Now Reading
I-PAC
Dark Light

I-PAC

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-Pan African Congress (PAC) esethulwe mhla zingama-2 kuNdasa wezi-2024.

Umnotho

 • Ukuhlela kabusha umnotho ekuwukhuliseni nasekuwuthuthukiseni.
 • Ukuhlela kabusha izimboni ngokwamakhono nangokwemithombo kwezwe.
 • Ukunciphisa isikweletu sezwe nokuqalisa izinhlelo zokuphatha ezezimali eziphusile.
 • Ukungena esivumelwaneni sokuhweba ezizuzisa intshisekelo yezwe.
 • Ukuthuthukisa izinhlelo zamakhono ezihambisana nezidingo zokuthuthuka komnotho.
 • Ukuba nezinhlelo zokulawula nokuhlola ukusebenza komnotho wezwe.
 • Ukufaka aboHlanga emnothweni ovulekile.
 • Iqhaza leBhangengodla lizohambisana nezinhloso zokuthuthuka kwezwe.

Ukukhula komnotho

 • Ukufaka intsha ezinhlelweni zezinsizakalo zentsha kuzwelonke ngezinhlelo zokuthuthukisa amakhono zombutho wokuvikela.
 • Ukwakha izinkampani zombuso ezizosebenza ngokuyikho ekukhiqizeni impahla nezinsizakalo kuyo yonke iminxa ukuze unciphise ukuphuthumisa inzuzo kulesi sikhathi esibucayi sokwakha isizwe.
 • Ukwakha insuselakuyo yochungemnotho yokukhiqiza ukuxhumanisa iminxa emithathu yomnotho ebuye ihehe ukutshalwa kwezimali ezabelweni ezisimemeyo nezinokulinganiseka.
 • Ukuhlonza amanoni omnotho asebenzisekayo ubuye ubeke eqhulwini ukutshala kwezimali okukhethekile ukuqinisekisa ukukhula kwezimboni kuleyo minxa.
 • Ukwakha inqubomgomo yendlelakwenza eyizigaba ukunqinda ukuthengisela amazwe izingqalakusetshenzwa kuqhathaniswa nempahla esiyakhiwe nezinsizakalo. Lokhu kuzodala ithuba lokukhiqiza izisetshenziswa ezikhethekile ezizokwazi ukuguqula izingqalakusetshenziswa zibe yimikhiqizo esiphelele.
 • Ukuhlola amaqhingasu ngezimbiwa nokunye izwe elinothe ngakho.
 • Ukuqinisa ukusebenza kokukhiqiza ukuze kukhuphule amazinga emikhiqizo.

Umhlaba

 • Ukugcina ezemvelo nokunakekela indawo,
 • Ukuhlaliswa kwabantu nokuhlela indawo.
 • Ezolimo, ezokudoba, nomnotho wasolwandle,
 • Ukwabiwa komhlaba, ubulungiswa kwezomnotho, nokubukisisa.
 • Ukulawula imithombo yenhlabathi nokuvuselelwa komhlaba.

Abakhubazekile

 • Ukusebenzisana nomunxa owakha umthetho ngokukhubazeka kube ngokuqhakambile.
 • Ukwakha isikhungo esizohlela, senze, silawule sihlole izinhlelo zokuqhakambisa abakhubazekile.
 • Ukwakha uhlaka lwezakhiwo ezizimele nezikaHulumeni ezizokwazi ukuba nezinhlelo zokuqhakambisa kwabakhabazekile.
 • Ukuba nocwaningo ekuthuthukeni kokutholakala kwethekhnoloji endaweni.

Ukulingana kobulili

 • Ukwakha isimondawo esifanelekile futhi esibandakanyayo ukusabalalisa ukulingana kobulili nokuqeda inkolelo yakudala yokuthi “indawo yowesifazane isexhibeni”.
 • Ukuqalisa izinhlelo zokuhlomisa okuzohanjiswa yiminyango ehlukene ukuphuthumisa ukuthuthukiswa kwabesifazane.
 • Ukugqugquzela ukulawula nokuhlola ukusebenza kwezinhlelo ezakhwelwe ukuzuza ukulingana kobulili.

