Now Reading
I-DA
Dark Light

I-DA

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-Democratic Alliance (DA) esethulwe mhla zingama-17 kuNhlolanja wezi-2024.

Inqubomgomo yezibonelelo nokwelekelela kwezenhlalo

 • Inqubomgomo yenkokhelo enqala, yezibonelelo kanye neyenhlalo. 
 • Ukwandisa imali yesibonelelo ngendlela yokuthi ibe ngumholo onqala uyisibonelelo emveni kwesikhathi.
 • Ukuqinisa izinga lezinsizakalo kwasebekhulile. 
 • Ukwandisa izindlu zomxhaso kulabo abasengcupheni.

Ukuguquguquka kwesimokade sezulu nendawo

 • Ukugxila kakhulu ekuvuselelekeni kwamandla – ukukhiqiza. Ukunciphisa izindleko zokuthenga impahla yasemazweni (izixwexwe zamandla elanga nokunye). 
 • Ukuzibophezela ekungakhiphini isikhutha.

Ubugebengu nenkohlakalo 

 • Ukusabalalisa amaphoyisa “angcono” koHulumeni bezifundazwe nabasemadolobhenikazi.
 • Ukunciphisa amaphoyisa asezikhundleni zokuphatha anezisu ezinkulu; kubhekwe indlela yokuphila yamaphoyisa; ukusebenzisana nabezokuqapha abazimele.
 • Ukuvikela izingede.
 • Ukuqasha abaqaphi abangamaphoyisa abasha.    
 • Ukusebenzisa umphakathi ulekelele ukugcina ukuthula ngokwezincomo zophenyo lodungunyane lwangoNtulikazi wezi-2021.
 • Ukuqeda izibhamu ezingabhalisiwe kube kugqugquzelwa ubunikazi bezibhamu obunakelelayo. 
 • Ukwethula “ukuqapha kubika” ngobugebengu obunezigwebo ezingagculisi njengobudlova bemigulukudu, ukudlwengula, ukubulawa kwabasemapulazini nokushayela udakiwe.
 • Ukuba ngasohlangothini lomgilwa.
 • Ukuhlakaza iHawks; kuqaliswe isakhiwo ngokweSahluko 9 ukulwa nenkohlakalo.
 • Ukuhlakaza i-State Security Agency bese kusungulwa uphiko lwezobunhloli kabusha.
 • Ukugxila enkohlakalweni yezempilo futhi kube khona abaqaphi abazimele.

Umnotho

 • Ukususa ukuqasha ngokobuhlanga; esikhundleni sakho kusebenze iZinhloso Ezithuthukayo Ezisimeme ze-UN (UNSDG).
 • Kungangafakwa izintela ezintsha.
 • Ukuzinzisa isikweletu, ukulawula ukusebenza kwezimali nokulungisa izinkampani zombuso.
 • Izitolo ezinezidingo zonke kosomabhizinisi abasafufusa.

Imfundo

 • Ukuqinisekisa ukuthi ingane iba nezinsuku ezingama-210 zokufunda ngonyaka.
 • Amahora amabili kube ngawokufunda nokubhala.
 • Kuqaliswe ngokuhlola ulwazikubhala nolwazikubala ekupheleni kesigaba esiyisisekelo (FP) – ukwandisa ngokuphindwe kathathu isibalo seBanga 4 labazokwazi ukufunda ngokuqonda.
 • Ukukhuthaza isayensi, ithekhnoloji, ubunjiniyela nezezibalonzulu, futhi kuqiniswe ngokwezifunda.
 • Ukwakhiwa kwemikhandlu ehlola izikole kuzo zonke izifundazwe (njengaseWestern Cape).
 • Uhlelo olumihlandla mithathu lwemifundaze kaNSFAS – ingenisomali lomuzi elifinyelela ezi-R180,000 baxhaswa ngokugcwele; ingenisomali eliphakathi kwezi-R180,000 kuya ezi-R350,000 umfundaze ongama-66%; ingenisomali eliphakathi kwezi-R350,000 kuya ezi-R600,000 umfundaze ongama-33%.

