Now Reading
I-MK
Dark Light

I-MK

Isikhongeli seqembu eliphikisayo uMkhonto Wesizwe (MK) esethulwe mhla zingama-3 kuNdasa wezi-2024.

Inqubomgomo kagesi

 • Ukuzinziswa kanye nokwandiswa kwegridi: Ukunweba igridi kagesi kuwo wonke amagumbi aseNingizimu Afrika, ukuqinisekisa umthamo owanele wokunika amandla ikusasa lezwe lezimboni, kusukela ekucutshungulweni kwempahla kuya ekukhiqizeni.
 • Ugesi Osimeme: Kuzoqhutshekwa nokusebenziswa futhi kuhlolwe izinhlobo zikagesi ezithengekayo nezisimeme, kubekwe eqhulwini ukuhlomula kwabantu baseNingizimu Afrika.

Inqubomgomo yezemfundo

 • Indlela Yamakhono Ahlobene Nezimakethe: Kuzokwamukelwa indlela yokuhambisa phambili amakhono ehlangabezana nezidingo zemakethe, okuzoqinisekisa ukuthi imfundo ihambisana nezidingo zomnotho wezwe.
 • Ukudluliselwa Kwamakhono Okuthuthukisiwe: Kuzoqikelelwa ukudluliswa kwamakhono okusekelwe ekushodeni kwawo kanye nalawo aqhamuka ngaphandle, okuzonqanda ukuhlukumezeka kwezemfundo ephakeme kanye nokugqugquzela ukuqeqeshwa okufanele ngaphakathi kwemingcele yezwe.

Ukuphepha Kwezwe

 • Ukuvikelwa Kwemingcele: Kuzoqiniswa ezokuphepha emingceleni nokunciphisa inkohlakalo, ukuqinisekisa ukuthi imithetho yaseNingizimu Afrika iyahlonishwa futhi ibekwa eqhulwini kunezimfuno zakwamanye amazwe.
 • Ukuguqulwa Kwezomthetho Nesakhiwo: Ukulungisa kabusha ama-ejensi okugcinwa komthetho ukuze kwenziwe ngcono ukusebenza kahle nempumelelo ekulweni nobugebengu nenkohlakalo.

Ukwabiwa Kabusha Komhlaba

 • Ukusheshiswa Kokwabiwa Kabusha: Ukusheshisa izinqubomgomo zokwabiwa kabusha komhlaba kuyilapho kugcinwa ukutholakala kokudla kanye nokwandisa ukuthunyelwa kokudla ngaphandle kwaleli.
 • Ukuvikelwa Kwezinsiza: Kuzovinjelwa ukuxhashazwa kwezinsiza zaseNingizimu Afrika yizinhlangano zakwamanye amazwe, ukuqinisekisa ukuthi ingcebo ihlala ngaphakathi ezweni.

Inqubomgomo yezempilo

See Also

 • Ezempilo ezisezingeni elamukelekile futhi ezitholakala kalula: Kuzoqinisekiswa ukuthi izikhungo zokunakekelwa kwezempilo kulula ukuthi izakhamuzi zifinyelele kuzo, zinabasebenzi abanele, futhi zinezinsiza ezanele, okuhlanganisa nemithi ehlukile ongakhetha kuyo.
 • Ingqalasizinda kanye nezisebenzi: Ukuthuthukisa ingqalasizinda yokunakekelwa kwezempilo futhi kwandiswe isibalo sezisebenzi zezempilo.

Inqubomgomo yezomnotho

 • Ukwakhiwa Kwamathuba Emisebenzi kanye Nokukhula Komnotho: Inhloso ukudala amathuba emisebenzi ayizigidi ezi-5 eminyakeni emi-5 ngokugxila emikhakheni efana nezimayini, ezolimo, ukuvuselela izimboni, ezokuvakasha kanye nokuthuthukiswa kwengqalasizinda.
 • Izinqubomgomo Zomnotho Ezibandakanyayo: Ukuqalisa izinqubomgomo ezicacisa izithiyo zokukhula futhi zandise amandla emithombo yemvelo ukuze kuthuthukiswe bonke abantu baseNingizimu Afrika.

Inqubomgomo yabaholi bomdabu

 • Kuzonikezwa Abaholi Bomdabu Amandla: Ukuqinisa indima negunya labaholi bendabuko ekubuseni nasekuthuthukisweni komphakathi, kuzoqinisekiswa ukubamba iqhaza kwabo ezinhlelweni zokuthatha izinqumo ezithinta imiphakathi yabo.

Inqubomgomo Yezangaphandle kanye Nokuhlanganiswa Kwesifunda

 • Ukukhuthaza Ukuzinza Nokubambisana Kwesifunda: Ukulwela izinqubomgomo ezikhuthaza ukuthula, uzinzo, nokuhlanganiswa kwezomnotho esifundeni se-SADC nangale kwayo.
 • Kuzoqiniswa ubukhona baleli kwezamazwe ngamazwe: Ukuqinisekisa ukuthi inqubomgomo yezangaphandle yeNingizimu Afrika ikhombisa izintshisekelo zayo kazwelonke kanye namagugu, imela ubulungisa nokuhloniphana ebudlelwaneni bamazwe ngamazwe.
Scroll To Top