Now Reading
I-UDM
Dark Light

I-UDM

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-United Democratic Movement (UDM) esethulwe mhla zingama-2 kuNdasa wezi-2024.

Ubugebengu nenkohlakalo

 • Kuzokwakhiwa izinkantolo zenkohlakalo ezikhethekile;
 • Kuzovezwa amagama nohlu lwabaphehli benkohlakalo ezinkampanini ezizimele nezikaHulumeni;
 • Ukwakha uhlelo lokuziphatha kwezakhamuzi;
 • Ukuthuthukisa ukuxhumana kuyo yonke iminyango yezobulungiswa okungamaphoyisa, ezamajele, ezokuvikela nezobunhloli kuzwelonke;
 • Kuzogxilwa “ekucekeleni phansi” izinhlangano zobugebengu ngokubhidliza isisekelo sazo samandla;
 • Ukunikeza izinsiza ezanele kubaqaphi bemiphakathi;
 • Umbutho uzoba ingxenye yokubhekana nezibhelu;
 • Kuzovinjelwa umkhuba wokuthwalwa, noma ukushadisa abantu ngenkani.

Umnotho

 • Ngeke kuxhaswe ukusebenza kukaHulumeni ngezikweleti;
 • Kuzogcinwa ukuzinza nokubikezela kwezomnotho;
 • Kuzosetshenziswa iPublic Investment Corporation kanye ne-Industrial Development Corporation ukuze kuthuthukiswe ukukhula, hhayi ukwakhiwa kwengcebo yabantu abathile kanye nenkohlakalo;
 • Ukwesekwa koHulumeni Basekhaya, kwabadayisi abancane nabasemigwaqeni;
 • Kuzokhuthazwa ubudlelwano phakathi kwabantu bendawo kanye nabafuduki ekudluliseleni amakhono kumasaluni nasezindaweni zokugunda izinwele.

Ezemfundo

 • Ukubuyisela abahloli bezikole, kuvulwe kabusha amakolishi okuqeqesha, kuvulwe kabusha amakolishi othisha nabahlengikazi;
 • Kuzosekelwa imfundo ephakeme yamahhala.

Ezokubusa

 • Ukubuyisela amandla ezikhulwini ezibheka osopolitiki ukuze osopolitiki bangawaqhwagi lawomandla;
 • Kuzoncishiswa ukuthembela kubeluleki;
 • Kuzobuyekezwa ukukhushulwa ezikhundleni kwezisebenzi zikaHulumeni kanye namaholo;
 • Wonke umnyango uzokalwa ngamunye ngezinsizakalo ozilethile kanye nomehluko owenziwe ngokwezinga-ngqo lempilo yothile (kunokuba ngemibhalo yamasu);
 • Kuzoqalwa umkhankaso kazwelonke wokweseka abantu bofuzo ukuze kuqedwe ukucwaswa kanye nokuhlukunyezwa kwabo.

Ezempilo

 • Kuzogxilwa kwingqalasizinda yokunakekelwa kwezempilo kanye nesimo esingesihle semitholampilo;
 • Kuzokwamukelwa ngokomthetho ukwelapha kwendabuko kanye nabelaphi;
 • Kuzogxilwa ekubhekaneni nokwanda kokusetshenziswa kwezidakamizwa ezweni.

Imisebenzi

See Also

 • Uhlelo olukhulu lwe-Marshall lomnotho ngokuqashwa komphakathi nemisebenzi yomphakathi, olugxile ekukhiqizeni izindwangu nensimbi.

Umhlaba

 • Kuzohlongozwa umhlangano (INDABA) wezomnotho (ogxile kwezomhlaba), (ayihambisani “nokudliwa komhlaba wonke mahhala kanye nokukhishwa kwabantu ezindaweni zabo”);
 • Lo mhlangano kufanele unqume ukuthi ngubani ozothinteka nokuthi kanjani; yini ezoba nomthelela ekuqinisekiseni kokutholakala kokudla kanye nokuzinza komnotho; izinketho zokufudukela emadolobheni ngokushesha; imithelela yokuthengiswa komhlaba emadolobheni kubantu bakwamanye amazwe; indlela yokusheshisa ukudluliswa kwamatayitela.

Ukucima kukagesi

 • Uguquko olungaphuthumi oluya kwamandla avuselelekayo olulingana nezidingo zabasebenzi kanye nentuthuko yeNingizimu Afrika;
 • Lawula kangcono u-Eskom ngokuthengisa ama-49% wezabelo zayo kuchwepheshe bezinkampani ezizimele ngendlela yobambiswano phakathi kukaHulumeni nezinkampani ezizimele.

ABaholi Bomdabu

 • Kuzoqiniswa izindlela zokukhulisa inhlonipho negunya kuBaholi Bomdabu.
Scroll To Top