Now Reading
I-ASA
Dark Light

I-ASA

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-Actiona SA (ASA) esethulwe mhla zingama-23 kuNdasa wezi-2024.

Iholo eliyisisekelo, izibonelelo nenqubomgomo yezenhlalo

 • Iholo eliyisisekelo lanyanga zonke lizonikezwa kumuntu omdala obhalisile waseNingizimu Afrika futhi ohleli ngokugcwele. UHulumeni uzokhokha ama-R790 ngonyaka wokuqala, i-R1,101 ngonyaka wesibili, kube i-R1,622 ngonyaka wesithathu, kuhambisana nezibalo zowezi-2023 zamazingabubha aphansi, aphakathi naphezulu, futhi ikhuphuke ngokwezingakwehla kwamandla emali. 
 • Lokhu kulindeleke ukuthi kukwazi ukukhulisa imali yezwe ngamaphuzu amabili amaphesenti ngonyaka.
 • Iqembu lifuna ukuqeda ‘ukuthembela okubanzi’ ezibonelelweni.

Ubugebengu nenkohlakalo

 • Amaphoyisa amaningi futhi abe maningi ebonakala; amarizevu amaningi akhokhelwayo futhi aphathwe kangcono.
 • Bube lula ubunikazi bezibhamu ngokusemthethweni, futhi kube nzima ukuba nesibhamu esingekho emthethweni. 
 • Udilikajele usho ukuthi impilo yonke; iziboshwa ezingadonsi udilikajele zicijwe kabusha ngamakhono futhi zihlonyiswe ngokuhlala nomphakathi.
 • Ukukhulisa amandla ezinkantolo; ukuqinisa amandla ezinkantolo zezimantshi; nezinkantolo ezikhethekile. 
 • Inkohlakalo ephezulu kube wubugebengu obuqondiswe emphakathini; kubuyekezwe inkohlakalo; kwakhiwe isakhiwo esimelene nenkohlakalo ngokweSahluko 9.
 • Kwandiswe kakhulu isikhwama se-National Prosecuting Authority. 
 • Kuqashelwe kakhulu ukusetshenziswa kwezidakamizwa budedengu. 

Umnotho

 • Imali yamathuba emisebenzi eyizigidigidi ezingama-R55,7, yenyuke njalo ngonyaka ngama-5% entela yezinkampani eminyakeni engama-30. 
 • Amabhizinisi angazuza ngokwentela ngokuqeda umthetho weB-BBEE, iqembu eliyibala njengezindleko zokuhambisana ezingama-4% kuya kwangama-6% yemali engena njalo ngonyaka. 
 • Le mali ingatshalwa kuso iSikhwama Samathuba Emisebenzi ukusiza abaMnyama, amaKhaladi, amaNdiya nabasempumalanga abangabaseNingizimu Afrika abalokhu bekhishwe inyumbazana (okusho ukuthi kuzoba nohlolo lokufaneleka). 
 • Ibhodi lizolawula ngokuzimela isikhwama futhi libambe izimali yezinhlaka ezifana neNational Youth Development Agency, iNEF neSETA.
 • Izabelo zizoba ama-10% kwemfundo ephakeme, ama-30% ukuxhasa abasungulimsebenzi, ama-35% kwengqalasizinda, nama-25% okuqhubeza utshalomali. 

Imfundo

 • Ukwandisa isisekelo sokutholakala kwemfundo yodado. 
 • Akukho ngane okufanele ihambe isikhathi esingaphezu kwehora iya esikoleni. 
 • Makube nguMnyango Wezemfundo owodwa (kumanje mithathu). 
 • Kugxilwe kwezokubala. 
 • Akuthi kufika owezi-2035, ama-90% abafundi abe esekwazi ukufunda aqonde lokho akufundayo eneminyaka elishumi.
 • Ngaphezu kwalokho, kwethulwe umkhakha wemfundo evusa amakhono emveni kweBanga 10, kuhambisana nomkhakha ojwayelekile wokufunda.

Ukudla

 • Isiqinisekiso sokutholakala kokudla kuyinhlosongqangi yokuba neholo eliyisisekelo kuwo wonke umuntu, okubalwe ngokubheka izingabubha ngokwenqubomgomo yokunikezela. 

Ezokubusa

 • Ukunciphisa iKhabhinethi ibe neminyango engama-20, ukususa bonke osekelangqongqoshe, ukunciphisa imihlomulo. Ukusimamisa uhlaka lwemiholo yezisebenzi zomphakathi olungama-10% lwemali yezwe. IKhabhinethi kumanje inamalungu angama-32 futhi kunosekelangqongqoshe abangama-38. 
 • Ukuqeda ukuqashwa ngokwamaqembu.
 • Ukwenza uHulumeni ubeyisimanje ngokusebenzisa ithekhnoloji ube yi–e-government.
 • Ukusabalalisa ukuhlinzeka izinsizakalo. 

