Now Reading
I-GOOD
Dark Light

I-GOOD

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-Good Party (Good) esethulwe mhla zingama-16 kuNdasa wezi-2024.

Imali engenayo eyisisekelo, izibonelelo kanye nenqubomgomo yezenhlalakahle

 • Imali eyisibonelelo sikaHulumeni engama-R999 ngenyanga, yabantu abaphila ngaphansi kwezingabubha. Le mali ingaxhaswa ngokusebenzisa ukusebenza kahle, ukuhlela kabusha uHulumeni, ukwenza umsebenzi womphakathi ngobungcweti, kanye nezinguquko ezithile zentela.
 • Isibonelelo sempesheni yabadala kufanele sisebenze njengesikhwama sempesheni, esinezikhwama ezitshalwe ku-Universal Pension Fund.

Ubugebengu nenkohlakalo

 • Kugxilwa ekunqandeni ubugebengu.
 • Umkhankaso othi “Ungathuli, khuluma” wodlame olusekelwe ebulilini, ukukhuthaza nokweseka ukubika.
 • Ukuqeda inkohlakalo kuyisidingo sobuholi obunesimilo. Igxile ekutholeni nasekuvimbeleni inkohlakalo, ngoba kaningi, itholakala ngemuva kokwenziwa.
 • Iphakamisa amathimba ezinhlaka eziningi zokulwa nenkohlakalo.
 • Isekela ithimba elisebenza ngokusobala lokuthengwa kwempahla yedijithali.
 • Khuthaza izingede, futhi uxhase kangcono uphiko lwezokushushisa lukaZwelonke kanye noPhiko Olukhethekile Oluphenyayo.

Umnotho

 • Izinhlelo zemisebenzi yomphakathi: ukuhlanza usebe lwemifula, amabhishi, amapaki kanye nezinye izindawo zokungcebeleka. Ukuhlanza imigwaqo, izindawo zokuhamba ngezinyawo, imisele yamanzi nemigudu yamanzi. Ukuthuthukisa nokusimamisa izindawo zokuhamba.
 • Izinqubomgomo zokukhulisa umnotho ezibandakanyayo ukuze zakhe izindlela zokuphuma ebuphofini.
 • Ukwehlisa ukungalingani kwemali engenayo phakathi kwesikhulu senkampani nomsebenzi.
 • Ukuqeda igebe lomholo lobulili, lapho abesifazane behola ngaphansi kwama-23% kuya ema-35% kunabesilisa ngomsebenzi ofanayo, ngokusho kwe-World Economic Forum.
 • Kuzotshalwa imali kwezokuvakasha, ezokukhiqiza, i-ICT nengqalasizinda.

Ezemfundo

 • Kuzotshalwa imali emfundweni yezingane.
 • Kuzoqedwa ngokuphelele kwezindlu zangasese zomgodi ezikoleni.
 • Izinsiza zezenhlalakahle ezengeziwe ezikoleni zabafundi nothisha.
 • Ukuqeqeshwa okwengeziwe kwamakhono emisebenzi yezandla.

Ukudla

 • Ukuvikeleka kokudla kuyinjongo ebalulekile yesiphakamiso semali engenayo eyisisekelo jikelele, esibalwa ngokususelwa kumugqa wobumpofu bokudla ngemva kwenqubomgomo yokuhlinzeka.

Ezokubusa

See Also

 • Kuzocabangwa kabusha indima nobukhulu bukahulumeni kazwelonke nowezifundazwe.
 • Abaholi bezombangazwe akufanele babe negunya noma nethonya ekuqasheni izisebenzi zikahulumeni.
 • Ukwenyuka kwemisebenzi yomphakathi ebekwe eceleni kubantu abaphila nokukhubazeka.

Izindlu

 • Ukwandiswa ukuhlinzekwa kwezindlu zomphakathi ezixhumene nengqalasizinda ebalulekile nezinsiza ezisezingeni (ugesi, amanzi, ukuthuthwa kwendle, njll.).
 • Ukuthola amatayitela: ukudlulisela isitokwe esiqashisayo kubaqashi besikhathi eside; ukwenza ngokujwayelekile izimakethe ezingakahleleki ekudlulisweni kwetayitela emakethe yezindlu zomxhaso.
 • Kuzokwenziwa imijondolo yasemadolobheni ibe ngokusemthethweni.
 • Izindlu zesikhashana zabantu abangenamakhaya.

Imisebenzi

 • Kuzotshalwa izimali kwingqalasizinda yomphakathi (ugesi, ezokuthutha, amanzi, izindlu, ukuxhumana ngedijithali) kuyisisekelo sokukhula komnotho wangempela okuholela ekwandeni kwemisebenzi.
 • Imisebenzi nokuhlinzeka ngosizo lwezimali kumabhizinisi amancane, kanye nokutshala imali eyengeziwe ezinhlelweni zokuqashwa komphakathi.

Umhlaba

 • Ukugxila kubulungiswa bemihlaba emadolobheni.
 • Umhlaba omningi oseduze nezindlu zomxhaso nezithengekayo eduze namathuba emisebenzi emadolobheni, noma ukusondeza imisebenzi kubantu.
 • Ukukhululwa komhlaba womphakathi ukuze kubuyekezwe umhlaba, ukufukulwa kwabamnyama, ukuqeda ububha nokudalwa kwamathuba emisebenzi.
 • Ukubuyiselwa okufanele kwabahlukunyezwa wubandlululo ngokusebenzisa umhlaba noma isinxephezelo semali.

Ugesi

 • Kuzosekelwa ngamandla amandla avuselelekayo njengendlela yokuqeda ukucisha kukagesi njengoba “i-Green Energy iwuhlobo olushibhile nolusebenza ngempumelelo kakhulu lokukhiqiza amandla”.
 • Uguquko olusheshayo kumandla avuselelekayo ngaphakathi kwemboni ezimele.
 • Kuzosekelwa inguquko efanele yabasebenzi basembonini yamalahle kanye nemiphakathi eseduze.
Scroll To Top