Now Reading
I-ANC
Dark Light

I-ANC

Isikhongeli seqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) esethulwe mhla zingama-24 kuNhlolanja wezi-2024.

Imali engenayo eyisisekelo, izibonelelo nenqubomgomo yezenhlalakahle

 • Ukwenyuswa kwesibonelelo sikaHulumeni sosizi ukuze sibe yisibonelelo sikaHulumeni esiyisisekelo ngokuhamba kwesikhathi.
 • Ukuqinisa izinga lezinsizakalo zezakhamuzi ezindala.
 • Izindlu zomxhaso ezengeziwe zabantu abasengcupheni.

Ubugebengu nenkohlakalo

 • Kuzokwandiswa inani lamaphoyisa.
 • Ukuthola izinsiza ezanele zezithangami zokuphepha zemiphakathi.
 • Ukugcinwa kwamaphoyisa endaweni ebalulekile ngokuhlaziywa kwemininingo.
 • Ukuqinisa amathimba ajutshelwe ingqalasizinda yezomnotho.
 • Kuzoqiniswa iNational Prosecuting Authority, kubuyekezwe uMthetho Wezinqubo Zobugebengu futhi kusekelwe Ibhodi Losizo Lwezomthetho.
 • Kuzoqiniswa ukuphepha kwezingede.
 • Kuzoqinisekiswa ukususwa kweNingizimu Afrika ohlwini lokubuka lwe-Financial Action Task Force.
 • Isivumelwano somphakathi esiphikisana nenkohlakalo; Kuzokwenziwa uPhiko Oluphenyayo lube umgwamanda waphakade.

Ezomnotho

 • Kuzovikelwa imboni yensimbi.
 • Kuzothathwa ukuthuthukiswa kwezimboni njengento ekhuthaza ukukhula komnotho.
 • Kuzofakwa intela yokuthumela kwamanye amazwe ezimbiwa ezibalulekile.
 • Kuzokhuliswa uhlelo losozimboni abamnyama ukuze kusekelwe izinkampani eziyizi-2,000.
 • Kuzokwethulwa izinyathelo eziphathelene nemhlalaphansi ezinqunyiwe kanye nezikhwama zokutshalwa kwezimali ukuze zisekele imigomo yezomnotho kazwelonke. “Ukubandakanya nokuqondisa izikhungo zezezimali ukuthi zitshale ingxenye yezimali zazo kwezezimboni, ukuthuthukiswa kwengqalasizinda kanye nomnotho, ngempahla enqunyiwe.”
 • Kuzoqondaniswa inqubomgomo yezimali nezezimali nezinjongo zikazwelonke – iBhangengodla iyona ebeka inqubomgomo yezimali.
 • Kuzothuthukiswa indlelakuphilisana yamabhange ombuso emikhakheni kazwelonke, yezifundazwe kanye nezomnotho, okuhlanganisa neBhange Lokuhlaliswa Kwabantu.
 • Kuzoqalwa isikhwama somnotho esizimele.

Ezemfundo

 • Imfundo yamabanga aphansi yomhlaba wonke ngowezi-2030.
 • Kuzonwetshwa ukuthuthukiswa kwamakhono emikhakheni esafufusa njengokuhlaziywa kwemininingo kanye nobuhlakani bokwenziwa.
 • Kuzonwetshwa ukuqeqeshwa kwemisebenzi yezandla nezobuchwepheshe.
 • Kuzokwakhiwa izindawo zokuhlala zabafundi kusetshenziswa isikhwama sokusiza abafundi iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

Ukudla

Kuzosuswa iVAT kokunye ukudla kanye nezinto ezibalulekile.

Kuzokwesekwa izingadi zomphakathi ngaphansi kohlelo lokubuyiswa komhlaba.

Kuzoqinisekiswa ukuthi iholo okuqalwa kulo liyakhuphuka kanye nokwehla kwamandla emali.

Inqubomgomo yomhlaba

See Also

 • Igxile ezwenikazi – Kuzoqiniswa indawo engaphansi kwe-African Continental Free Trade.
 • Ubumbano kanye nokusebenzelana kwamazwe ngamazwe nabantu basePalestine, baseWestern Sahara, baseCuba nabanye.
 • Kuzozanywa ukulinganisa ukwesekwa kokuhamba kwabantu esifundeni kanye nokuhamba ngokukhululeka kwabantu izivumelwano nemithetho eqinile yokufuduka.

Ukubusa

 • Kuzosetshenziswa izinsiza zangaphakathi kuyekwe ezithathwa/eziqashwa ngaphandle.
 • Ukudidiyela okukhulu nokuhlela ukuhlinzekwa kwezidingo, kubandakanywa izakhamizi.
 • Kuzoqiniswa ukuhlelwa kwemiphakathi.
 • Ukuqinisekisa ukuthi omasipala bayafeza izibopho zabo zokulungisa imigodi emigwaqeni, ukulanda imfucuza, ukugcina imiphakathi ihlanzekile futhi, ukuhlinzeka ngamanzi ahlanzekile kanye nokukhucululwa kwendle.

Imisebenzi

 • Kuzodalwa amathuba emisebenzi axhaswe nguHulumeni ayizigidi ezi-2.5 ekuletheni izimpahla nezinsiza zomphakathi.
 • Kuhloswe amathuba emisebenzi ayisigidi kumabhizinisi amancane asemalokishini nasezigodini, osomabhizinisi kanye nemifelandawonye.
 • Umhlaba Kuzosetshenziswa ngokuyimpumelelo izihlinzeko kuMthethosisekelo nomthetho wokuthathwa komhlaba ukuze kusheshiswe udaba lokubuyiswa komhlaba.

Ukungena nokuphuma emngceleni

 • Kuzoqiniswa ukulawulwa kokufuduka ngenkathi kubhekwa udaba lwama-visa.
 • Kuzoba nezinyathelo zokumisa “ukungena kuleli okungajwayelekile nokungekho emthethweni, kanye nokusondeza izikhungo zababaleki eduze kwemingcele”.
 • Kuzoqinisekiswa ukuthi abakuleli abadinga imisebenzi yibo abaseqhulwini, futhi kuzosetshenzwa ngokumelene nokuqashwa nokuxhashazwa kwabantu abangenazo izincwadi.

Uhlelo loMshwalense Wezempilo Kuzwelonke (NHI)

 • Kuzoqinisekiswa ukuthi lolu hlelo lusebenza ngaphezu kweminyaka emihlanu.
 • Kuzolethwa uhlelo i-Ideal Clinic Plan.
 • Kuzoqiniswa ukuphathwa kwezimali kanye nokuthengwa kwempahla.

Ukucima kukagesi

 • Kuzosekelwa izinhlelo zokusebenzisa amandla elanga ezishibhile.
 • Kuzobeka eqhulwini i-Green Technologies, ukonga ugesi, ukuphathwa kwemfucuza, ezolimo nezingqalasizinda ezinobuhlakani besimo sezulu, kanye nokukhiqiza “obuhambisana nemvelo”.
 • Izwe libe ngumdlali womhlaba ekukhiqizeni i-Green Hydrogen, ibhethri nezimoto zikagesi.
 • Kuzobekwa phambili ukutshalwa kwezimali kwama-Transmission Grid.
 • Kuzothuthukiswa amaphrojekthi egesi, enuzi kanye namandla aphehlwa ngamanzi.
 • Kuzosungulwa inkampani kawoyela kazwelonke yezindawo zokuhluza.
Scroll To Top