Now Reading
Ukwehla komnotho okungakaze kube khona kwelaseNingizimu Afrika
Dark Light

Ukwehla komnotho okungakaze kube khona kwelaseNingizimu Afrika

nguGugulethu Xaba

Ukuqala kweviki kulethele leli izindaba ezimbi ngezomnotho. Lowo ongumphathi weStatsSA okuwumnyango obhekelele ukubalwa kwabantu nezinkomba zezomnotho eNingizimu Afrika, uMnu uRisenga Maluleke, uveze ukuthi esigabeni sesine sonyaka ofile, wezi-2020. Ukwehla komnotho wakuleli kufinyelele kumaphesenti ayisikhombisa. Lokhu kwehla okungaka, uMaluleke uthi kwenzeka nje, umnotho wakuleli ubuzama ukukhulu cishe nge-1.5% ezinyangeni ezintathu ezedlule. Lokhu obekuphetha ngokuthi nxa ubuka ukukhula komnotho wakuleli ngokuhlanganisiwe ukhule cishe ngama-6.3 wamaphesenti kuze kube manje. IStatsSA ibheka ukukhula komnotho ngezikhathi ezahlukene. Kufike kube yinkathi edlule, besekuba ukwakha umkhanya ngesikhathi esizayo, ngokuthi kubhekwe izinkomba ezikhona ezweni, ukukhula komnotho wamanye amazwe emhlabeni jikelele, isimo sezepolitiki nokuthi izimboni zakuleli zenzanjani ekuzibandakanyeni nomnotho jikelele.   

Ephawula ngalokhu uMaluleke, ucacisile ukuthi kwenzeke vese obekulindelekile, ukuthi umnotho ungakhuli ngendlela egculisayo, kwazise leli lisakhungethwe yukhuvethe njengamanye amazwe. Kepha lokhukwehla okungaka kube yinto ethusile kakhulu nxa uqhathanisa nokunye osekukekwenzeka ngaphambilini, kwazise kubikwe njengokwehla okukhulukazi osekuke kwenzeka kuleli. Kusuka ngonyaka wempi yesibili yomhlaba okungunyaka we-1946. Lokhu kwehla ngamaphesenti ayisikhombisa, kwenzeke esigabeni sesine sonyaka odlule, 2020.

Nxa sibheka izimboni ezithintekile zimbili kuphela. Eziyisishiyagalombili kwezilishumi, zikwazile ukutshengisa ukukhula kesigabeni sesine sonyaka. Kulezi ezithe zakwazi ukukhula, ezokukhiqiza ukudla, iziphuzo kanjalo nokwakhiwa kwezimoto. Ezokuthengiselana okubala izitolo ezidayisa imikhiqizo, ukudayiswa kwezimoto, ukudla kanye namahhotela okuthe ngenxa yokwehliselwa ezingeni lesithathu kuya kwelokuqala, kwamakuqala kubakhona ukusetshenziswa kwezindayo zokuphumula, okuthe kwaveza ithemba kulezizimboni. Ezezimayini nezokubolekiswa kwezimali okubandakanya amabhange nezinye yizona ezikhombise ukungakhuli, lokhu okugcine kuletha ukuntengantenga komnotho wakuleli. Kuzokhumbuleka ukuthi yize umnotho wakuleli usesigabeni sokuba ngumnotho osuhambisana namazwe aziwa njengasethuthukile kwezinye izinxenye, kepha usancikile kakhulu kwezezimbiwa. Kanti futhi leli laziwa kakhulu futhi njengelinengqalasizinda enhle kakhulu esezingeni lamazwe ahamba phambili emhlabeni kwezamabhange. Umnotho wezamabhange-ke nezezimali jikelele yiwonamgogodla wezomnotho wakuleli, okuthi nxa ushayekile kuthinteke cishe yonke into. 

Okuphinde kwaletha ithemba, umnotho wezolimo oselokhu njalo utshengisa ukukhula nangaphansi kwesimo sokhuvethe. Kuzokhumbuleka ukuthi selokhu kwaqalwa ukubikwa ngokhuvethe kusuka ngale nyanga kunyaka ofile. Yiyo kuphela le mboni eyatshengisa ukukhula ngaphansi kwalesi simo esibucayi. Le ngxenye yomnotho ikhule ngama-13.1%. Lokhu kuyisibalo esihle kakhulu futhi esibe nomthelela omuhle ekutheni umnotho ungaziki. 

Uma singabheka ezinye zezigaba zezomnotho ezehlile singabala lezi ezilandelayo.

  Ezokwakha zehle ngama-20.3%

See Also

  Ezokuthutha okubandakanya amabhasi namabhanoyi kwehle kakhulu okanti yiyona mboni lena ebilethela leli abavakashi abaningi bamazwe aphesheya, ezwenikazi i-Afrika kanye nabantu bangaphakathi abasebenzisa amathuba ukuvakashela izindawo zakuleli.

  Ukwehla kwezikaloliwe nakho konke okubandakanya ezokuthutha nakho kube nomthelela omubi kakhulu emnothweni jikelele.

  Besekuthi yize ezokukhiqiza zitshengise ukukhula ngezinye iziqubu zonyaka, kepha nxa uthatha umqukuthu womkhizo wonyaka wonkana, uyathola ukuthi zehlile nazo kakhulu cishe ngama-11.6%.

Scroll To Top