Now Reading
I-EFF
Dark Light

I-EFF

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-Economic Freedom Fighters (EFF) esethulwe mhla zingama-10 kuNhlolanja wezi-2024.

Izibonelelo nenqubomgomo yenhlalo

 • Ukuphinda kabili zonke izibonelelo.
 • Impesheni yabadala ibe yizi-R4,180 ngenyanga; omakadebona bezempi kube yizi-R4,220; eyabakhubazekile kube yizi-R4,180; abanakekeli kube yizi-R4,180; ingane enikezwe umzali kube yizi-R2,260; yisibonelelo esisizayo i-R1,020.
 • Isikhongeli asiqaguli ingeniso mali elinqala kodwa sethula isulamlomo eliyizi-R5,000 ngenyanga kwaba neziqu zemfundo.

Ukuguquguquka kwesimokade sezulu kanye nendawo

 • I-EFF ayihambisani nokususwa kwezizinda zokuphehla ugesi, zamalahle noma nemigomo yokunciphisa isikhutha.
 • Ihambisana nokusetshenziswa kabusha kwemfucuza yendawo, inqubomgomo enhle yokugcwalisa izindawo ngemfucuza, futhi izolokhu yengeza kancane kancane intela yesikhutha.

Ubugebengu nenkohlakalo 

 • Ngowezi-2027 kube sekuqeqeshwe kabusha amaphoyisa futhi kwaqashwa ayizi-100,000 ngaphezulu.
 • Iphoyisa elitholakale linecala lobugebengu obukhulu lithole isigwebo seminyaka engengaphansi kwengama-25.
 • Ukuvikelwa kwezingede.
 • Izinkantolo zobulungiswa kwezomnotho zalabo abahlukunyezwa futhi baxhashazwe yizinkampani ngokungemthetho.
 • Ukuxolela zonke izishabasheki ze-Fees Must Fall nezezepolitiki.
 • UHulumeni ongenankohlakalo.

Umnotho

 • Ukukhuluma kwesikhongeli se-EFF kuqukethwe emshweni othi: “Umnotho eNingizimu Afrika uyaqhubeka namhlanje nokuba sezandleni futhi ulawulwe yidlanzana labelungu abayizifikanamthwalo”.
 • Okusemqoka ukuguqula izimayini, amabhange nezinye izingxenye ezibalulekile kube okomuntu wonke ngaphandle kwesinxephezelo.
 • Ukungakhokhisi intela ezinkampanini ezakha imisebenzi engaphezu kwezi-2,000 kuzo zonke izindawo ezikhathekile ezibekelwe ezomnotho ezingama-30 nakuyo yonke iNorthern Cape. 
 • Ukwehlisa nokuhlelemba izindleko zedatha.
 • Ukusungula izinkampani zombuso ezingxenyeni ezibalulekile.
 • Ukusungula isikhwama somcebo wezwe, ngokusebenzisa imali yabatshalizimali bangaphandle.

Imfundo

 • Imfundo yamahhala engenabukoloni.
 • Ukubeka eqhulwini izindlela zomdabu zokufunda nokufundisa.
 • Ukugxila ekufundeni ngezindlela zobuchwepheshe .
 • Ukuqeda ukuhlolwa ngokwe-IEB.
 • Imifundaze eyizi-10,000 ngonyaka yamanyuvesi omhlaba aphambili.
 • Onke amanyuvesi abe esefundisa isiShwahili ngowezi-2027.
 • Isibonelelo sesigidi samarandi (R1 000 000) kuwo wonke umfundi woHlanga owenza iPhD.

Umunxa wezezimali

 • IBhangengodla kube elombuso.
 • Kusungulwe amabhange alawulwa umbuso kubandakanya ibhange lombuso lapho zonke izibonelelo nezimpesheni kuzokhokhwa khona.
 • Ukufaka ejele zonke iZikhulu Eziphezulu zamabhange eziqagulwe yiKhomoshini Yokuncintisana ezibambe iqhaza ekulumbeni inani lerandi.
 • Ukusungula inkampani yomshwalense elawulwa ngumbuso ezosetshenziswa izisebenzi zikaHulumeni.
 • Izikhwama zezimpesheni okungesizo ezombuso ama-80% azo alawulwe izinkampani zaboHlanga.

Ukudla

 • Ukuqinisekisa ukuthi ukudla kukhiqizwa ezweni aluthekelwa emazweni.

Ukubusa

 • Ukuqeda izifundazwe bese kuqiniswa koHulumeni Bendawo.
 • Ukunciphisa amandla kaMengameli bese kwandiswa awePhalamende.
 • Ukwakha kabusha imigwaqo nokuvuselela amabhuloho, ukuqeda imigodi emigwaqweni ngowezi-2028.
 • Ukwengeza ngezizinda zokuhlanza amanzi ezimbili esifundazweni ngasinye.
 • Ukuqeda izindlu zangasese zemigodi futhi kuthuthukiswe ingqalasizinda yezemfundo.

Inqubomgomo yezamazwe 

 • Ukugxila e-Afrika ngokutshala imali minyaka yonke eyizigidigidi ezili-R187 ukukhulusa umnotho we-Afrika.
 • Ukuqalaza emazweni aphila ngokwesosheyalizimu kubandakanya iVenezuela neCuba.

Ezempilo

See Also

 • Unakekelo lwezemimpilo kuwo wonke umuntu olumahhala.
 • Sonke isifunda sibe nesibhedlela esisodwa esikhethekile.

Izindlu

 • Ukuhlinzeka izindlu ezivulekile zeqophelo eliphezulu kuwo wonke umuntu.
 • Ukulawula irenti.
 • Ukuvimbela amabhange ukuba adle izindlu uma sekukhokhwe ama-50% nangaphezulu esikweletu.

Imisebenzi

 • Inkokhelo encane eyizi-R6,000 ngenyanga ibe ngaphezulu encane eminxeni ethile ebalulwayo.
 • Umnotho okhiqizwa usuku lonke kube nohlelo lwamashifti amathathu.

Umhlaba

 • Umhlaba ubuyiswe ngaphandle kwesinxephezelo.
 • Wonke umhlaba kube ngowombuso.
 • Kungabi bikho umhlaba wabantu bokufika.
 • Kudluliselwe ama-50% omhlaba kwaboHlanga ingakapheli iminyaka emihlanu.

Amandla

 • Ukulungisa izimoto ezizindeni eziphehla ugesi.
 • Ukuyekisa ukususa iziphehlimandla zamalahle.
 • Ukugxila ekubambeni isikhutha, amalahle angenabungozi kanye namandla enuzi, njengoba kwenzeka eRussia.
 • Ukukhuthaza ukubhekwa kwegesi eqhuma edwaleni.
 • Ukutshela u-Eskom ukuba wakhe uphiko lokukhiqiza amandla kagesi ngemithombo engashi.
 • Imizi entulayo ithole ugesi wamahhala ongama-200kW ngenyanga.

Ezezifiki

 • Bonke abangena ezweni ukuba babhaliswe eMnyangweni Wezasekhaya.
 • Ngale kwalokho kube nokuvuleleka kokuhamba kuyo yonke i-Afrika.

Ukusizakala komphakathi

 • Ukugxila ekutholeni izinsizakala ngaphakathi kuHulumeni.
 • Ukusebenzisa ngokufanelekile izibonelelo ezinikezwa omasipala.
Scroll To Top