Now Reading
I-ACDP
Dark Light

I-ACDP

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-African Christian Democratic Party (ACDP) esethulwe mhla zingama-22 kuMbasa wezi-2024.

Ukwakha imisebenzi nokuqeda ububha

 • Ukwakha isimondawo ngokuthuthukisa ingqalasizinda, izinsizakalo zomphakathi eziphezulu, imfundo yezinga nokuqeqeshelwa amakhono okuhambisana nokwenzeka emhlabeni jikelele kanye nobuchwepheshe;
 • Ukugxila olwazini lwezwe oluphakeme kubandakanya izimayini neminye imithombo yemvelo ngokuhluza izimbiwa, iminxa yezezimali namabhizinisi, okuhambisana nakho kuya ezimakethe ezithuthuka ngokushesha ze-Afrika, amanyuvesi eqophelo eliphezulu, umunxa okhiqiza okwezolimo, ezokuvakasha ezikhulayo, kanye nezokukhiqiza nezokwakha;
 • Ukulekela amabhizinisi amancane kuqiniswe isiko lokusungula ngokuthwasisa nangokuxhasa ngezimali zokuqala umsebenzi, ukuthukisa amakhono nokuqeqsha;
 • Ukuxhumanisa izidingo zebhizinisi nezemfundo, ukuqinisekisa ukuthi intsha inamakhono afanelekile ngokuxhasa imfundo yeziqu neyamadiploma okudingekayo;
 • Ukwandisa i-Employment Tax Incentive kwabamabhizinisi ukuze baqashe abantu abaningi, ikakhulukazi intsha;
 • Ukuqinisekisa ukuthi kube lula ukuqala ibhizinisi ngokususa imigoqo enganasidingo; nokuba nezikhungo zokubhalisa amabhizinisi athengisa konke;
 • Ukususa ukungaqinisekiseki kwemigomo njengalowo ophathelene nomhlaba owenza abatshalizimali bamazwe babe manqikanqika;
 • Ukuqeda ukuqasha ngokobuqembu nemigomo ehambelana nobuzwe osewenze kwanyuka amanani futhi nosekudale umnotho “wosomathenda”;
 • Ukuqinisekisa ukuthi kunobulungiswa nokulingana ekufinyeleleni ezimakethe kosomabhizinisi bendawo abancintisana nosomabhizinisi bangaphandle abanda imihla namalanga.

Kuzohlala kukhanya

 • Akusetshenziswe kakhulu izinto zokusebenza zokuqala ukubhekelela ukusimama kwemisebenzi eziphehlamandleni kagesi;
 • Akuqashwe abantu abakwaziyo futhi abanolwazi lapho kudingeka khona kubuye kuqashwe onjiniyela nongoti bobuchwepheshe asebethathe umhlaphansi;
 • Akunga khokhiswa umunxa wezamandla izinhlinzeko zokuthola ezikhethekile nezendawo ukuze kungabibikho ozoba phakathi nendawo okuyikhona osekulethe inkohlakalo nokukhushulwa kwamanani okuxakile;
 • Ukuqinisekisa ukuthi iziphehlamandla zigcinwa zisesimweni esikahle futhi ngokulindelekile, futhi onke amaphutha emidwebokwakhiwa alungiswe;
 • Ukubeka eqhulwini ukusetshenziswa kwamalahle ezinga nokusebenzisa ubuchwepheshe obugcina inhlanzeko kuzo zonke iziphehlamandla ezisebenzisa amalahle;
 • Ukulekelela imithombo yamandla engashi (Amandla omoya nawelanga) enabakhiqizi abazimele ababamba iqhaza elikhulu ekukhiqizeni Amandla okwengeza adingakalayo;
 • Ukubandakanya umunxa wezimayini zamalahle nabanye ababambiqhaza ekuguqukeleni emithonjeni engashi ukuze kube nokubonelelana ngokulahleka kwemisebenzi namabhizinisi;
 • Ukuthola okokuhambisa amandla, kusebenze futhi kudluliswe ukuze kuxhumaniseke kakhudlwana nemithombo engashi nezinye iziphehli kugridi;
 • Ukugquqguzela isiko lokukhokhela ugesi ikakhulukazi omasipala abakweleta u-Eskom izigidigidi zamarandi;
 • Ukuqinisekisa ukuthi izinhlangano zemigulukudu nezisebenzi ezikhohlakele nalabo abahlinzeka izinsizakalo babhekana nolaka lomthetho ngokugcwele.

