Now Reading
Kungani ilanga nenyanga kuhlala esibhakabhakeni
Dark Light

Kungani ilanga nenyanga kuhlala esibhakabhakeni

Eminyakeni eminingi edlule, ilanga namanzi kwakungabangane abakhulu, futhi bobabili babehlala ndawonye emhlabeni. Ilanga lalivame ukuvakashela amanzi, kodwa amanzi awazange aphinde abuye.

Ekugcineni, ilanga labuza amanzi ukuthi kungani engakaze avakashe. Aphendule amanzi ngokuthi umuzi welanga awumkhulu, uma efika nabantu bakhe bonke uzoxosha ilanga emzini wakhe.

Amanzi abe esethi, ‘Uma ufuna ngikuvakashele, kuzodingeka wakhe indlu enkulu. Kodwa ngiyakuxwayisa ukuthi kuyomelwe ibe nkulu kakhulu, njengoba nginezihlobo eziningi nabangane futhi sithatha indawo enkulu.’

Ilanga lathembisa ukwakha umuzi omkhulu, kwathi kungakapholi maseko wabuyela ekhaya kumkakhe, inyanga, yambingelela ngokumamatheka okukhulu.

Ilanga layitshela inyanga lokho eyayikuthembise amanzi, ngakusasa baqala ukwakha umuzi omkhulu wokujabulisa amanzi nawo wonke umndeni wakhe nabangane. Seliqedile ilanga lacela amanzi ukuthi amvakashele.

Athi efika amanzi abize ilanga abuze ukuthi ngabe kuphephile yini ukuthi bonke abakubo nabangani bakhe bangene, laphendula ilanga lathi yebo ningangena nonke.

Amanzi aqala ukugeleza, alandelwa yizinhlanzi nazo zonke ezinye izilwane zasemanzini.

Ngokushesha, amanzi ayesefika emadolweni endlini, ngakho amanzi abuza elangeni ukuthi ngabe asaphephile yini, futhi ilanga laphinde lathi, ‘Yebo ngicela ungene endlini yami.’ Ngakho amanzi nomndeni wakhe baqhubeka bengena.

See Also

Lapho amanzi esesezingeni lekhanda lomuntu, amanzi athi elangeni, ‘Ingabe usafuna ukuba abantu bami abaningi beze?’

Ngokungazi kangcono, ilanga nenyanga zombili zathi, ‘Yebo, kulapho okujabulisayo.’

Bangena banda kakhulu abantu bamanzi, kwaze kwadingeka ukuba ilanga nenyanga kuhlale phezu kophahla. Lapho amanzi egeleza phezu kophahla, ilanga nenyanga kwaphoqeleka ukuba kukhuphukele esibhakabhakeni futhi bebelokhu bekhona kusukela lapho.

Scroll To Top