Izimboni

 • Ngokwezwe kuzotshalwa izimali entuthukweni yezimboni.
 • Ukwakha isimondawo esifanelekile sezimboni lapho uHulumeni kufanele abambe iqhaza elimqoka.
 • Ucwaningo nokuhlela okuqondene ngqo nezimboni ngensuselakuyo, ukuhlela, ukusebenza, ukuhlonza izimakethe nobunikazi.
 • Izinhlelo zokuqeqesha eziqondiswe ekuthuthukiseni izimboni.
 • Ukwenza izinhlelo ezihlolayo ukuthi kungasebenza kanjani ngaphambi kokuthi izwe likukhokhele.
 • Ukwakha nokusimamisa ingqalasizinda yezezimboni.
 • Ukuqasha abantu abasezimbonini ngokusemthethweni.
 • Ukukhalela abangasebenzi ngoba umbuso uhlulekile ukwakha amathuba emisebenzi ngokwakha izimboni.
 • Ukususa inani leminyaka ezinhlelweni zokuthuthukisa amakhono njengokufunda usebenza nokusebenza ufunda.
 • Ukuqinisa izimboni ezilekelela futhi ezibamba iqhaza ezinhlelweni zentsha kuzwelonke.

Ukuvikeleka kwezakhamuzi

 • Ukungabi nazwelo ebugebengwini.
 • Ukwakha uhlelo lobulungiswa olungachemi.
 • Ukuvikela isizwe enkohlakalweni.
 • Ukwakha ezobunhloli ezinomthelela nezinolwazi.
 • Ukwakha kabusha amandla ezokuvikela.
 • Ukuhlela kabusha imboni yezikhali.
 • Ukuba nemithombo yemali eyanele kwezokuvikeleka kwezwe.
 • Ukuqinisa imingcele ukuvimbela okungekho emthethweni njengokushushumbiswa kwabantu kanye nesiqiniseko sesithunzi sezwe.
 • Ukuqinisa ukuvikeleka ebugebengwini bobuchwepheshe.
 • Ukubhekana nokungabi namhlaba, ezenhlalakhle, ukungalingani kwezomnotho, ukukhuthaza ukuhlalisana ngokubambisana nokunciphisa ukubhekana ngeziqu zamehlo ezweni.
 • Ukuqinisekisa ukuthi ukudla kukhona nezinqubomgomo zokuhwebelana ukuvikela aboHlanga ekunikezweni ukudla osekudlulelwe yisikhathi futhi okuyingozi.

Ezolimo nemfuyo

See Also

 • Ukwakha omnotho wezolimo ocwaningiwe.
 • Ukwakha kabusha izimboni eziwusinga lomnotho wezwe.
 • Ukuhambisana kwezakhiwo zemfundo namakhono okukhiqiza alekelela umnotho wezolimo.
 • Ukuhlela kabusha engqondweni yengane yowoHlanga ubumqoka bezolimo ekuthuthukeni kwesizwe.
 • Ukuqalisa izinhlelo zezinsizakalo zikazwelonke eziphoqelekile (Letsema) ukulekelela ezezimboni zezolimo ezinkimbinkimbi.
 • Ukuhlinzeka ukweseka okuphelele umlimi woHlanga ngenhloso yokuqinisekisa ukutholakala kokudla.

