Now Reading
I-BOSA
Dark Light

I-BOSA

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-BOSA esethulwe mhla zingama-28 kuMasingana wezi-2024.

Ezemfundo

Ukuyeka imaki lokuphasa elingama-30%: UMbiko Wokuhlola woMnyango Wezemfundo Eyisisekelo ukhombisa ukuthi abafundi bakamatikuletsheni abaningi abafunda izifundo ezisemqoka njenge-Maths ne-Physical Science, baziphasa ngaphansi kwama-50%. Akumangazi ukuthi sintula onjiniyela nososayensi njengoba sihluleka ukuhlomisa abantu abaningi ukuba bahlangabezane nezidingo zemakethe. Ukulindela okuncane kwenza ukuba kungabi bikho ukuzuza okuphezulu.

Ukuba nohlaka lokufaka izikhalo ngezemfundo oluzimele: Uhlaka lwezikhalo kwezemfundo oluzimele luzokwenza ukuba uHulumeni aphendule ngokusebenza kwakhe. Sikubiza ngokuthi uMhloli Jikelele Wezemfundo, ihhovisi elingekho ngaphansi koMnyango elingakwazi ukwahlulela onke amazinga ezikole, ukugqagqamuka kothisha kanye nezikhalo. Leli hhovisi lizosebenza ngokufana neHhovisi Lomvikeli Womphakathi. ENetherlands, banehhovisi abalibiza ngokuthi yi-Dutch Inspectorate of Education futhi liyingxenye esemqoka yempumelelo kwezemfundo. Ihhovisi elinjengalelo lapha eNingizimu Afrika futhi libika ngqo ePhalamende lingasisiza ukubhekana nezindaba zenkohlakalo nokulawula izingabunjalo lemfundo. Lokhu kuzovimbela ukusaphaza izimali nguMnyango Wezemfundo Eyisisekelo.

Ukunyusa amaholo othisha nokuqeda amandla ezinunyana: Inani labafundi kuthisha linomthelela obalulekile lezingabunjalo lokufunda. Ngaphezu kwengxenye yabafundi bamabanga aphansi uthisha unabafundi abangaphezu kwabangama-40, amakilasi anabafundi abaphezu kwama-50 kungama-15%. Ngokwesazi somnotho wezemfundo uMartin Gustafsson lokhu kubeka iNingizimu Afrika esimweni esibi esedlula esamazwe afana neChile, i-Indonesia, iMorocco ne-Iran. UHlaka Lokuthuthukisa Likazwelonke (NDP) lufuna kwengezwe ngothisha abayizi-160,000, njengoba kunokuntuleka kothisha bezifundo zeSTEM.

Ukugxila okuyiqhingasu ezikoleni: IBOSA ihlongoza ukuphinda kabili isibalo sothisha bezibalo nesiNgisi ezikoleni zamabanga aphansi. Osonhlalahle kufanele bahlonyiswe ngokukwazi ukusebenza kabanzi nezinkulisa ukuze bahlonze izithiyo zasemakhaya ezikhubaza ukufunda. Izinkulisa kufanele zibe yindawo evundile yokukhuthaza ukuzisungulela nokufunda.

Ukwakha umbuso onamandla okwakha imisebenzi

 1. USomlomo wePhalamende ozimele.
 2. Ukuncishiswa kweKhabhinethi.
 3. Ukuqedwa kwamasekela ongqongqoshe.
 4. Ukwandisa inani lamalungu eKhabhinethi angekho ePhalamende.
 5. Isivumelwano sazo zonke izisebenzi zomphakathi kuhambisane namakhono nokwazi umsebenzi ngokwezikhundla.
 6. Ukubuyekeza ukusebenza zinyanga zonke kuzo zonke izisebenzi eminyangweni esemqoka.
 7. Ukwakhiwa kabusha iKhomishini Yezinsizakalo Zomphakathi (PSC) ukuba ibe nemihlahlandlela eqinile yokuqoka, kucace okudingwa umsebenzi kubuye kunanyathelwe kukho.
 8. Umqaphi wezokusebenza ngemfanelo ukuba alawule ukuziphatha kwamalungu eKhabhinethi.
 9. Ukuqapha indlelakuphila yabasezikhundleni eziphezulu eminyangweni kaHulumeni. Lokhu kufanele kube ngocutshungulwayo kubhekwe ama-akhawunti asebhange, ukukhokhwa kwezikweletu, ukukhokhela izikole, imali yamathrasti nazo zonke izimali ezidlula ezandleni zosopolitiki.