Ukudla

 • Ukwandisa ukudla okungakhokhiswa intela kubandakanya inyama yenkukhu enamathambo, inyama yenkomo, ubhontshisi wethini, uflawa kakolweni, imajarini, iphinathibhatha, ukudla kwezingane, itiye, ikhofi nesobho eliyimpuphu.

Ezokubusa

 • Ukunciphisa inani longqongqoshe, elosekelangqongqoshe namahhovisi abo.
 • Ukugxila engqalasizindeni.
 • Ukuqeda ukunqanyulwa kwamanzi; ukuthola izinkampani ezizimele ezisebenza amaphrojekthi engqalasizinda yamanzi.
 • Ukugqugquzela izakhamuzi namadolobhakazi ukuba baqikelele amanzi – njengoba kwenzeka ekuhlelweni naselwazini lwaseCape Town.
 • Ukwakha isikhwama sokusimamisa ingqalasizinda yamanzi.
 • Ukuqeda nya ukuqashwa kwabantu ngokwenhlangano.
 • Ukususa iBBBEE kuzo zonke izindawo zokuletha usizo kuHulumeni.

Ezempilo

See Also

 • Ukwandisa ukuncintisana nokwehlisa izindleko zezempilo ezikhungweni ezizimele.
 • Ukwethula umshwalense wezinhlelo zokwelashwa.
 • Iqhingasu lokulinganisa ubungcuphe ezinhlelweni zokwelashwa – ukuthatha zonke izigaba kube ngethi ezesikhwama esisodwa esikhulu.
 • Ukuxhasa usizokwelashwa lwabampeshenile.
 • Ukuphikisa uMthethosivivinywa weNHI, ebukeka ingumphandu wokufa ohlelweni lokwelashwa oluzimele.
 • Ukwakha ukusebenzisana phakathi kwezokwelashwa ngoHulumeni nokuzimele.

Imisebenzi

 • Ukuqeda izimakethe zezisebenzi ukwakha imisebenzi.
 • Ukwakha umunxa wamakhonomsbenzi njegengxenye yokuthuthukisa amakhono.
 • Ukungafaki amabhizinisi amancane namaphakathi emikhandlwini yezingxoxo zemihlomulo.

Umhlaba

 • Ukuvikela amalungelo obuninimpahla njengoba eqoshiwe kuMthethosisekelo, bese kwandiswa ubunikazi bomhlaba.
 • Ukubeka eqhulwini umhlaba ophethwe nguHulumeni ukuze wabelwe izindlu, ezolimo nokufinyelela kuwona umhlaba.
 • Ukwesekwa kwabalimi abahlomulile.

Amandla

 • Ukuqeda ukukhonya kuka-Eskom, bese uyekiswa ukuba ukhiqize ugesi.
 • Ukuthuthukisa ukuzikhiqizela ugesi bese kudluliselwa komasipala ukuba banqume ngogesi.
 • Kuvunyelwe amakhaya namabhizinisi ukuba athengisele igridi.

Izinsizakalo zomphakathi

 • Ukwakha kabusha iKhomishini Yezinsizakalo Zomphakathi ezimele.
 • Ukususa uMthetho Wezinsizakalo Zomphakathi bese izinsizakalo zomphakathi zisebenze kungabi ezombuso.
 • Wonke umuntu aqashwe ngokwamava kususwe osopolitiki kuwo wonke amazinga lapho kudingeka khona izisebenzi.
 • Kuhlale kuhlolwa njalo ukuthi osopolitiki nezikhulu ziphila impilo enjani.
 • Kube khona ukuhlolwa okuphoqelekile kokubheka ukulungela umsebenzi.
 • Ukuhlinzeka uqeqesho olusezingeni eliphezulu lezisebenzi zikaHulumeni.
Scroll To Top