Ugesi

 • Ukwakha izinhlelo ezisimeme, ezethembekile ezimbonini nasezindlini.
 • Ukwakha amandla ocwaningo ukuqinisa ukuzisungulela emkhakheni wamandla ukuze kuthuthuke ezobuchwepheshe nokutholakala kwempahla endaweni.
 • Ukwakha ingqalasizinda yemikhiqizo yamandla edlulisekayo ezoqinisekisa ukwethembeka nokuqhubeka kokutholakala kukagesi.
 • Ngeke kube bikho ukuthuthukiswa kokuzimela kwamandla ngokumba amalahle neyureniyamu njengemithombo enqala yamandla.
 • UHulumeni uzotshala imali ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bendawo nokusimamisa ukuhlinzekwa kwensizakalo kagesi.
 • Izivumelwano zohwebo zokuthenga ugesi emazweni zizoba nezingxenyana zokudluliswa kwamakhono njengesiqinisekiso sokuvikeleka kwamandla.
 • Kuzoba noMkhandlu Wamandla Kazwelonke lapho yonke iminxa yamandla izokhosela khona. Ukubhekisisa, ukuzibandakanya, ukwamukelwa noma yiliphi elinye iqhaza langaphakathi elibanjwa ngezamandla kufanele kuvunyelwe uMkhandlu Wamandla Kazwelonke.
 • UMkhandlu Wamandla Kazwelonke uzohola intuthuko kuSADC.
 • Izinhlelo zamandla ezwekazi i-Afrika zizokwazi ukukhuthaza ukunganciki kakhulu kwamanye amazwekazi.

Ezemfundo

 • Ukwakha uhlelo lwemfundo lukazwelonke oluhambisana nentshisekelo yezwe.
 • Ukwenza ezolimo kube yisifundo esiyimpoqo.
 • Ukuhlinzeka izikole ngogesi othembekile nokhonekayo notholakalayo.
 • Ukuhlinzeka amanzi, ugesi, nezokuthutha indle kuzo zonke izikole.
 • Ukwakha uhlelo oluqinile noluhlembelekile lokuthuthukisa imfundo yodado.
 • Ukwakha ibhodi yezemfundo kazwelonke ezokwazi ukuxhumana nazo zonke izinhlaka eziphathelene nezidingo zentuthuko yenhlalo nomnotho.
 • Ukwandisa, nokuqinisa izikhungo zokuqeqesha ngemithombo yokuphatha.
 • Ukugqugquzela ukusungula ukuze kutholakale okwethekhnoloji.
 • Ukuziqhathanisa namanye amazwe asathuthuka ngamathuluzi okuhlola abafundi ngenhloso yokungenelela ukuze kuthuthuke abafundi ekuqondeni.
 • Ukubuyekeza ukusebenza kohlelo lwezemfundo njalo eminyakeni elishumi ukuze kuhambisane nezinhloso zokuthuthuka kwezwe.

Ezempilo

 • Ukuthuthukisa iminyaka yokuphila ibe ngama-80.
 • Ukuphakela izinsizakalo zokunakekela impilo ngokuba nabezempilo abagogodile.
 • Ukuthuthukisa ukusebeza kwethekhnoloji yokuhlonza izifo neminye imisebenzi.
 • Ukuhlomisa ukunakela impilo ngemithombo ngezinsizakalo zokwelapha  nokunye kwemithi.
 • Ukuhlinzeka ngomahamba nendlwana bezempilo ezindaweni ezingafinyeleli nezingakhoni ukuthola ezempilo..
 • Ukuhlinzeka bonke labo abangenamandla ngonakekelo lwempilo lwamahhala.
 • Ukuqalisa uhlelo lokunakekela okugxile emakhaya ezakhamuzini ezisengcupheni kakhulu. Lokhu kubandakanya abakhubazekile nabadala.

Ezomthetho

 • Ukuyekisa uhlelo oluqonelayo lomthetho.
 • Ukuqeda okungenzi ubulungiswa okubhekiswe kwaboHlanga.
 • Ukuba nenhlolovo ngokwethembeka kuMthethosisekelo waseNingizimu Afrika.
 • Ukuba semthethweni koMthethosisekelo omusha ohambisana nemigomo yokwakha isizwe.

ABaholi Bomdabu

 • Uhlelo lomdabu lokubusa luzohanjiswa ukuba lubhekane nezidingo zenhlalo nezomnotho emiphakathini.
 • Umhlaba ubuyiselwe kuBaholi Bomdabu ngokungenelela kokuningi njengokubuyiswa komhlaba.
 • Ukuhlomisa nokudlulisa isabelomali kuBaholi Bomdabu ukuze balawule intuthuko yomphakathi bekanye nomasipala.
 • Ukuba izakhiwo zomdabu zibambe iqhaza elimqoka ekubumbeni izinsuselakuyo zobuholi zentuthuko.
Scroll To Top