Ukubeka umbutho wamaphoyisa ezingeni lobungoti

 • Ukwakha kabusha umbutho wamaphoyisa (SAPS) ngokuthi uphendule: ISAPS mayibe sezingeni lobungoti ngokuthuthukisa ubuholi nokususwa kwabanenkohlakalo nabangasebenzi ngogculisayo.
 • Sizohlomisa ngolwazi i-Independent Police Investigative Directorate (IPID) ukuze izisebenzi ziziphendulele..
 • Ukwakha amandla eSAPS ezingeni lepholisteshi: Sizofuna, siqeqeshe amaphoyisa amasha ayizi-120,000 ukwandisa ukubonakala kwamaphoyisa nokunyusa izinsizakalo ezikhethekile zokusesha ezingeni lepholisteshi. Lokhu kuzo phendulela cishe ngama-10% ukwehla kwesibalo samaphoyisa phakathi kowezi -2012 nowezi-2023 futhi kuqiniswe ukusizakala okugxiliswe emphakathini, okuzoholela ukuthi iphoyisa ngalinye libhekane nezakhamuzi ezingama-238 kusuka ekubhekaneni nezakhamuzi ezingama-453 iphoyisa ngalinye.
 • Ukusetshenziswa kombutho wamaphoyisa ngokufanelekile nangokulindelekile ukulandelela nokuvikela, Sizokwenza isiqiniseko sokuthi izinsiza namathuluzi njengezimoto zamaphoyisa, nokuphathelene nezokudlengulwa kuthola izimali ezanele, kutholakale futhi kugcinwe kusesimweni sokusebenza ukuze amapholisteshi asebenze ngokuyikho.
 • Imibutho emincane kufanele ibeke eqhulwini ukwethemba nokusebenzisana nemiphakathi, ukhwakha amandla kwababambe iqhaza abaseduze. Ukwandisa amandla abo, sizobuka ukubambisana okulawulwayo nabaqaphi abazimele. Lokhu kubambisana okulunjanisiwe kuzoletha ukuphepha okuhlanganisekile.
 • Uqeqesho olubumbene olungachemile, olungenabuhlanga yilona oluzosebenza kubandakanya nabaqaphi abazimele. Ngaphezu kwalokho sizoba noqeqesho olukhethekile olubandakanya amaphoyisa nezikhulu zomthetho ukuze kubhekwane nodlame lobulili nokuhlinzeka izinszakalo zabasindile.

Ukwenza kabusha uhlelo lokuqondisa ezobugebengu

See Also

 • Sizoba nobudlelwano namalebhu azimele ukuze kube nezinsizakalo zocwaningo oluzokwenza ukuthi izinhlaka zomthetho zisebenze kangcono futhi zilumbanise imininingo esizindenimininingo sokucwaningiwe sikagesi.
 • Sizovumela ukuthi amadokhethi agcinwe ngokwedijithali afakwe kumaseva kazwelonke ukuqinisekisa ukuba sobala nokufinyeleleka kuwo kalula.
 • Sizothola uhlelo lobulungiswa oluvulekile futhi oluphindeke ngaphezu kokubili kwesabelomali seNPA sifinyelele ezigidigidini ezili-R10.
 • Sizokwakha uPhiko Oluphenya Ngobugebengu Lukazwelonke. Luzoba nabaphenyi nabashushisi abafundile, umbutho uzophenya futhi ushushise izigebengu ezinkulu ezili-100 nezinhlangano zezigebengu. Uhlu lwabo luzoba yisifundo emphakathini emgomeni wethu ongamelani namanyala.