Izitimela kuhlala kuhamba

 • Ukuxazulula udaba lokuthengwa kwezitimela olusamile namanje;
 • Ukuvuselela imizila yezitimela ezihambisa impahla iyeke ukuhamba ngomgwaqo ihambe ngojantshi;
 • Kube nezixazululo eziningi zedijithali ukuthuthukisa ngendlela efanelekile nelindelekile;
 • Ukukhulisa ukuzibandakanya kwezinkampani ezizimele ngokuzibonelela ngokuthi zikwazi ukufinyelela kwabanye beze emizileni yezitimela;
 • Ukuthuthukisa ukubambisana kukaHulumeni nezinkampani ezizimele emisebenzini ethinta amachweba ka-Transnet ukuqinisekisa ukuthi amachweba asebenza ngokufanelekile;
 • Ukuphuthumisa ukwakha kabusha iPRASA nohlelo lokubuyisa uhlelo lwesimanje kanye nokuphepha nokuvikeleka ukuze kuqisekiswe ukuthi izitimela ziphephile, ziyakhoneka futhi kungathenjelwa kuzona njezinqola ezithutha abantu;
 • Ukuqinisa ezokuphepha ukuvimbela ukuntshontsha nokucekela phansi ingqalasizinda kaloliwe.

Ubugebengu nobulungiswa

 • Ukwakha isakhiwo esikhethekile esilwa nenkohlakalo esinokuphenya okuholwa umshushisi, uma kwenzeka kube khona nesakhiwo esilwa nenkohlakalo ngokweSahluko 9 esinakho konke okudingakalayo kanye nezisebenzi eziqeqeshwe ngokugcwele ezinehhovisi elivikelekile (elifana neleScorpios eseyahlakazwa);
 • Ukuqinisekisa ukuthi uMcwaningimabhuku Jikelele, uMvikeli Womphakathi, uMbutho Wamaphoyisa, iHawks, iSIU, i-AFU, neNPA kunezisebenzi ezanele futhi zivikelekile ukuthi zingadwengulwa yipolitiki;
 • Njengoba ukubuyiswa kwemali ebalelwa ezigidigidini zamarandi ezantshontshwa ngokugwamandwa kombuso nangenkohlakalo, ukusebenzisana nezinkantolo zomhlaba ukubuyisa lemali zona ezinezindlela ezisheshayo futhi ezingavamile ukuphikiswa nezinomthelela;
 • Ukubuyekeza uhlelo lukashwele nokunqabela ibheyili kwamanye amacala ohlobo oluthile njengokubulala, ukudlwengula, ukuphanga kuhlonyiwe kanye nokuduna izimoto;
 • Ukwandisa izinhlelo zokusebenza uboshiwe lapho iziboshwa zingakwazi ukufunda amakhono amaningi zikwazi ukunikela ezindlekweni zokuhlala ngaphakathi ejele;
 • Ukuqinisekisa ukuthi izikhulu zikaHulumeni ezilahlwe ngamacala enkohlakalo zisheshe zishushiswe, hhayi indaba yokuthi zimiswe undendende zibe zihola ngokugcwele futhi kubekwe emahlombe azo ukuba zikhokhe imaliyombuso;
 • Ukugqugquzela ukuziphatha ngendlela efanele ngokuqinisa ukuvikelela kwezingede;
 • Ukuba namapholisteshi amaningi, amalebhu okucwaningakuphenya, izinkantolo (ikakhulukazi zokubhekana namacala ezocansi anakho konke okudingeka uma kubenecala lohlukumeza ngokobulili) kanye nezisebenzi eziqeqeshwe zahloma ukuze zithuthukise ukuphenya nokushushisa;
 • Ukuvikela imiphakathi yethu nemingcele ngokwandisa ukubonakala kwamaphoyisa nokuba nezivimbangwaqo eziningi;
 • Ukulekelela abaqaphi bendawo, izinsizakalo zokwelashwa okuphuthumayo nezindawo eziphaphile zezisulu zodlame lobulili;
 • Ukusiza okubonakalayo imiphakathi ekuzabalazeni, ilwa nemigulukudu kanye nezidakamizwa notshwala ngokuthi kuboshwe ngempumelelo futhi kushushiswe abadayisi bezidakamizwa. Ukwandisa isibalo sabezinja zemikhondo futhi kuvalwe imihhume yabezidakamizwa namashibhi;
 • Ukuqinisa uMbutho Wamasosha ukuba uvikele imingcele yethu, wenze izinhloso zobuntu nezokuthula lapho bedingeka, basize amaphoyisa ekugcineni umthetho nokuthula.

