Now Reading
Yebuya hobhe
Dark Light

Yebuya hobhe

Imidlalo yezingane

(Kungaba namaqembu amabili: elinye liyaphawula libuze, elinye liphendule, kanti bangahlangana bonke, babuze, babuye baphendule.)

Yebuya hobhe, Uy’uphetheni?

Ngiya ngipheth’ inyama.

Uya kuyosaphi?

Ngiyakuyos’ endle.

Ekhaya kunani?

Ngesaba  obaba,

Bazongiphuca,

Bangiphuc’ idevu,

Lomnt’ omdala.

Ngiyalesaba,

LinjengoBholobha,

Ehlez’efusini,

Ethi: Maye!Maye!

Kazi ngoshonaphi!

Ngoshona kobaba,

EMgungundlovu.

Bangiph’ ucwephe,

Lukhuhl’ izilwane,

ZakwaMasasa.

Masasa vuka!

See Also

Ngivuke kanjani

Ngibulewe nje

Abafana

BakwaThabethe?

Thabethe muphi?

Yena lo osenhla,

Oshay’ inkomo idindilize

KwezikaNkeshe.

Nkeshe yini le?

Umsila wenja,

Uyanuka  uthi phu, uthi phu, uthi phu phu phu!

Scroll To Top