 elaseNingizimu Afrika lizobe lihlanganisa iminyaka engama-27 lathola inkululeko. Kuyisimangaliso abaningi abathi senzeka kuleli futhi nesaletha uzinzo kanye nokuthula okwavimba inhlekelele nobhubhane olwalungenzeka. Abantu-ke abayi nganxanye bengamanzi maqondana nalesi sigameko esenzeka ngonyaka we-1994 kuleli. Yize kukuningi okuhle osekwenzekile, kepha kukhona okusashayisa amakhala ngalesi sigameko sale nkuleko, kwazise kusalokhu kubonakala izinsalela eziningi zobandlululo ezisobala kuhle kwemibimbi emiphakathini yakuleli. 

UHulumeni waboHlanga yize uzama, yonke imizamo emihle yenzeka phezu kwezisihla zobandlululo, ikakhulu okuhambisana nengqalasizinda ngokwehlukana kwayo.

Emizamweni yalo Hulumeni sithe namuhla asike silunguze kweminye yemigomo ehlahlelwe yiqembu elibusayo uKhongolose. Lo mgomo obizwa ngokuthi yiRadical Economic Transformation (RET) waphinde wagcizelelwa engqungqutheleni yamashumi amahlanu nane eyabe iseNasrec eGoli njengomunye oyokwazi ukusiza ukuletha uguquko oludingekayo eNingizimu Afrika, kwaboHlanga jikelele. Lokhu kwabe kuwukwengeza phezu kweminye imigomonqubo evele seyashaywa nebusa leli lizwe njengeBroad Based Black Economic Empowerment (BBBEE) neminye. Phakathi kokunye le nqubomgomo isekelwe izinhlaka ezifana ne-Industrial Policy Action Plan (IPP), i-Agricultural Policy Action Plan (APAP), i-Agri-Hubs/Parks nezinye eziningi esezivele zikhona njengemigomo kaHulumeni. Kuzokhumbuleka futhi ukuthi ngaphambilini, kwashaywa umgomo owaziwa njengomkhulukazi ezweni obizwa ngeNational Development Plan (NDP). Lona yiwona ogcine waziwa njengomhlahlandlela oyisibuko sakuleli. Yize ziziningi izinto abantu abazishoyo ngalo mgomo, kepha uphenduke umhlahlandlela ngisho wamazwe afana neZimbabwe namanye e-Afrika jikelele. 

Eminingi yale migomo eshaywayo emazingeni amaningi ehlukene kaHulumeni isuke ishayelwa ukulethela ababecindezelwe indlela abangazibandakanya ngayo emnothweni wakuleli. Yingakho kuthi nxa seyishayiywe ihambisane nezinye izisekelo zengqalasizinda zokufezekisa iphupho lenkululeko egcwele yama-Afrika, okungaboHlanga. Ngale nje kwale mizamo, kumele kesibuze labo abashayelwa le migomo ukuthi okokuqala bayayazi yini nanokuthi imeleni. Yize isisho sithi; ‘eyomile iyaziyela emfuleni’ kumele nokho siphinde sike sibuze ukuthi kwayena uHulumeni lo, oshayela abantu le migomo, unasiqiniseko sini ukuthi le migomo iyaziwa yilabo abashayelwa yona? Phakathi kwezizathu zokuhlohla le mibuzo yikuthi, kuneminye ethi ingabe akudlaliselwa yini ngamazwi aphindaphindwayo nje emaphepheni okubhalwe kuyo le migomo, kumbe, akuzona yini izinto ezibhalwa ngokungacabangisisi isimonhlalo sabomnsinsi kuleli? Kumbe, kungakanani okuwumthelela omuhle osekwenziwe yilezi zinqubomgomo ezigabeni ezahlukahlukene ngokwakhiwa kwazo?