Amalungelo obunikazi, intuthuko yasemakhaya nesiqiniseko sokuba nokudla

See Also

 • Ukuvikela amalungelo obunikazi nokuqinisekisa ukuthi ubulungiswa nokulinganiseka kwesinxephezelo kuyakhokhwa lapho kuthathwe khona umhlaba;
 • Ukuqinisekisa ukutholakala kokuvikeleka kwendawo kanye nenkululeko yokuthola, usebenzise, uqashe uthengise impahla kubandakanya ngisho umhlaba;
 • Ukuqinisekisa ukuthi umhlaba wombuso ongasebenzi ngokuphelele wabelwe izidindo zemiphakathi zokuhlala nokulima;
 • Ukuqinisekisa ukuthi ubunini bendawo naMakhosi kuvunyelwana ngayo phakathi koMkhandlu WaMakhosi nomphakathi ukuze kudluliselwe ubunini ukuze kuhlomule wonke umuntu othintekayo ngomhlaba;
 • Ukuqedela izicelo zokubuyiselwa umhlaba zalabo abanikazi ababephucwe ngokungemthetho, banxeshezelwe futhi babuyiselwe umhlaba wabo;
 • Ukuhlinzeka abasemakhaya abahlwempu, abasebenzela ukufihla ikhanda nabasebenza emapulazini ngethuba lokuthola umhlaba ngohlelo oluzoqhutshwa umhlaba kaHulumeni nabanye abanikazi bomhlaba abavumayo;
 • Ukubeka eqhulwini intuthuko nesiqiniseko sokudla ngokuvikela abalimi abahwebayo abakhona ngokuthi bahwebe kangcono ngokuthola uxhaso lwezimali nezimakethe.

Ukuthola amanzi ahlanzekile nenhlanzeko

 • Ukuqeda imijondolo ngokubeka eqhulwini isixazululo saphakade kunesesikhashana, ukuqeda amathoyilethi omphakathi ngengqalisizinda yamanzi amaninigi nenhlanzeko;
 • Ukuqinisekisa ukuthi zonke izikole zinamthoyilethi ashaywayo esikhundleni samathoyilethi emigodi;
 • Ukubhekana nabangasebenzi kahle ekuhlinzekeni amanzi yizikhulu zikazwelonke, zesifundazwe, ezendawo namabhodi amanzi;
 • Ukusebenzisa onjiniyela abazimele nabanamakhono ukubhekana nenhlekele.

Imfundo nokucija amakhono

 • Ukubukela ohlelweni lwemfundo yezinga lomhlaba njengolwaseCambridge;
 • Ukubuka kabusha izihlinzeko zoMthethosivivinywa Wemithetho Yezemfundo Eyisisekelo (BELA) ezihambisana nokufunda kwasemakhaya, ukuvalwa kwezikole zasemakhaya, ukwenziwa izigungu kwabazali, ukunqindwa kwamandla kwemikhandlu yezikole amaSGB, nokugxambukela komnyango emalungelweni abazali;
 • Ukubheka ukuthi ungechitshiyelwe yini uMthethosisekelo ukuvikela amalungelo abazali nokuvimbela umnyango ekugxambukeleni kulawo malungelo;
 • Ukuvula kabusha nokuhlomisa amakholiji okuqeqesha, ukuthuthukisa amazinga emfundo nemiholo yothisha, nokuqalisa kabusha abahloli bezikole;
 • Ukunqinda okwenziwa yizinyunyana ezikoleni okuthintibeza ukufunda kwezingane zethu, futhi kwezinye izikhathi zibuye zingenelele ngokungenabulungiswa ekuqashweni nasekukhushulweni kothisha nothishanhloko.

Impilo nokuphila

 • Ukhipha ngokusemthethweni isiphakamiso sikaHulumeni sokuchitha unakekelo lwezinkamapani ezizimele ngoku faka umthetho woMshwalense Wempilo Kuzwelonke (NHI) bese kuba nezingxoxo zokutholakala konakakelo olungujikelele;
 • Ukuthuthukisa izinto zokwelapha nezinsizakalo, futhi isikhathi sokulinda imiphumela, esokuhlinzwa nesokwelashwa ngokunyusa isibalo sodokotela, esonesi nesababhalisayo kanye nokuqinisekisa isitokwe esanele semithi nokunye kokwelapha;
 • Ukwandisa isibalo sokunakekela noma ngasikhathi sini sosuku kube seduze nemiphakathi esengcupheni.
Scroll To Top