Ukubhekana nezithiyo ezivimbela ukwenyuka kwenkokhelo

 • Ukuqinisekisa ukuthi imfundo eyisisekelo ihambisana nezinga, izinkomba zokufunda nokubala zihambisana nezamazwe omhlaba. (Bheka inqubomgomo yethu yezemfundo).
 • Ukuhlinzeka izinsizakalo ezethembakele ezinqala, kubandakanya izinsizakalo zomasipala nezempilo yomphakathi.
 • Ukuqinisekisa ukuthi imiphakathi iphephile futhi ivikelekile. (Funda inqubomgomo yethu yokuphepha nokivikeleka).
 • Ukubambisana nama-NGO, izinkampani ezizimele nezinhlangano zezenkolo ukwakha ukungenelela okwanele ukusiza abahlwempu abangakwazi ukuzitholela ukudla.
 • Ukubambisana namaNGO, izinkampani ezizimele nezinhlangano zezenkolo ukwakha ukungenelela okwanele ukubhekana nabangenamakhaya nezindlu ezinganele kulabo abangakwazi ukuzihlinzeka ngamakhaya ngokwabo.

Ukukhuthaza imisebenzi emiphakathini ephundlwe amalungelo

 • Ingqalasizinda yemigwaqo eyanele ngokuba nohlelo oluqokothayo lwemisebenzi yemiphakathi.
 • Ukuqinisekisa ezokuthutha imiphakathi eziphephile nezivikelekile.
 • Ukwakha ama-Township Special Economic Zones (TSEZs).
 • Ukugcizelela intuthuko nokuhlukanisa izimboni ezindaweni zasemakhaya ngokuhlomulisa ngokwezentela.
 • Ukuphenya ngokungahambi kahle, nezithiyo zezakhiwo ezithintibeza ukukhula kwebhizinisi nezimboni emakhaya nokubhekana nalezi zingqinamba ngokwenza indawo ibengcono.
 • Ukusebenzisana nezimboni ezizimele ukwakha uqeqesho lwamabhizinisi nezinhlelo zokwalulekwa kubaqambimisebenzi abantulayo.
 • Ukuhlizeka imali ezotshalwa emisebenzini edinga uxhaso ukuze ikhule futhi yakhe imisebenzi.
 • Ukugqugquzela izibono ezizimele ukuba zeseke amabhizinisi asemalokishini ngochungemnotho wazo.
 • Ukukhulisa izikhungo zokuqeqesha ezindaweni ezinokuthuthukisa umnotho.
 • Ukuqinisekisa ukuthi izikhungo zokuqeqesha zisezingeni lamazwe.

Ukulwa nenhlekelele kagesi

IBOSA ihlela ukuphasisa umthetho ozovuselela lonke uhlelo lwamandla ngokubuyela ezimpandeni oluqinisekisa ukuthi ubudlelwano phakathi kwemakethe nabasebenzisi bawo kuyahlomula ekuthathweni kwezinqumo. Esikhathini esifushane nesiphakathi uhlelo lweBOSA luzosetshenziswa:

 • Ukubhekana nomnothokagesi: Uma izifundo seziqondwa kule ndlelakwenza, izosetshenziswa ukuvukuza nokwenza isimanje uhlelo lwamandla lwezwe.
 • IBOSA ihlose ukuthola ukuvikeleka nokwethembeka, ukuba sobala kwezimakethe, ukukhoneka, kanye nengqalasizinda nesimondawo okusimemeyo ohlelweni lwamandla eNingizimu Afrika. Sisokwenza lokhu ngokuqinisekisa ukuthi abasezimakethe kubalwa noMnyango Wezimbiwa Namandla, abasebenzi, abahwebi nezinhlaka ezilawulayo (njengeNERSA, iNNR nePetroleum Agency SA) bayaphendula kubasebenzisi bakagesi ngokukhuthaza abakukhethayo nasezimakethe zamandla ezizibandakanyayo. Inqubomgomo izoqinisekisa ukusebenza nokuba sobala kwezinqubo zomthetho ezilawula imboni ukuqeda ukuzihlangana ngobubi nenkohlakalo.
Scroll To Top