Now Reading
UZuma uthi izwe ngelaMakhosi
Dark Light

UZuma uthi izwe ngelaMakhosi

Emaqenjini ezepolitiki asethule ngokusemthethweni imiqulu yezethembiso zokhetho kubantu kusuka kuqale imikhankaso, kuncane kakhulu ekushoyo ngobuholi bomdabu neqhaza laMakhosi kule demokhrasi.

Iqembu uMkhonto Wesizwe lisebenzise umbuthano wokwethulwa komqulu wezethembiso zokhetho ukuveza amaphuzu amqoka ozosebenzela phezu kwawo ukubuyisa isithunzi zezinhlaka zobuholi bomdabu nokubuyisela amandla kumaKhosi njengoba kwakunjalo.

Isikhalo seminyaka saMakhosi kuhulumeni ngukubukelwa phansi nokushiywa ngaphandle ezinhlelweni zentuthuko nokuphathwa kwezwe. Ekhuluma nezinkulungwane zamalungu aleli qembu umholi weMK uMnu uJacob Zuma ukwenze kwacaca kuhle kwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi aMakhosi bazowabeka phambili ezinhlelweni zokuphathwa kwezwe ngoba yiwo angabanikazi bezwe.

“AMakhosi kumele abe namandla okuthatha izinqumo njengoba ayenza ngesikhathi seLembe. AMakhosi kufanele abuye ukuze isithunzi somuntu omnyama sibuye ngokuhlonipheka,” kubeka uZuma.

Inkulumo yakhe yenanelwe yihlombe nokuchwaza lapho ethi ngisho emphakathini ikhansela likahulumeni selinamandla ukwedlula iNkosi. Uthe abantu sebenza izwe laMakhosi lingabi yilutho ngoba nalapho kusuke kubulewe umuntu khona sekubizwa amaphoyisa kushiywe ngaphandle aMakhosi.

Ukuzinikela ekuqhakambiseni aMakhosi kule nhlangano kufakazelwa nawukuthi ohlwini lwamalungu ajutshwe ePhalamende eLimpopo kukhona amalungu amabili angamaKhosi, kuthi KwaZulu-Natal kube khona iNkosi uPhathisizwe Chiliza oke waba nguSihlalo weNdlu yabaholi bomdabu eSifundazweni.

Ukukhuluma kuthi ngabe iMK ngesinyathelo sayo sokuqhakambisa amaKhosi kungenzeka yini ibhincisele nxanye i-Inkatha Freedom Party okuyiyo eyaziwa ngokubeka phambili aMakhosi kodwa kulokhu emqulwini wayo engagxili kakhulu kuwo njengoba kwenza iMK.

IMK iphinde yashayela isipikili ekuqhakambiseni ubuholi boMdabu ngokuhlangana nobuholi nobukhosi besizwe samaKhoisan abazibophezele ngokuthi kulolu khetho bahamba neMK. UZuma uthe isikhathi sesifikile ukuthi amaKhoisan angasali ngaphandle. Sekuze kukhohleke ukuthi amaKhoisan ayingxenye yesizwe. “Sesixoxe kakhulu namaKhoisan savumelana ngokuthi sizobambisana kulolu khetho, nawo avuma ukuthi azoba ngamalungu oMkhonto Wesizwe,.”

Ngaphandle kokukhuluma ngoBukhosi uZuma unabe kabanzi ngokuthi bahlangene enkundleni i-Orlando Stadium nje namuhla kusukwa kude lapho eveze khona umlando kaKhongolose nokusungulwa kwezinhlangano zabaMhlophe, amaNdiya, amaKhaladi ezazinenhloso efanayo neye-ANC kodwa amalungu azo ayengeke akwazi ukuba ngaphansi kukaKhongolose ngaleso sikhathi njengeNatal Indian Congress waze wafika ekusungulweni koMkhonto Wesizwe.

Okuzokwenziwa yiMK:

See Also

  • UMthetho wase-Afrika

Esika kwelijikayo ngezingxoxo zeCodesa okwabe kungezokuwelisa izwe kudemokhrasi uthe bangena kuzona bemagange ngethemba lokuthi bazoshaya imithetho baphathe kodwa konke lokho kwangenzeka. Utshele abalandeli ukuthi bafuna ukunqoba lolu khetho ngamalengiso khona bezoba namandla okushintsha imithetho ngoba imithetho esetshenziswa ezweni akuyona eyabantu bezwe njengeRoman Dutch Law; wathi imithetho okungeyona eyabantu balapha kumele ingavunyelwa, esikhundleni salokhu kube khona uMthetho wase-Afrika.

  • Imfundo yamahhala

Leli qembu lithi izingane eziphuma emindenini edonsa kanzima izobhekelelwa ngokufundiswa mahhala. Uthe izingane zizogqugquzelwa ukwenza izifundo ezizozilekelela ukuthi zikwazi ukuzivulela imisebenzi yazo kunokuba ziqashwe.

  • Ukukhulelwa kwezingane

IMK ithembisa ukuqeda ukukhulelwa kwezingane ngokuqinisa umthetho.

  • Abaphase umatikuletsheni bazobuthwa emasosheni

Ukubuthwa kwentsha ephase umatikuletsheni okuyinto eyayenzeka ngaphansi kukahulumeni wabamhlophe iMK ifuna ukukubuyisa, intsha iqeqeshwe ukuze iqaphe izwe okuyingxenye yokudala amathuba emisebenzi.

  • Ukulwa nenkohlakalo

Ekuqinisekiseni ukuthi kuyaqedwa ngalesisihlava, iMK izoqala ngaphakathi kuyo ngokuthi abazojutshwa ePhalamende njengongqongqoshe bangabi ngamalungu eSigungu Esiphezulu.

Scroll To Top