Inqubomgomo yamazwe

 • I-Action SA ithi ushalomali ngqo luyadingeka ukukhulisa umnotho. Inqubomgomo yamazwe ilawulwa yisidingo sokuheha ushalomali. 

Impilo

 • Ukulungisa uhlelo lwezokwelapha lomphakathi ngokuqeda inkohlakalo nokuthuthukisa ukuphatha ukunciphisa izindleko zokulawula zifinyelele kuma-10% esabelomali sesisonke.
 • Ukufaka imali ekwelapheni okunqala. 
 • Ukwenza uhlelo losizokwelashwa lutholakale kalula, kwandiswe imihlomulo futhi kuthuthukiswe ukuqashelwa kokubisa ngokweqile.
 • Ukuqasha odokotela, ababhalisi, abelaphi nongcweti kwelapha. 

Izindlu

See Also

 • Ukubuyisa izakhiwo ezahlwithwa nezishiyiwe ukuba zithuthukiswe abazimele njengezindawo zokuhlala ezixubile kanye nezokuhweba osomabhizinisi abancane.
 • Kugxilwe ezindlini zomphakathi emadolobheni, kube seduze namathuba emisebenzi.

Imisebenzi

 • Ukungakhokhisi kuzizindalwebu zemfundo nasekufakeni izicelo zomsebenzi entsheni. 
 • Ukuzinikela emisebenzini yesizwe kwentsha yaseNingizimu Afrika kusukela eminyakeni eli-18. 
 • Ukuxegisa imithetho yezisebenzi ukuze kube lula ukuxosha izisebenzi ezingawenzi umsebenzi.
 • Ukuxegisa imithetho yamaholo amancane ikakhulukazi kulabo abaqalayo ukusebenza – lokhu kuhambisane nezingabubha eliphezulu.
 • Izinguquko zomnotho ezibalwa ngokuthi kugqugquzela kangakanani ukuqasha okubhekwe ukuba kufinyele emisebenzini eyizigidi ezi-4,8 ngowezi-2029.

Umhlaba

 • Ukudlulisela umhlaba okungalinywa kuwo kubalimi abasafufusa ukuba bawuqashe ngokwesikhathi eside, benethuba lokuwuthenga emveni kweminyaka emihlanu uma kusebenzeka ngempumelelo.

Ukunqamuka kukagesi

 • Ukwandisa umkhiqizo wamandla ngabazimele futhi ube nemakethe yamandla evulelekile. 
 • Ukwethula amagridi amancane, asebenzisa amandla endawo. 
 • Ukuxhasa ukufakelwa kwezixwexwe zamandla elanga kanye nokukwazi ukuthola izixwexwe ezihlala ophahleni namagiza asebenzisa amandla elanga.
 • Ukusuka kancane kancane ohlelweni lokuphehla ngamalahle kuyiwe engqalasizindeni esebenzisa amandla emithombo engashi.

Ezezifiki

 • Isikhongeli se-Action SA sinendlelakwenza ephusile kakhulu ngabokufika kunalokhu okuvusa uhlevane kwangaphambilini.
 • Asicwasi, sifuna kube lula ukungena eNingizimu Afrika ngokusemthethweni, futhi kube nzima ukungena uma kungekho emthethweni.
 • Sihlose ukuthuthukisa ukuthi kube lula ukungena kwalabo abanamakhono anqabile kuleli adingwa wumnotho waseNingizimu Afrika – osonhlalakahle, othisha kanye nezisebenzi zezempilo. 
 • Isikhongeli sithi: “Sifuna abantu bomhlaba beze eNingizimu Afrika, kodwa bakwenze lokho belandela imithetho yethu.”
 • Ukulekelela nokuqinisa uMkhandlu Olawula Imingcele okhona bese siqeda uMnyango Wezasekhaya.
 • Ukwenza izincwadimvume zokusebenza zibe kalula. 
 • Ukuthuthukisa ukuhambisa abokufika abatholakala benamacala abawenze eNingizimu Afrika, noma kwabantu abaseNingizimu Afrika ngokungemthetho.

UMshwalense Wezempilo Kuzwelonke (NHI)

 • I-Action SA ayivumelani nokuphasiswa koMthethosivivinywa woMshwalense Wezepilo Kuzwelonke uma usenje. 
Scroll To Top