Akungatshazwa ukuthi ukhona umehluko owenziwe yilezi zinqubomgomo, kepha lo mehluko wenziwe kuziphi izigaba, kumbe yini eyenza lezi zinqubomgomo zingalethi izinguquko eziyizo ezigabeni eziningi zezenhlalo yaboHlanga? Yize abanye bethi sisesincane kakhulu isikhathi lathola inkululeko elakuleli, kepha imibuzo angeke ikwazi ukungabi miningi nxa sibheka izehlakalo zamihla selokhu laqala ukukhanya ilanga lenkululeko kuleli. 

Okunye esingakubalula ngokwakheka kwezinhlaka zakuleli yikuthi, leli lizwe umhlaba okwakhululekwa uvele ukumadlagusha ngokwehlukana kwayo, okuningi okwaziwa njengomnotho wakuleli, akukabikho kwaboHlanga. Kunalokho kusabusa abelungu, amaNdiya nezikhondlakhondla zezimboni zaphesheya kwezilwandle, ikakhulu e-USA, e-Europe naseChina muva nje. 

Ngakho emizamweni yokuletha uguquko okumele malube olusheshayo, akwencikile nhlobo ekuthenini luthini uvo lwangaphakathi, kepha kwencike emibonweni yamazwe angaphandle futhi. Okucacayo ukuthi akuyona nje imibono emihle yabantu engaletha uguquko, kepha ukukhuluma kusephakatheni. Okanti futhi, udaba lomnotho kwaboHlanga kusabonakala kuzidliwela amahlanga nje abafo. Umfutho okufanele mawufakwe, akumele uvele engxenyeni eyodwa, kepha kubantu abathintekayo uqobo. Kungenjalo kusazoqhubeka ukushaywa kwemithetho lena, maqede kuthathwe imbenge kuyocelwa inkongozelo kwabezizwe. Umbuzo-ke othi, lingathuthuka kanjani izwe, ikakhulu aboHlanga kusenziwa nje? 

See Also

Singabheka kafushane udaba lwenkapani i-AYO muva nje. Le nkampani eluphaphe kowoHlanga, isenkingeni osihlava sayo sisukela kulokhu esesikhulume ngakho ngenhla. Ukuvalelwa kwayo amadokodo yinhlangano yebhange iFNB, sekuveze ngokusobala umbhalo womunye wabaholi asebalandulela leli uMnu uStephen Bantubonke Biko owathi “OwoHlanga usesiqhingini sakhe yedwa”. Ukwencika ezinhlakeni okuthiwa ezethu sonke amampunge nje. Lokhu kuhlala kuziveza njalo nxa kunenkinga ebhekene naboHlanga. Ukwenzelela okuvame ukuvela kutshengisa ngokusobala ukuthi abaphathi bezwe obani. Laba abasuke bethi baphethe izwe ngepolitiki, iqiniso elimsulwa elithi abakakubonakalisi ukuphatha okulindeleke kubona nxa kusenje. Lokhu kubonakala nasenkeceni ephethwe uHulumeni okumele makenze ngayo umehluko emiphakathini. Yize ngokwamaphesenti uHulumeni ephethe inkece encane ngama-30% nxa kuqhathaniswa nama-70% aphethwe izizinda ezizimele. Kwawona lama-30% kaHulumeni awasizi kuphela okungaboHlanga abacela ngaphezulu kwama-80% eNingizimu Afrika (Lokhu sibala nalabo ababizwa ngabaxubile, amaKhaladi).

Sike saloba ngaphambilini kule ngosi ukuthi nxa kuziwa emumweni wezenzuzo iNingizimu Afrika ihamba phambili ngokungalingani kwabantu bayo emhlabeni. Akumangalisi ukuthi kuleli kukhona umuntu othi ehlomula imali yenyanga eyizinkulugwane ezimbili zamarandi kube nganyanga yinye kukhona ohlomula izigidi ezimbili. Kanjalo nasesigabeni sezomnotho jikelele akwehluke ngalutho. 

Kule nyanga okuthiwa eyenkululeko umbuzo othi uguquko olusheshayo noludingakalayo emnothweni ingabe kuyinto engenzeka yini kulesi sizukulwane noma sisazoqhubeka sibambe utalagu?

Scroll To Top